A BA-HA-MA’S Korlátolt Felelősségű Társaság
 Általános Szerződési Feltételei

érvényes: 2023. január 27. napjától

 

A jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ”ÁSZF”) rögzíti a BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-178848; adószám: 12245442-2-13; statisztikai számjel: 12245442-4632-113-13.; képviseli: Péterszegi János önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető; a továbbiakban: ”Szolgáltató”) a www.bahamas.hu weboldalon elérhető online szolgáltatásának (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”) leírását és igénybevételeinek feltételeit.

 

Definíciók:

 

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy vagy szervezet, aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, a Szolgáltatóval szerződést köt.

 

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

 

Szolgáltatás: A www.bahamas.hu weboldalon elérhető valamennyi online, valamint a Felhasználó rendelése alapján a Szolgáltató által teljesített offline szolgáltatások összessége.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

  1. A szolgáltató neve: BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címei: webshop@bahamas.hu, rendeles@bahamas.hu (kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás)

A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Cg.13-09-178848

A szolgáltató adószáma: 12245442-2-13

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató telefonszáma: 06-27-548-150

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

 

Cégnév: ICON MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka utca 26.

Telefonszám: 06 (70) 518-1943

E-mail: info@webdigital.hu

Webcím: www.webdigital.hu, www.web-digital.hu

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. („Elker. tv.”) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. A jelen ÁSZF 2023. január 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF-et, illetve annak módosításait a Szolgáltató a www.bahamas.hu weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

 

 1. A www.bahamas.hu tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett Weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. Annak ellenére, hogy a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a www.bahamas.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható –, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

 

A Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért: harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.bahamas.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.bahamas.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája; a hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza; a www.bahamas.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával; műszaki nehézségek, beleértve a www.bahamas.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat. A jelen pont rendelkezései nem érintik a Szolgáltató tájékoztatással kapcsolatos felelősségét és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 

 1. A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ, ANNAK MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE, TÖRLÉSE / VÁSÁRLÁS / SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI AUTOMATIKUS VISSZAIGAZOLÁS

  1. A Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azt azonnal módosítani/vagy erről értesítést küldeni a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül vagy e-mailen. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben nem a fentieknek megfelelően kerül sor az adatok megadására, továbbá abban az esetben, ha a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

 1. A regisztráció és a felhasználói fiók törlését a Felhasználó a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán vagy e-mailjén keresztül kérheti. A Felhasználó regisztrációja és ezzel együtt felhasználói fiókja automatikusan törlésre kerül, amennyiben felhasználói fiókja 5 évet meghaladóan inaktív marad. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját és ezzel együtt felhasználói fiókját azonnal törölni, ha feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF rendelkezéseit. A regisztráció és a felhasználói fiók törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

 

 1. A Felhasználó egy telefonszámhoz és egy e-mail címhez egy felhasználói fiókot jogosult regisztrálni.

 

 1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.

 

 1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

 

 1. A Felhasználó az aktuális termékkínálat alapján állíthatja össze a terméklistáját. A terméklista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Szolgáltató – amennyiben a termékek elérhetőek – a kiválasztott termékeket összeállítja és - a Felhasználó választása szerint - vagy Szolgáltató 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55. címen található üzlethelyiségébe vagy a Felhasználó által megadott címre szállítja, ahol a termékek átvételre történő felkínálásával elfogadja a Felhasználó vételi ajánlatát. Amennyiben a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni, úgy a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően, a termékek átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – ajánlatot tesz azok átvételére.

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor vagy üzlethelyiségben történő átvételekor érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indokolás nélkül megtagadhatja. A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó csak és kizárólag abban az esetben tagadhatja meg a termék(ek) részben vagy egészben történő átvételét, ha az átvételt megelőző vizsgálat során nyilvánvaló, hogy a termék(ek) valamely hibában szenvednek, illetve amikor a Szolgáltató nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal ajánlja fel a termékek átvételét. Amennyiben a Felhasználó az általa leadott és visszaigazolt termékek átvételét megtagadja és a terméklista teljes egészében nem kerül átvételre, úgy a Szolgáltató a szállítási díjon (5.000,-Ft+ÁFA) – abban az esetben is, ha a termékek összege a nettó 30.000,-Ft-os rendelési költséget meghaladja – felül jogosult a termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeket is felszámolni. A termékek részbeni átvételének megtagadása esetén a Szolgáltató a termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeken felül csak abban az esetben jogosult szállítási költséget (5.000,-Ft+ÁFA) felszámolni, ha az átvett termékek nettó összege – a megtagadásra tekintettel – nem érné el a 30.000,-Ft-os összeghatárt.

 

A Szolgáltató nem jogosult a szállítási díj, valamint a termékek megőrzésével kapcsolatos költségeket felszámolni abban az esetben, ha a Felhasználó a termék(ek) hibájára hivatkozva tagadja meg a termék(ek) egészben vagy részben történő átvételét és annak jogszerűségét a Szolgáltató elismeri, továbbá, ha a Felhasználó azért tagadja meg a termékek részben vagy egészben történő átvételét, mert azok Szolgáltató által történő átadására nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal kerül sor.

 

 1. A Szolgáltató a terméklista összeállítását követően 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, mennyiségét, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint kiszállítás – nettó 30.000,-Ft összeget meg nem haladó rendelés - esetén a szállítási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Szolgáltató részéről a Felhasználó vételi ajánlatának elfogadásának, ugyanis a Szolgáltató azt kiszállításkor vagy az üzlethelyiségben a termékek átvételre történő felkínálásával fogadja el.
 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK

  1. A megjelenített termékek a Weboldalon található webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg. A Weboldalon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes termékek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a www.bahamas.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól. A termékekre vonatkozóan megjelenített tájékoztató jellegű irányárak forintban értendők, fogyasztónak minősülő Felhasználók esetén bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót), míg vállalkozásnak minősülő Felhasználok vonatkozásában nettó árak (nem tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót) azonban sem a bruttó, sem a nettó árak nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. A fogyasztónak minősülő Felhasználókra irányadó bruttó és a vállalkozásnak minősülő Felhasználókra vonatkozó nettó árak az adott termék vonatkozásában egyidejűleg, az érintettek körét egyértelműen beazonosítható módon kerülnek feltüntetésre. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, kivéve, ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér. A Felhasználó a kiszállítás és a csomagolás költségeit a termékek vételárával vagy az átvétel megtagadásával együtt köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

 

 1. A webshopban Szolgáltató – tájékoztató jelleggel - részletesen feltünteti a termék nevét, leírását és a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges).

 

 1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet szabályainak.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor Felhasználó a Szolgáltató visszaigazolása által sem jogosult a termékeket a hibás áron követelni, ugyanis az ÁSZF 3. fejezetében foglaltakkal összhangban a Szolgáltató és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor, illetve azok üzlethelyiségben történő átvételekor a Szolgáltató által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz azokat – az ellenőrzést követően – átveszi. Eddig az időpontig a Szolgáltató egyetlen egy nyilatkozata sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

 

 1. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a Szolgáltatónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.
 1. RENDELÉS MENETE

  1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Szolgáltató webshopjába vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 

 1. Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméke(ke)t és beállítja a termék(ek) darabszámát.

 

 1. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméke(ke)t. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

 1. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, akkor a Felhasználó ellenőrzi, hogy valóban az általa megvásárolni kívánt termék(ek) szerepel-e a kosárban az általa meghatározott darabszámban. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiséget a Felhasználó a „+, -” ikonra kattintva vagy „+” és „-” ikonok között elhelyezkedő mennyiségi oszlopban található adatbeviteli mezőbe megadva véglegesítheti.

 

A terméklista a www.bahamas.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A terméklista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a vételi ajánlat megtételére és a termékek megvásárlására.

 

 1. Felhasználó az ellenőrzést követően rendelését a „tovább a pénztárba” ikonra kattintva rögzítheti, amelyet követően első körben a Felhasználónak meg kell adnia magányszemély felhasználó esetén – az ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, valamint telefonszámát, jogi személy felhasználó esetén pedig e-mail címét, elnevezését, adószámát, a kapcsolattartásra jogosult természetes személy vezeték- és keresztnevét, valamint telefonos elérhetőségét. A Felhasználó választása szerint – a négyzetalakú rubrika kipipálásával – feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére, amelyben információt kaphat a Szolgáltatónál érvényben lévő akciókról és újdonságokról.

 

 1. Felhasználó ezt követően megadja – ha ez lehetséges - a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

Fizetési módok:

 

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: A termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben, vagy bankkártyával (Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa). Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával (erre nem minden sofőrnél van lehetőség, érdeklődni kell a lehetőségekről) a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 

A fizetési mód kiválasztásánál a Felhasználónak meg kell adnia a számlázási címét.

 

Szállítási költség:

 

Személyes átvételnél nincs szállítási költség, rendelési minimum ebben az esetben nettó 30.000,-Ft. Kiszállítás esetén nettó 30.000,-Ft alatti megrendelés esetén a szállítási költség nettó 5.000,-Ft+Áfa. Nettó 30.000,-Ft vásárlás felett a kiszállítás ingyenes.

 

Expressz szállítási mód:

 

Amennyiben a Felhasználó rendelését délelőtt 10 óráig leadja, úgy lehetősége van arra, hogy az általa megrendelt termékek kiszállítását a rendelés napjával azonos napra kérje. Az erre vonatkozó igény esetén a Felhasználónak a rendelés során a megjegyzés rovatban vagy telefonos úton külön jeleznie kell, hogy a termékeket még a rendelés napján át kívánja venni (Expressz kiszállítás). Ennek hiányában a Szolgáltató a termékeket normál módon fogja kiszállítani.

 

Az Expressz kiszállítás esetén a Felhasználónak a szállítási költségen – amennyiben rendelésének összértéke a nettó 30.000,-Ft-ot nem haladja meg - felül minden ilyen esetben további 5.000,-Ft+ÁFA extra szolgáltatási díjat kell a Szolgáltatónak fizetni.

 

 1. Amennyiben a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról.

 

 1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és az automatikus visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.

 

Szolgáltató a termékeket tételesen adja át, amennyiben valamelyik terméket nem venné át a Felhasználó, akkor a helyszínen jelzi a számla másolaton, és postai úton küldi a Szolgáltató a helyesbített számlát. Abban az esetben, ha a megrendelt terméket nem veszi át a Felhasználó, akár csak egy tételről is van szó, visszárujegyet alkalmaz Szolgáltató (több példányos, egy példány marad a Felhasználónál is), ez a termék kerülhet csak vissza Szolgáltató raktárába.

 

Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a termék csomagolását késedelem nélkül, lehetőleg a kiszállítás esetén, kézbesítéskor a futár előtt, személyes átvétel esetén, az üzlethelyiségben, a Szolgáltató képviseletében eljáró személy előtt megvizsgálni, és termékek csomagolásán észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

 

Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot úgy viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége). A termék(ek) kézbesítése és átadása munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban.

 

 1. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát (pl. Expressz kiszállítás).

 

 1. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a termékek átvételével fizetési kötelezettsége keletkezik. A Felhasználó ajánlati kötöttsége a megrendelés elküldésével hatályosul.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt terméket, mennyiséget tartalmazza, úgy a „törlés” gombra kattintva törölni tudja az adott terméket a kosárból és a „vásárlás folytatása” gombra kattintva kiválaszthatja a megvásárolni kívánt terméke(ke)t,  mennyiségi probléma esetén a mennyisséget a „+” és „-” ikonokra kattintva módosíthatja, illetve a mennyiségi oszlopban található adatbeviteli mezőbe kattintva a Felhasználó billentyűzete segítségével be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.

 

A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

 

 1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Ebben az esetben tehát a Felhasználó ajánlati kötöttsége nem szűnik meg.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.
 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

  1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben (hétköznap 8-16 óráig) történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Azonban összefüggésben a jelen ÁSZF. 3.7. pontjával ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Felhasználó vételi ajánlata elfogadásának, ugyanis a Szolgáltató azt a termék(ek) kiszállításkor/az üzlethelyiségben történő megrendelés szerinti átadásával fogadja el.

 

 1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 

 1. Felhasználó jelen ÁSZF 5. fejezetében foglaltak szerint összeállítja a terméklistát és elküldi megrendelését;
 2. Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre a terméklista beérkezéséről;
 3. Szolgáltató a terméklista alapján kiszállításra vagy a Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvételre összeállítja a termékeket;
 4. Szolgáltató a kiszállítás során vagy üzlethelyiségében felajánlja a termékek átvételét;

 

 • A Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított vagy átadni kívánt termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásokról (adóval növelt, az adott esetben a kiszállítás, az expressz kiszállítás és a csomagolás díját is tartalmazó összegekről) és a termék(ek) átvételre történő kínálásával a Felhasználónak a megrendelés leadásával tett vételi ajánlata elfogadásra kerül;
 • amennyiben a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni, úgy a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően a termékek átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – ajánlatot tesz azok átvételére (eladási ajánlat);
 1. ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Szolgáltató által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján kiszállítás vagy a Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő más helyen történő személyes átvétel esetén az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.

 

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza.

 

 1. Átadás-átvétel:

 

A termékek www.bahamas.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja, hogy a terméke(ke)t a Szolgáltató üzlethelyiségében kívánja személyes vagy képviselője útján átvenni vagy, ha arra van a Szolgáltató által felajánlott lehetőség úgy a termék(ek) kiszállítását kéri. Kiszállítás esetén a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a kiszállítás alkalmas számára. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

 

Szolgáltató jelen ÁSZF-ben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a termék(ek) kiszállítását Pest Vármegye közigazgatási területén végzi.

 

A Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja (futár) a termékeket fő szabályként minden esetben a Felhasználó által megadott cím főbejáratáig szállítja. A szállítást végző Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja (futár) köteles tőle észszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) a futárnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu).

 

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le vagy adja át, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály, munkaerőhiány).

 

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a Szolgáltató alkalmazottjának vagy a megbízott futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően és az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízott futárja a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a Szolgáltató alkalmazottja vagy a megbízott futárja akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

 

 1. Számlázás:

 

A Szolgáltató által kiállított számla, ahogyan arról már az ÁSZF korábban is rendelkezett, mind a személyes átvétel, mind a kiszállítás esetén az átvett csomag részét képezi. Amennyiben a Felhasználó a termékek egy részének átvételét megtagadja, úgy a Szolgáltató a tényleges átvett termékekről új számlát állít ki és azt postai úton küldi meg a Felhasználó részére.

 

 1. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A fogyasztónak minősülő felhasználó a rendelését a termék(ek) üzlethelyiségben vagy a Szolgáltató által megadott más helyen történő személyes átvétele esetén a Szolgáltató visszaigazolásában az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott napot megelőző nap 12 órájáig szabadon módosíthatja, vagy lemondhatja. Kiszállítás esetén a fogyasztónak minősülő felhasználónak addig van lehetősége rendelését módosítani vagy lemondani, amíg a Szolgáltató a terméke(ke)t a szállítást végző alkalmazottjának vagy az általa megbízott szállítmányozó cégnek át nem adja. A fogyasztónak nem minősülő felhasználót a jelen pontban meghatározott időpontokig csak a módosítás joga illeti meg. Ezen időpontokat követően tehát csak a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a megrendelés lemondásával vételi ajánlatát visszavonni, de csak és kizárólag azokban az esetekben, amikor a termékek átvételével nem a Szolgáltató üzlethelyiségében köti meg a Szolgáltatóval az adásvételi szerződést.

 

 1. Ha a Felhasználó fogyasztó, és a Szolgáltató vállalja a dolog Felhasználóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Felhasználóra, ha a fuvarozót a Felhasználó bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.

 

 1. Ha Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát a visszaigazolásban foglalt időpontig a termék(ek) átadásával nem fogadja el, úgy a Felhasználó vételi ajánlata megszűnik.

 

A Felhasználó ajánlati kötöttsége megszűnik továbbá akkor is, ha annak elfogadását a Szolgáltató a visszaigazoló, a Felhasználónak küldött e-mailjében vagy telefonos úton elutasítja.

 

A Szolgáltató vételi ajánlata megszűnik abban az esetben is, amikor a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni.

 

 1. Ha a visszaigazoló e-mail kiküldését követően válik nyilvánvalóvá, hogy a Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát a visszaigazoló e-mailben foglalt időpontig, a Felhasználó vételi ajánlatának megfelelően a termék(ek) átadásával nem tudja elfogadni, úgy a Felhasználónak a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően a termék(ek) átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – eladási ajánlatot tesz azok átvételére. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége az ajánlat visszautasításával megszűnik.

 

 1. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó jogszerűtlenül tagadja meg az általa megrendelt termékek átvételét, úgy ezzel a Szolgáltatónak okozott károk megtérítéséért a szerződésen kívül okozott károk megtérítésének szabályai szerint felel

 

 1. Amennyiben a Felhasználó vagy ő megbízásából eljáró harmadik személy a Szolgáltató által küldött visszaigazolásban szereplő időpontban a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által kijelölt egyéb helyen nem jelenik meg, vagy a kiszállítás helyén nem elérhető – anélkül, hogy megrendelését módosította vagy lemondta volna -  a Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó vételi ajánlatát a megrendelés lemondásával nem vonja vissza, továbbá elállási szándékáról a Szolgáltatót nem tájékoztatja (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

 

 1. Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényei érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.
 1. ELÁLLÁS JOGA

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a jogszabályok alapján fogyasztónak minősülő Felhasználót (e tekintetben a továbbiakban: ”Fogyasztó”) indokolás  nélküli elállási jog illeti meg. A vonatkozó jogszabályok értelmében fogyasztónak nem minősülő Felhasználót – a hibás teljesítés esetét kivéve – semmilyen tekintetben nem illeti meg az elállás joga.

 

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 1. A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

 

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

 

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

 1. Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

 

 1. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

 

 1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi (amikor a Szolgáltató és Fogyasztó közötti adásvételi szerződés létrejön).

 

 1. Fogyasztó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indokolás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet a jelen ÁSZF 3.6. pontjában foglaltakkal összefüggésben. Ebben az esetben a Fogyasztó köteles a termék(ek) kiszállításával és minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeket a Szolgáltató részére megtéríteni.

 

 1. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

 

 1. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

 

 1. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

 1. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiaci vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót   sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

Felhívjuk a kedves vásárlóink figyelmét, hogy a webshopban található termékek vonatkozásában azok átvételét követően - a fenti szabályok alapján - nem illeti meg a Fogyasztókat az elállási jog, tekintettel a fentiekkel összefüggésben arra, hogy a termékek tárolására előírt szigorú követelmények a termékek Fogyasztó által történő átvételét követően nem garantálható!

 

 1. Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.

 

 1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 1. Fogyasztó köteles a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 

 1. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

 1. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

 1. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

 

 1. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

 

 1. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméke(ke)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 1. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.

 

 1. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

 1. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

 

 1. Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 1. Szavatosság

  1. Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Így tehát amennyiben a Felhasználó az átadás-átvétel során a terméke(ke)t a jegyzőkönyvben rögzített hibákkal, illetve hiányosságokkal veszi át, úgy erre alapítva hibás teljesítésre nem hivatkozhat a Szolgáltatóval szemben.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

 

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 1. Kellékszavatosság

 

 1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a PTK. szabályai szerint.

 

 1. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 

 • a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta a termék szerződésszerűvé tételét;
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 • a Szolgáltató nem vállalta a termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a terméket szerződésszerűvé tenni.

 

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

 

A termék kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

 

A Fogyasztónak a terméket a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

 

A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt termék visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan termék eltávolítását teszi szükségessé, amelyet a termék jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő termék eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított termék üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

 

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott termék értékének különbözetével.

 

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

 

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott terméknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás termék tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb termék vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő termékeket tartsa meg.

 

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott termék egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 

 • a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett terméket; és
 • a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett termék vonatkozásában teljesített vételárat, amint a terméket vagy a termék visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (fogyasztónak nem minősülő Felhasználó vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).

 

Ha a digitális elemeket tartalmazó termék esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a termék teljesítésétől számított két éven belül; vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

 

 1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)?

 

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

 1. Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 1. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

 1. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 1. A Felhasználó a termék(ek) minőségével kapcsolatos bármely észrevételét vagy kérdését a minoseg@bahamas.hu e-mail címre megküldött levelében jelezheti, illetve teheti fel.

 

 1. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

 

 1. Fogyasztó és Szolgáltató (vállalkozás) közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

 1. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

 1. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

 1. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

 1. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

 

 1. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

 1. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 1.  HATÓSÁGI ÁRÁS TERMÉKEK

  1. A 6/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben (az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról) található hatósági áras termékekre az előírt, legalább a hét adott napjára vonatkozó, 2021. évi átlagos napi mennyiség elérhetőségét biztosítjuk. Hogy minél több vásárló számára elérhetőek legyenek a megnevezett termékek, 2022. február 1-től maximum vásárolható mennyiséget állítunk be rendelésenként, melyet jól láthatóan kommunikálunk a kategória oldalakon és az adott termék oldalán.

 2. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez jogosult közreműködőt igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 1. A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

 

 1. A Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 

 1. A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletekre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

 1. A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

 1. A jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak.
 1. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

  1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

 1. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

 1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

 1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

Telefonszáma: 06 (72) 507-154; 06 (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

 1. Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: 06 (76) 501-525; 06 (76) 501-532; 06 (70) 938-4764

Fax száma: (76) 501-538 

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 1. Békés Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: 06 (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: 06 (46) 501-091; 06 (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bokik.hu 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

 1. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 111.

Telefonszáma: 06 (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 1. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: 06 (62) 554-250/118 mellék

 Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 1. Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: 06 (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

 1. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: 06 (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu 

 

 1. Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: 06 (52) 500-710; 06 (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

 1. Heves Vármegyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola 15.

Telefonszáma: 06 (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

 1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: 06 (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet 

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

 1. Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: 06 (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kem-bekeltetes.hu 

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

 1. Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a.

Telefonszám: 06 (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862 

Elnök: Dr. Pongó Erik 

Honlap cím: www.nkik.hu 

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 1. Pest Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: 06 (1) 269-0703

Fax száma: (1) 269-0703

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 1. Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: 06 (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail cím: skik@skik.hu

 

 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: 06 (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

 1. Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: 06 (74) 411-661; 06 (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

 1. Vas Vármegyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: 06 (94) 312-356; 06 (94) 506-645

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

 1. Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.

Telefonszáma: 06 (88) 814-121; 06 (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

 1. Zala Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: 06 (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Honlap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 1. Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - a Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

 

 1. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

 1. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 1. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljeskörű, csupán útmutató jellegű. További információért kérjük látogassanak el a www.birosag.hu weboldalra.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

  1. Miután a https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/ mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.
  2. A https://fagyasztottaruk.hu/ és a https://www.bahamas.hu/ weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
  3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
  4. Tilos a https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/  weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
  5. A https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,-Ft, illetve szavanként bruttó 20.000,-Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 2. ADATVÉDELEM

  1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.bahamas.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html

 

 

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám): BA-HA-MA'S Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55., webshop@bahamas.hu, rendeles@bahamas.hu (kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás), 06-27-548-150

 

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

 

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

 

Dátum:

A BA-HA-MA’S Korlátolt Felelősségű Társaság
 Általános Szerződési Feltételei

érvényes: 2023. január 27. napjától

 

A jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ”ÁSZF”) rögzíti a BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-178848; adószám: 12245442-2-13; statisztikai számjel: 12245442-4632-113-13.; képviseli: Péterszegi János önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető; a továbbiakban: ”Szolgáltató”) a www.bahamas.hu weboldalon elérhető online szolgáltatásának (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”) leírását és igénybevételeinek feltételeit.

 

Definíciók:

 

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy vagy szervezet, aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, a Szolgáltatóval szerződést köt.

 

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

 

Szolgáltatás: A www.bahamas.hu weboldalon elérhető valamennyi online, valamint a Felhasználó rendelése alapján a Szolgáltató által teljesített offline szolgáltatások összessége.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

  1. A szolgáltató neve: BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címei: webshop@bahamas.hu, rendeles@bahamas.hu (kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás)

A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Cg.13-09-178848

A szolgáltató adószáma: 12245442-2-13

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató telefonszáma: 06-27-548-150

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

 

Cégnév: ICON MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka utca 26.

Telefonszám: 06 (70) 518-1943

E-mail: info@webdigital.hu

Webcím: www.webdigital.hu, www.web-digital.hu

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. („Elker. tv.”) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

 1. A jelen ÁSZF 2023. január 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF-et, illetve annak módosításait a Szolgáltató a www.bahamas.hu weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

 

 1. A www.bahamas.hu tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett Weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. Annak ellenére, hogy a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a www.bahamas.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható –, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

 

A Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért: harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.bahamas.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.bahamas.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája; a hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza; a www.bahamas.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával; műszaki nehézségek, beleértve a www.bahamas.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat. A jelen pont rendelkezései nem érintik a Szolgáltató tájékoztatással kapcsolatos felelősségét és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 

 1. A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ, ANNAK MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE, TÖRLÉSE / VÁSÁRLÁS / SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI AUTOMATIKUS VISSZAIGAZOLÁS

  1. A Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azt azonnal módosítani/vagy erről értesítést küldeni a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül vagy e-mailen. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben nem a fentieknek megfelelően kerül sor az adatok megadására, továbbá abban az esetben, ha a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

 1. A regisztráció és a felhasználói fiók törlését a Felhasználó a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán vagy e-mailjén keresztül kérheti. A Felhasználó regisztrációja és ezzel együtt felhasználói fiókja automatikusan törlésre kerül, amennyiben felhasználói fiókja 5 évet meghaladóan inaktív marad. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját és ezzel együtt felhasználói fiókját azonnal törölni, ha feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF rendelkezéseit. A regisztráció és a felhasználói fiók törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

 

 1. A Felhasználó egy telefonszámhoz és egy e-mail címhez egy felhasználói fiókot jogosult regisztrálni.

 

 1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.

 

 1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

 

 1. A Felhasználó az aktuális termékkínálat alapján állíthatja össze a terméklistáját. A terméklista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Szolgáltató – amennyiben a termékek elérhetőek – a kiválasztott termékeket összeállítja és - a Felhasználó választása szerint - vagy Szolgáltató 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55. címen található üzlethelyiségébe vagy a Felhasználó által megadott címre szállítja, ahol a termékek átvételre történő felkínálásával elfogadja a Felhasználó vételi ajánlatát. Amennyiben a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni, úgy a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően, a termékek átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – ajánlatot tesz azok átvételére.

 

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor vagy üzlethelyiségben történő átvételekor érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indokolás nélkül megtagadhatja. A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó csak és kizárólag abban az esetben tagadhatja meg a termék(ek) részben vagy egészben történő átvételét, ha az átvételt megelőző vizsgálat során nyilvánvaló, hogy a termék(ek) valamely hibában szenvednek, illetve amikor a Szolgáltató nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal ajánlja fel a termékek átvételét. Amennyiben a Felhasználó az általa leadott és visszaigazolt termékek átvételét megtagadja és a terméklista teljes egészében nem kerül átvételre, úgy a Szolgáltató a szállítási díjon (5.000,-Ft+ÁFA) – abban az esetben is, ha a termékek összege a nettó 30.000,-Ft-os rendelési költséget meghaladja – felül jogosult a termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeket is felszámolni. A termékek részbeni átvételének megtagadása esetén a Szolgáltató a termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeken felül csak abban az esetben jogosult szállítási költséget (5.000,-Ft+ÁFA) felszámolni, ha az átvett termékek nettó összege – a megtagadásra tekintettel – nem érné el a 30.000,-Ft-os összeghatárt.

 

A Szolgáltató nem jogosult a szállítási díj, valamint a termékek megőrzésével kapcsolatos költségeket felszámolni abban az esetben, ha a Felhasználó a termék(ek) hibájára hivatkozva tagadja meg a termék(ek) egészben vagy részben történő átvételét és annak jogszerűségét a Szolgáltató elismeri, továbbá, ha a Felhasználó azért tagadja meg a termékek részben vagy egészben történő átvételét, mert azok Szolgáltató által történő átadására nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal kerül sor.

 

 1. A Szolgáltató a terméklista összeállítását követően 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, mennyiségét, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint kiszállítás – nettó 30.000,-Ft összeget meg nem haladó rendelés - esetén a szállítási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Szolgáltató részéről a Felhasználó vételi ajánlatának elfogadásának, ugyanis a Szolgáltató azt kiszállításkor vagy az üzlethelyiségben a termékek átvételre történő felkínálásával fogadja el.
 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK

  1. A megjelenített termékek a Weboldalon található webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg. A Weboldalon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes termékek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a www.bahamas.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól. A termékekre vonatkozóan megjelenített tájékoztató jellegű irányárak forintban értendők, fogyasztónak minősülő Felhasználók esetén bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót), míg vállalkozásnak minősülő Felhasználok vonatkozásában nettó árak (nem tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót) azonban sem a bruttó, sem a nettó árak nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. A fogyasztónak minősülő Felhasználókra irányadó bruttó és a vállalkozásnak minősülő Felhasználókra vonatkozó nettó árak az adott termék vonatkozásában egyidejűleg, az érintettek körét egyértelműen beazonosítható módon kerülnek feltüntetésre. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, kivéve, ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér. A Felhasználó a kiszállítás és a csomagolás költségeit a termékek vételárával vagy az átvétel megtagadásával együtt köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

 

 1. A webshopban Szolgáltató – tájékoztató jelleggel - részletesen feltünteti a termék nevét, leírását és a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges).

 

 1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet szabályainak.

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor Felhasználó a Szolgáltató visszaigazolása által sem jogosult a termékeket a hibás áron követelni, ugyanis az ÁSZF 3. fejezetében foglaltakkal összhangban a Szolgáltató és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor, illetve azok üzlethelyiségben történő átvételekor a Szolgáltató által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz azokat – az ellenőrzést követően – átveszi. Eddig az időpontig a Szolgáltató egyetlen egy nyilatkozata sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

 

 1. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a Szolgáltatónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.
 1. RENDELÉS MENETE

  1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Szolgáltató webshopjába vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 

 1. Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméke(ke)t és beállítja a termék(ek) darabszámát.

 

 1. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméke(ke)t. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

 1. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, akkor a Felhasználó ellenőrzi, hogy valóban az általa megvásárolni kívánt termék(ek) szerepel-e a kosárban az általa meghatározott darabszámban. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiséget a Felhasználó a „+, -” ikonra kattintva vagy „+” és „-” ikonok között elhelyezkedő mennyiségi oszlopban található adatbeviteli mezőbe megadva véglegesítheti.

 

A terméklista a www.bahamas.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A terméklista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a vételi ajánlat megtételére és a termékek megvásárlására.

 

 1. Felhasználó az ellenőrzést követően rendelését a „tovább a pénztárba” ikonra kattintva rögzítheti, amelyet követően első körben a Felhasználónak meg kell adnia magányszemély felhasználó esetén – az ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, valamint telefonszámát, jogi személy felhasználó esetén pedig e-mail címét, elnevezését, adószámát, a kapcsolattartásra jogosult természetes személy vezeték- és keresztnevét, valamint telefonos elérhetőségét. A Felhasználó választása szerint – a négyzetalakú rubrika kipipálásával – feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére, amelyben információt kaphat a Szolgáltatónál érvényben lévő akciókról és újdonságokról.

 

 1. Felhasználó ezt követően megadja – ha ez lehetséges - a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 

Fizetési módok:

 

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: A termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben, vagy bankkártyával (Elfogadott bankkártyák: MasterCard, Maestro, Visa). Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával (erre nem minden sofőrnél van lehetőség, érdeklődni kell a lehetőségekről) a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 

A fizetési mód kiválasztásánál a Felhasználónak meg kell adnia a számlázási címét.

 

Szállítási költség:

 

Személyes átvételnél nincs szállítási költség, rendelési minimum ebben az esetben nettó 30.000,-Ft. Kiszállítás esetén nettó 30.000,-Ft alatti megrendelés esetén a szállítási költség nettó 5.000,-Ft+Áfa. Nettó 30.000,-Ft vásárlás felett a kiszállítás ingyenes.

 

Expressz szállítási mód:

 

Amennyiben a Felhasználó rendelését délelőtt 10 óráig leadja, úgy lehetősége van arra, hogy az általa megrendelt termékek kiszállítását a rendelés napjával azonos napra kérje. Az erre vonatkozó igény esetén a Felhasználónak a rendelés során a megjegyzés rovatban vagy telefonos úton külön jeleznie kell, hogy a termékeket még a rendelés napján át kívánja venni (Expressz kiszállítás). Ennek hiányában a Szolgáltató a termékeket normál módon fogja kiszállítani.

 

Az Expressz kiszállítás esetén a Felhasználónak a szállítási költségen – amennyiben rendelésének összértéke a nettó 30.000,-Ft-ot nem haladja meg - felül minden ilyen esetben további 5.000,-Ft+ÁFA extra szolgáltatási díjat kell a Szolgáltatónak fizetni.

 

 1. Amennyiben a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról.

 

 1. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és az automatikus visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.

 

Szolgáltató a termékeket tételesen adja át, amennyiben valamelyik terméket nem venné át a Felhasználó, akkor a helyszínen jelzi a számla másolaton, és postai úton küldi a Szolgáltató a helyesbített számlát. Abban az esetben, ha a megrendelt terméket nem veszi át a Felhasználó, akár csak egy tételről is van szó, visszárujegyet alkalmaz Szolgáltató (több példányos, egy példány marad a Felhasználónál is), ez a termék kerülhet csak vissza Szolgáltató raktárába.

 

Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a termék csomagolását késedelem nélkül, lehetőleg a kiszállítás esetén, kézbesítéskor a futár előtt, személyes átvétel esetén, az üzlethelyiségben, a Szolgáltató képviseletében eljáró személy előtt megvizsgálni, és termékek csomagolásán észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

 

Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot úgy viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége). A termék(ek) kézbesítése és átadása munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban.

 

 1. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát (pl. Expressz kiszállítás).

 

 1. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a termékek átvételével fizetési kötelezettsége keletkezik. A Felhasználó ajánlati kötöttsége a megrendelés elküldésével hatályosul.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt terméket, mennyiséget tartalmazza, úgy a „törlés” gombra kattintva törölni tudja az adott terméket a kosárból és a „vásárlás folytatása” gombra kattintva kiválaszthatja a megvásárolni kívánt terméke(ke)t,  mennyiségi probléma esetén a mennyisséget a „+” és „-” ikonokra kattintva módosíthatja, illetve a mennyiségi oszlopban található adatbeviteli mezőbe kattintva a Felhasználó billentyűzete segítségével be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.

 

A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

 

 1. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Ebben az esetben tehát a Felhasználó ajánlati kötöttsége nem szűnik meg.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.
 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

  1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben (hétköznap 8-16 óráig) történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Azonban összefüggésben a jelen ÁSZF. 3.7. pontjával ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Felhasználó vételi ajánlata elfogadásának, ugyanis a Szolgáltató azt a termék(ek) kiszállításkor/az üzlethelyiségben történő megrendelés szerinti átadásával fogadja el.

 

 1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 

 1. Felhasználó jelen ÁSZF 5. fejezetében foglaltak szerint összeállítja a terméklistát és elküldi megrendelését;
 2. Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre a terméklista beérkezéséről;
 3. Szolgáltató a terméklista alapján kiszállításra vagy a Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvételre összeállítja a termékeket;
 4. Szolgáltató a kiszállítás során vagy üzlethelyiségében felajánlja a termékek átvételét;

 

 • A Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított vagy átadni kívánt termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásokról (adóval növelt, az adott esetben a kiszállítás, az expressz kiszállítás és a csomagolás díját is tartalmazó összegekről) és a termék(ek) átvételre történő kínálásával a Felhasználónak a megrendelés leadásával tett vételi ajánlata elfogadásra kerül;
 • amennyiben a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni, úgy a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően a termékek átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – ajánlatot tesz azok átvételére (eladási ajánlat);
 1. ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Szolgáltató által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján kiszállítás vagy a Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő más helyen történő személyes átvétel esetén az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.

 

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza.

 

 1. Átadás-átvétel:

 

A termékek www.bahamas.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja, hogy a terméke(ke)t a Szolgáltató üzlethelyiségében kívánja személyes vagy képviselője útján átvenni vagy, ha arra van a Szolgáltató által felajánlott lehetőség úgy a termék(ek) kiszállítását kéri. Kiszállítás esetén a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a kiszállítás alkalmas számára. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

 

Szolgáltató jelen ÁSZF-ben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a termék(ek) kiszállítását Pest Vármegye közigazgatási területén végzi.

 

A Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja (futár) a termékeket fő szabályként minden esetben a Felhasználó által megadott cím főbejáratáig szállítja. A szállítást végző Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja (futár) köteles tőle észszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) a futárnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu).

 

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le vagy adja át, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály, munkaerőhiány).

 

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a Szolgáltató alkalmazottjának vagy a megbízott futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően és az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízott futárja a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a Szolgáltató alkalmazottja vagy a megbízott futárja akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

 

 1. Számlázás:

 

A Szolgáltató által kiállított számla, ahogyan arról már az ÁSZF korábban is rendelkezett, mind a személyes átvétel, mind a kiszállítás esetén az átvett csomag részét képezi. Amennyiben a Felhasználó a termékek egy részének átvételét megtagadja, úgy a Szolgáltató a tényleges átvett termékekről új számlát állít ki és azt postai úton küldi meg a Felhasználó részére.

 

 1. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A fogyasztónak minősülő felhasználó a rendelését a termék(ek) üzlethelyiségben vagy a Szolgáltató által megadott más helyen történő személyes átvétele esetén a Szolgáltató visszaigazolásában az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott napot megelőző nap 12 órájáig szabadon módosíthatja, vagy lemondhatja. Kiszállítás esetén a fogyasztónak minősülő felhasználónak addig van lehetősége rendelését módosítani vagy lemondani, amíg a Szolgáltató a terméke(ke)t a szállítást végző alkalmazottjának vagy az általa megbízott szállítmányozó cégnek át nem adja. A fogyasztónak nem minősülő felhasználót a jelen pontban meghatározott időpontokig csak a módosítás joga illeti meg. Ezen időpontokat követően tehát csak a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a megrendelés lemondásával vételi ajánlatát visszavonni, de csak és kizárólag azokban az esetekben, amikor a termékek átvételével nem a Szolgáltató üzlethelyiségében köti meg a Szolgáltatóval az adásvételi szerződést.

 

 1. Ha a Felhasználó fogyasztó, és a Szolgáltató vállalja a dolog Felhasználóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Felhasználóra, ha a fuvarozót a Felhasználó bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.

 

 1. Ha Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát a visszaigazolásban foglalt időpontig a termék(ek) átadásával nem fogadja el, úgy a Felhasználó vételi ajánlata megszűnik.

 

A Felhasználó ajánlati kötöttsége megszűnik továbbá akkor is, ha annak elfogadását a Szolgáltató a visszaigazoló, a Felhasználónak küldött e-mailjében vagy telefonos úton elutasítja.

 

A Szolgáltató vételi ajánlata megszűnik abban az esetben is, amikor a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni.

 

 1. Ha a visszaigazoló e-mail kiküldését követően válik nyilvánvalóvá, hogy a Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát a visszaigazoló e-mailben foglalt időpontig, a Felhasználó vételi ajánlatának megfelelően a termék(ek) átadásával nem tudja elfogadni, úgy a Felhasználónak a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően a termék(ek) átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – eladási ajánlatot tesz azok átvételére. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége az ajánlat visszautasításával megszűnik.

 

 1. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó jogszerűtlenül tagadja meg az általa megrendelt termékek átvételét, úgy ezzel a Szolgáltatónak okozott károk megtérítéséért a szerződésen kívül okozott károk megtérítésének szabályai szerint felel

 

 1. Amennyiben a Felhasználó vagy ő megbízásából eljáró harmadik személy a Szolgáltató által küldött visszaigazolásban szereplő időpontban a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által kijelölt egyéb helyen nem jelenik meg, vagy a kiszállítás helyén nem elérhető – anélkül, hogy megrendelését módosította vagy lemondta volna -  a Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó vételi ajánlatát a megrendelés lemondásával nem vonja vissza, továbbá elállási szándékáról a Szolgáltatót nem tájékoztatja (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

 

 1. Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényei érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.
 1. ELÁLLÁS JOGA

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a jogszabályok alapján fogyasztónak minősülő Felhasználót (e tekintetben a továbbiakban: ”Fogyasztó”) indokolás  nélküli elállási jog illeti meg. A vonatkozó jogszabályok értelmében fogyasztónak nem minősülő Felhasználót – a hibás teljesítés esetét kivéve – semmilyen tekintetben nem illeti meg az elállás joga.

 

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 1. A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén:

 

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

 

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

 1. Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

 

 1. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

 

 1. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi (amikor a Szolgáltató és Fogyasztó közötti adásvételi szerződés létrejön).

 

 1. Fogyasztó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indokolás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet a jelen ÁSZF 3.6. pontjában foglaltakkal összefüggésben. Ebben az esetben a Fogyasztó köteles a termék(ek) kiszállításával és minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeket a Szolgáltató részére megtéríteni.

 

 1. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

 

 1. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

 

 1. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

 1. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiaci vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót   sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

Felhívjuk a kedves vásárlóink figyelmét, hogy a webshopban található termékek vonatkozásában azok átvételét követően - a fenti szabályok alapján - nem illeti meg a Fogyasztókat az elállási jog, tekintettel a fentiekkel összefüggésben arra, hogy a termékek tárolására előírt szigorú követelmények a termékek Fogyasztó által történő átvételét követően nem garantálható!

 

 1. Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.

 

 1. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 1. Fogyasztó köteles a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

 

 1. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

 

 1. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

 1. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

 

 1. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

 

 1. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméke(ke)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 1. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.

 

 1. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 

 1. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

 

 1. Elállási jog gyakorlásának a menete:

 

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

 

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

 

A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 1. Szavatosság

  1. Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Így tehát amennyiben a Felhasználó az átadás-átvétel során a terméke(ke)t a jegyzőkönyvben rögzített hibákkal, illetve hiányosságokkal veszi át, úgy erre alapítva hibás teljesítésre nem hivatkozhat a Szolgáltatóval szemben.

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

 

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 1. Kellékszavatosság

 

 1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a PTK. szabályai szerint.

 

 1. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 

 • a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta a termék szerződésszerűvé tételét;
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 • a Szolgáltató nem vállalta a termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a terméket szerződésszerűvé tenni.

 

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

 

A termék kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

 

A Fogyasztónak a terméket a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

 

A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt termék visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan termék eltávolítását teszi szükségessé, amelyet a termék jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő termék eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított termék üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

 

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott termék értékének különbözetével.

 

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

 

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott terméknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás termék tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb termék vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő termékeket tartsa meg.

 

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott termék egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 

 • a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett terméket; és
 • a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett termék vonatkozásában teljesített vételárat, amint a terméket vagy a termék visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (fogyasztónak nem minősülő Felhasználó vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).

 

Ha a digitális elemeket tartalmazó termék esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a termék teljesítésétől számított két éven belül; vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

 

 1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)?

 

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

 1. Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 1. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

 1. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 1. A Felhasználó a termék(ek) minőségével kapcsolatos bármely észrevételét vagy kérdését a minoseg@bahamas.hu e-mail címre megküldött levelében jelezheti, illetve teheti fel.

 

 1. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

 

 1. Fogyasztó és Szolgáltató (vállalkozás) közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

 1. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

 

 1. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

 

 1. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

 

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

 1. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

 

 1. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

 1. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 1.  HATÓSÁGI ÁRÁS TERMÉKEK

  1. A 6/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben (az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról) található hatósági áras termékekre az előírt, legalább a hét adott napjára vonatkozó, 2021. évi átlagos napi mennyiség elérhetőségét biztosítjuk. Hogy minél több vásárló számára elérhetőek legyenek a megnevezett termékek, 2022. február 1-től maximum vásárolható mennyiséget állítunk be rendelésenként, melyet jól láthatóan kommunikálunk a kategória oldalakon és az adott termék oldalán.

 2. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez jogosult közreműködőt igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

 1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

 1. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 1. A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

 

 1. A Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

 

 1. A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletekre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

 

 1. A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

 1. A jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak.
 1. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

  1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

 1. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

 1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

 1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

Telefonszáma: 06 (72) 507-154; 06 (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

 1. Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: 06 (76) 501-525; 06 (76) 501-532; 06 (70) 938-4764

Fax száma: (76) 501-538 

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 1. Békés Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: 06 (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: 06 (46) 501-091; 06 (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bokik.hu 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

 1. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 111.

Telefonszáma: 06 (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 1. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: 06 (62) 554-250/118 mellék

 Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 1. Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: 06 (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

 

 1. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: 06 (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu 

 

 1. Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: 06 (52) 500-710; 06 (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

 1. Heves Vármegyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola 15.

Telefonszáma: 06 (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

 1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: 06 (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet 

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

 1. Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: 06 (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kem-bekeltetes.hu 

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

 1. Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a.

Telefonszám: 06 (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862 

Elnök: Dr. Pongó Erik 

Honlap cím: www.nkik.hu 

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 1. Pest Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: 06 (1) 269-0703

Fax száma: (1) 269-0703

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 1. Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: 06 (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail cím: skik@skik.hu

 

 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: 06 (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

 1. Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: 06 (74) 411-661; 06 (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2 

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

 1. Vas Vármegyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: 06 (94) 312-356; 06 (94) 506-645

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

 1. Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.

Telefonszáma: 06 (88) 814-121; 06 (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

 1. Zala Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: 06 (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Honlap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 1. Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - a Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

 

 1. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

 1. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 1. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljeskörű, csupán útmutató jellegű. További információért kérjük látogassanak el a www.birosag.hu weboldalra.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

  1. Miután a https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/ mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.
  2. A https://fagyasztottaruk.hu/ és a https://www.bahamas.hu/ weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
  3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
  4. Tilos a https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/  weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
  5. A https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,-Ft, illetve szavanként bruttó 20.000,-Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 2. ADATVÉDELEM

  1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.bahamas.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html

 

 

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám): BA-HA-MA'S Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55., webshop@bahamas.hu, rendeles@bahamas.hu (kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás), 06-27-548-150

 

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

 

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

 

Dátum: