Az oldal teteje

A BA-HA-MA’S Korlátolt Felelősségű Társaság 
Általános Szerződési Feltételei érvényes: 2024. május 15. 
napjától


 
A jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ”ÁSZF”) rögzíti a BA-HA-MA’S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-178848; adószám: 12245442-2-13; statisztikai számjel: 12245442-4632-113-13.; képviseli: Péterszegi János önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető; a továbbiakban: ”Szolgáltató”) a www.bahamas.hu weboldalon elérhető online,              valamint    Felhasználó    telefonos,    illetve    közvetlenül    e-mailen              keresztül    történő megrendeléseivel kapcsolatos szolgáltatásának (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”) leírását és igénybevételeinek feltételeit.
 
Definíciók:
 
Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy vagy szervezet, aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, a Szolgáltatóval keretszerződés keretében vagy annak hiányában szerződést köt.
 
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
 
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.
 
Szolgáltatás:www.bahamas.hu weboldalon elérhető, valamint a Felhasználó telefonos, illetve közvetlenül e-mailen keresztül történő rendelése alapján a Szolgáltató által teljesített valamennyi online és offline szolgáltatások összessége.
 
1.     SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
1.1.    A szolgáltató neve: BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55. A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címei: webshop@bahamas.hu, rendeles@bahamas.hu (kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás)
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Cg.13-09-178848 A szolgáltató adószáma: 12245442-2-13
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága A szolgáltató telefonszáma: 06-27-548-150
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
 
Cégnév: ICON MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka utca 26.
Telefonszám: 06 (70) 518-1943 E-mail: info@webdigital.hu
Webcím: www.webdigital.huwww.web-digital.hu
 
2.     ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. („Elker. tv.”) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
2.2.    A jelen ÁSZF 2024. május 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF-et, illetve annak módosításait a Szolgáltató a www.bahamas.hu weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.
 
2.3.    A www.bahamas.hu tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett Weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.
 
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
2.4.    Annak ellenére, hogy a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a www.bahamas.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható –, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.
 
A Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:
 
-     harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.bahamas.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni;
-     a www.bahamas.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
-     a hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
-     a www.bahamas.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
-     műszaki nehézségek, beleértve a www.bahamas.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.
 
A jelen pont rendelkezései nem érintik a Szolgáltató tájékoztatással kapcsolatos felelősségét és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
 
2.5.    A regisztrációsorán a Felhasználónaklétre kell hozniaegy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából, valamint korábban megadott telefonszámán, illetve elektronikus levelezésicímén keresztül történtügyletekért. AFelhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával, telefonszámával vagy elektronikus levelezési fiókjával (e-mail) harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Elektronikus levelezési cím (e-mail), valamint telefonszámmal való visszaélés esetében jogosult az így kapott ajánlatot, indokolás nélkül visszautasítani. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát, elektronikus levelezési fiókjának (e-mail) adatait felfedte, telefonszámát harmadik személy rendelkezésére bocsátotta vagy azt harmadik személy bármilyen módon megszerzete, illetve azokkal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.
 
2.6.    A Szolgáltató a Webshopon kívül elektronikus levél (e-mail) vagy telefon útján történő megrendelés esetén is lehetőséget biztosít – az ÁSZF elérhetőségének megadásával, illetve annak elektronikus levelezési címre történő megküldésével - a Felhasználók részére arra, hogy jelen ÁSZF rendelkezését megismerjék. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy rendelés bármely módon történő leadása - a Ptk. 6:4. § (2) és (3) bekezdései alapján – a jelen ÁSZF rendelkezéseinek ráutaló magatartással történő elfogadásának minősül.
 
3.     REGISZTRÁCIÓ, ANNAK MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE, TÖRLÉSE / VÁSÁRLÁS / SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI AUTOMATIKUS VISSZAIGAZOLÁS
3.1.    A Felhasználó a regisztráció/megrendelés/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azt azonnal módosítani/vagy erről értesítést küldeni a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül vagy e-mailen. A regisztráció/vásárlás/megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben nem a fentieknek megfelelően kerül sor az adatok megadására, továbbá abban az esetben, ha a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe Szolgáltatásait.
 
3.2.    A regisztráció és a felhasználói fiók törlését a Felhasználó a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán vagy e-mailjén keresztül kérheti. A Felhasználó regisztrációja és ezzel együtt felhasználói fiókja automatikusan törlésre kerül, amennyiben felhasználói fiókja 5 évet meghaladóan inaktív marad. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját és ezzel együtt felhasználói fiókját azonnal törölni, ha feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF rendelkezéseit. A regisztráció és a felhasználói fiók törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.
 
3.3.    A Felhasználó egy telefonszámhoz és egy e-mail címhez egy felhasználói fiókot jogosult regisztrálni.
 
3.4.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, a Szolgáltató teljesítésének elmaradásáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás, a kiszállítás és a teljesítés ne ütközzön akadályba.
 
3.5.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon). A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá abban az esetben sem, ha a Szolgáltatónak fel nem róható okból elektronikus levelezési (e-mail) fiókja, illetve telefonszáma harmadik személyek részére hozzáférhetővé válik.
 
3.6.    A Felhasználó az aktuális termékkínálat alapján állíthatja össze a terméklistáját. A terméklista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Szolgáltató – amennyiben a termékek elérhetőek – a kiválasztott termékeket összeállítja és - a Felhasználó választása szerint - vagy Szolgáltató 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55. címen található üzlethelyiségébe vagy a Felhasználó által megadott címre szállítja, ahol a termékek átvételre történő felkínálásával elfogadja a Felhasználó vételi ajánlatát. Amennyiben a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni, úgy a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően, a termékek átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – ajánlatot tesz azok átvételére.
 
A Felhasználó csak és kizárólag abban az esetben tagadhatja meg a termék(ek) részben vagy egészben történő átvételét, ha az átvételt megelőző vizsgálat során nyilvánvaló, hogy a termék(ek) valamely hibában szenved, illetve amikor a Szolgáltató nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (ár, minőség, illetve mennyiség) ajánlja fel a termékek átvételét. Amennyiben a Felhasználó az általa leadott és visszaigazolt termékek átvételét indokolatlanul és jogszerűtlenül megtagadja és a terméklista teljes egészében nem kerül átvételre, úgy a Szolgáltató a szállítási díjon (5.000,-Ft+ÁFA) – abban az esetben is, ha a termékek összege a nettó 20.000,-Ft-os rendelési költséget meghaladja – felül jogosult a termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeket is felszámolni. A termékek részbeni átvételének megtagadása esetén a Szolgáltató a termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeken felül csak abban az esetben jogosult szállítási költséget (5.000,-Ft+ÁFA) felszámolni, ha az átvett termékek nettó összege – a megtagadásra tekintettel – nem érné el a nettó 20.000,-Ft-os összeghatárt.
 
A Szolgáltató nem jogosult a szállítási díj, valamint a termékek megőrzésével kapcsolatos költségeket felszámolni abban az esetben, ha a Felhasználó a termék(ek) hibájára hivatkozva tagadja meg a termék(ek) egészben vagy részben történő átvételét és annak jogszerűségét a Szolgáltató elismeri, továbbá, ha a Felhasználó azért tagadja meg a termékek részben vagy egészben történő átvételét, mert azok Szolgáltató által történő átadására nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (ár, minőség, mennyiség) kerül sor.
 
A jelen pontban foglalt rendelkezéseket az ÁSZF 6. fejezetében foglaltakkal összhangban kell alkalmazni, illetve értelmezni.
 
3.7.    A Szolgáltató a terméklista összeállítását követően 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, mennyiségét, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint kiszállítás – nettó 20.000,-Ft összeget meg nem haladó rendelés - esetén a szállítási díj, díszcsomagolás esetén a csomagolási díj, expressz szállítás esetén az expressz szállítási díj összegét. Ez a visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Szolgáltató részéről a Felhasználó vételi ajánlatának elfogadásának, ugyanis a Szolgáltató azt kiszállításkor vagy az üzlethelyiségben a termékek átvételre történő felkínálásával, mint ráutaló magatartásával fogadja el.
 
4.     MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK
4.1.    A     megjelenített     termékek     a     Weboldalon      található     webáruházból     online, a webshop@bahamas.hu és a rendeles@bahamas.hu e-mail címekre küldött elektronikus levél-, valamint telefonos úton a 06-27-548-150, illetve a Szolgáltatónak a termékek értékesítésére feljogosított munkavállalóitól/megbízottjaitól kapott telefonszámokon keresztül rendelhetők meg. A Felhasználó szükség esetén az elérhető terméklistáról telefonos, valamint e-mailes úton is kérhet tájékoztatást. A Weboldalon szereplő termékek, valamint a telefonon, illetve e-mailen keresztül bemutatott termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes termékek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a kiválasztáskor, illetve megrendelés leadásakor a www.bahamas.hu honlapon meghatározott, valamint telefonosos és e-mailesúton a Felhasználótudomásra hozott érvényesirányáraktól. Atermékekre vonatkozóan megjelenített tájékoztató jellegű irányárak forintban értendők, fogyasztónak minősülő Felhasználók esetén bruttóárak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót), míg vállalkozásnak minősülő Felhasználok vonatkozásában nettó árak (nem tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót) azonban sem a bruttó, sem a nettó árak nem tartalmazzák a szállítással, csomagolással, illetve fizetéssel kapcsolatos díjakat. A fogyasztónak minősülő Felhasználókra irányadó bruttó és a vállalkozásnak minősülő Felhasználókra vonatkozó nettó árak az adott termék vonatkozásában egyidejűleg, az érintettek körét egyértelműen beazonosítható módon kerülnek feltüntetésre. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, kivéve, ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér. A Felhasználó a kiszállítás és a csomagolás költségeit a termékek vételárával vagy az átvétel megtagadásával együtt köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
 
4.2.    A webshopban, illetve az elektronikus levelezési címre elküldött termék katalógusban a Szolgáltató – tájékoztató jelleggel - részletesen feltünteti a termék nevét, leírását és a termékekrőlfotótjelenítmeg (halehetséges).Atelefonos úton történő megrendelésesetén pedig a Szolgáltató a Felhasználó ezirányú kérdéseire ad, lehetőségeihez képest teljeskörű, kizárólag tájékoztató jellegű felvilágosítást, illetve a Felhasználó ezirányú kérdésére továbbítja számára a terméklistát.
 
4.3.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet szabályainak.
 
4.4.    Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, valamint az elektronikus levélben, illetve telefonon keresztül hibás ár kerül közlésre, akkor a Felhasználó a Szolgáltató visszaigazolása által sem jogosult a termékeket a hibás áron követelni, ugyanis az ÁSZF 3. és 4. fejezeteiben foglaltakkal összhangban a Szolgáltató és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor, illetve azok üzlethelyiségben történő átvételekor a Szolgáltató a megrendelés szerinti és visszaigazolt termékeket a Felhasználónak átvételre felkínálja, illetve a Szolgáltatótól a megrendeléstől és a visszaigazolástól eltérő termékeket a Felhasználó – azok ellenőrzését követően – részben vagy egészben átveszi, azaz a Szolgáltató által tett új ajánlatot elfogadja. Eddig az időpontig a Szolgáltató egyetlen egy nyilatkozata sem értelmezhető – kivéve a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 6.2. pontjában foglalt eladási ajánlatát, arra az esetre, ha a Felhasználó megrendelését az abban foglaltaknak megfelelően nem tudja teljesíteni - ajánlatként vagy annak elfogadásaként.
 
4.5.    Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a Szolgáltatónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére.A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratánakkölcsönös ésegybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.
 
5.     RENDELÉS MENETE
5.1.    A Webshopon keresztül történő megrendelés esetén:
 
Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Szolgáltató webshopjába vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
 
Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméke(ke)t és beállítja a termék(ek) darabszámát.
 
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméke(ke)t. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
 
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, akkor a Felhasználó ellenőrzi, hogy valóban az általa megvásárolni kívánt termék(ek) szerepel-e a kosárban az általa meghatározott darabszámban. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiséget a Felhasználó a „+, -” ikonra kattintva vagy „+” és „-” ikonok között elhelyezkedő mennyiségi oszlopban található adatbeviteli mezőbe megadva véglegesítheti.
 
A terméklista a www.bahamas.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A terméklista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a vételi ajánlat megtételére és a termékek megvásárlására.
 
Felhasználó az ellenőrzést követően rendelését a „tovább a pénztárba” ikonra kattintva rögzítheti, amelyet követően első körben a Felhasználónak meg kell adnia magányszemély felhasználó esetén – az ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, valamint telefonszámát, jogi személy felhasználó esetén pedig e-mail címét, elnevezését, adószámát, a kapcsolattartásra jogosult természetes személy vezeték-és keresztnevét, valamint telefonos elérhetőségét. A Felhasználó választása szerint – a négyzetalakú rubrika kipipálásával – feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére, amelyben információt kaphat a Szolgáltatónál érvényben lévő akciókról és újdonságokról.
 
Felhasználó eztkövetően megadja–ha ez lehetséges -aszállításicímet, majd aszállítási/fizetési módot, melynek típusai a jelen ÁSZF 5.3. pontja tartalmazza. A fizetési mód kiválasztásánál a Felhasználónak meg kell adnia a számlázási címét.
 
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt terméket, mennyiséget tartalmazza, úgy a „törlés” gombra kattintva törölni tudja az adott terméket a kosárból és a „vásárlás folytatása” gombra kattintva kiválaszthatja a megvásárolni kívánt terméke(ke)t, mennyiségi problémaesetén a mennyisséget a „+” és „-” ikonokra kattintva módosíthatja, illetve a mennyiségi oszlopban található adatbeviteli mezőbe kattintva a Felhasználó billentyűzete segítségével be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.
 
A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.
 
Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, illetve jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát (pl. Expressz kiszállítás, dísz-, speciáliscsomagolás).
 
Amennyiben a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról.
 
5.2.    Elektronikus levél (e-mail), valamint telefon útján történő megrendelés:
 
A Felhasználó a www.bahamas.hu honlapon, illetve elektronikus levél (e-mail) vagy telefonon keresztül kapott tájékoztatás alapján meghatározza, hogy mely termékeket kívánja a Szolgáltatótól megrendelni. A Felhasználó által elektronikus levél (e-mail) vagy telefonon leadott megrendelés akkor minősül érvényes vételi ajánlatnak, ha – jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezésének megfelelően – tartalmazza:
 
-        a Felhasználó beazonosításához (fogyasztó esetén: neve, anyja neve, születési helye ésideje, illetve lakcíme éstartózkodási helye; vállalkozás esetén: elnevezése, cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai számjele, vezető tisztségviselőjének; kapcsolattartójának neve, elérhetősége) szükséges adatokat;
-        megrendelni kívánt termék(ek)nek a www.bahamas.hu honlapon elérhető vagy az elektronikus levél formájában továbbított terméklista, vagy telefonon keresztül adott tájékoztatás szerinti megnevezését, szükség esetén egyéb jellemzőinek feltüntetését;
-        a megrendelni kívánt termékek mennyiségét/kiszerelését/darabszámát; -   a választott fizetési módot;
-        számlázási címet (e-mail vagy postai cím), illetve;
-        a Felhasználó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a megrendelt termék(ek)et a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy az általa megadott szállítási címen (Budapest és Pest vármegye közigazgatási területe) kívánja átvenni – ebben az esetben a szállítási cím megadása is kötelező.
 
Ezen információkat elektronikus levél útján történő megrendelés esetén a Felhasználó által elküldött e-mail, telefonon keresztül történő megrendelés esetén a Szolgáltató által rögíztett hangfelvétel tartalmazza.
 
A Szolgáltató elektronikus levél, valamint telefon útján történő megrendelés esetén, a megrendelés leadását megelőzően lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerje és azzal kapcsolatos észrevételeit a Szolgáltatónak jelezze. A Felhasználók a jelen ÁSZF 2.6. pontja alapján tudomásul veszik, hogy rendelés bármely módon történő leadása - a Ptk. 6:4. § (2) és (3) bekezdései alapján – a jelen ÁSZF rendelkezéseinek ráutaló magatartással történő elfogadásának minősül.
 
5.3.    A különböző rendelési módokra vonatkozó közös szabályok:
 
Fizetési módok:
 
A Felhasználó a Szolgáltató által, a szerződés létrejöttét vagy teljesítését követően kiállított számla alapján vagy készpénzben (készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség), vagy banki átutalás útján tudja teljesíteni az általa átvett, illetve átvenni vállalt termékek vételárát.
 
Szállítási költség:
 
Személyes átvételnél nincs szállítási költség, rendelési minimum ebben az esetben nettó 20.000,-Ft. Kiszállítás esetén nettó 20.000,-Ft alatti megrendelés esetén a szállítási költség 5.000,-Ft+Áfa. Nettó 20.000,-Ft vásárlás felett a kiszállítás ingyenes.
 
Expressz szállítási mód:
 
Amennyiben a Felhasználó rendelését délelőtt 10 óráig leadja, úgy lehetősége van arra, hogy az általa megrendelt termékek kiszállítását a rendelés napjával azonos napra kérje. Az erre vonatkozó igény esetén a Felhasználónak a rendelés során a megjegyzés rovatban vagy telefonos úton külön jeleznie kell, hogy a termékeket még a rendelés napján át kívánja venni (Expressz kiszállítás). Ennek hiányában a Szolgáltató a termékeket normál módon fogja kiszállítani.
 
Az Expressz kiszállítás esetén a Felhasználónak a szállítási költségen – amennyiben rendelésének összértéke a nettó 20.000,-Ft-ot nem haladja meg - felül minden ilyen esetben további 5.000,-Ft+ÁFA extra szolgáltatási díjat kell a Szolgáltatónak fizetni.
 
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése alapján minden költséget tartalmaz. Az erről szóló számla utólag, a rendelés Szolgáltató általi teljesítésétől, bizonyos esetekben a szerződés létrejöttétől (pl. a termékek átvételét a Felhasználó jogosulatlanul tagadja meg) számított 8,azaz nyolc naptári napon belül kerül a Felhasználónak elektronikusan vagy postai úton megküldésre.
 
Felhasználó a megrendelés elküldésével, illetve leadásával tudomásul veszi, hogy a termékek megvételére ajánlati kötöttsége, míg azok átvételével fizetési kötelezettsége keletkezik. A Felhasználó ajánlati kötöttsége a megrendelés elküldésével hatályosul.
 
Felhasználó e-mailben,a megrendelésWebshopon, illetve elektronikus levélformájában történő elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó a jelen ÁSZF 6.7. pontjában rögzítetteken túl ajánlati kötöttsége alól mentesül (Ebben az esetben tehát nem a jelen ÁSZF 6.7. pontjában foglalt határidőig áll fenn az ajánlati kötöttsége). A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Ebben az esetben tehát a Felhasználó ajánlati kötöttsége nem szűnik meg.
 
Telefonos megrendelésesetén a Szolgáltató szóban igazolja vissza a Felhasználó megrendelését, illetve kérése erről e-mailen is visszaigazolást küld.
 
Amennyiben a Felhasználó által leadott megrendelés hiányos vagy nem egyértelműtartalommal kerül megküldésre, vagy a megrendelt termék a kívánt mennyiségben nem áll rendelkezésre, úgy a Szolgáltató – a visszaigazoló e-mail ellenére - legkésőbb a szállítást/átvételt megelőző munkanapon rövid úton telefonon vagy e-mailben felhívja a Felhasználót a megrendelés módosítására. Ezesetben a Felhasználó vételi ajánlata módosul és az ezzel kapcsolatos ajánlati kötöttsége a Felhasználótól kapott információk alapján a módosított megrendelés alapján áll fenn. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató felhívására megrendelését nem módosítja, úgy a Szolgáltató az eredeti megrendeléssel kapcsolatos vételi ajánlatát telefonon, e-mailes úton, illetve a megrendeléstől eltérő (mennyiségi, minőségi, típus) termékek átvételre történő felkínálásával (eladási ajánlat) visszautasítja.
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás szerződést nem keletkeztet.
 
6.     A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
6.1.    A megrendelések feldolgozása munkaidőben (hétköznap 8 órától - 17 óra 30 percig) történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség – a telefonos úton történő rendelésleadás kivételével - a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben – kivéve a telefonos úton történő megrendelés esetén, ha azt a Felhasználó kifejezetten nem kéri - elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. A telefonos úton történő megrendelés esetén – a Felhasználó kifejezett kérésének hiányában – a Szolgáltató szóban igazolja vissza a Felhasználó megrendelését, illetve a várható teljesítés időpontját. A telefonos beszélgetésről a Felhasználó beleegyezésével folyamatos hangfelvétel készül, melyet a Szolgáltató 3 évig megőriz. Amennyiben a Felhasználó a hangfelvétel készítéséhez nem járul hozzá, úgy nincs mód arra, hogy rendelését telefonon adja le, illetve ilyen esetben a Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát visszautasítja, amennyiben azt a Felhasználó elektronikus levél útján, a Webshopon keresztül történő rendelés útján vagy egyéb igazolható módon meg nem küldi a Szolgáltató részére. Azonban összefüggésben a jelen ÁSZF 3.7. pontjával a jelen bekezdésben foglalt visszaigazolások ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősülnek a felhasználói vételi ajánlat elfogadásának, ugyanis a Szolgáltató azt a termék(ek) kiszállításkor/az üzlethelyiségben történő megrendelés szerinti átadásának felajánlásával – mint ráutaló magatartással - fogadja el.
 
6.2.    A Szolgáltató és a Felhasználó közötti adásvételi szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:
 
a) Felhasználó jelen ÁSZF 5. fejezetében foglaltak szerint összeállítja a terméklistát és elküldi megrendelését;
b) Szolgáltató – kivéve a telefonos megrendelés esetét - visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre a megrendelés beérkezéséről (Telefonos megrendelés esetén a Szolgáltató a megrendelés beérkezését szóban visszaigazolja és ezt írásban csak abban az esetben erősíti meg, ha ezt a Felhasználó kifejezetten kéri.);
c) Szolgáltató a terméklista alapján kiszállításra vagy a Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvételre összeállítja a termékeket;
d) Szolgáltató a kiszállítás során vagy üzlethelyiségében felajánlja a termékek átvételét (a Szolgáltatónak a felek közötti szerződést létrehozó ráutaló magatartása);
 
–    A Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított vagy átadni kívánt termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásokról (adóval növelt, az adott esetben a kiszállítás, az expressz kiszállítás és a csomagolás díját is tartalmazó összegekről) és a termék(ek) átvételre történő kínálásával a Felhasználónak a megrendelés leadásával tett vételi ajánlata elfogadásra kerül;
–    amennyiben a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni, úgy a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően a termékek átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – ajánlatot tesz azok átvételére (eladási ajánlat); ebben az esetben a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy a Szolgáltató eladási ajánlatának elfogadásával az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Erre kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Szolgáltató az ÁSZF 5.3. pontja alapján a Felhasználó vételi ajánlatát előzetesen nem utasította vissza.
 
e) Az így létrejövő szerződést a Felhasználó megrendelése, valamint a Szolgáltató által kibocsátott nyugta, számla, jegyzőkönyv kizárólag a Szolgáltató által aláírt szállítólevél vagy menetlevél igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján kiszállítás vagy a Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő más helyen történő személyes átvétel esetén az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.
 
A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést az átadott szállítólevélen, jegyzőkönyvön vagy számlán igazolja vissza.
 
6.3.    Átadás-átvétel:

A termékek www.bahamas.hu honlapon vagy egyéb módon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja, hogy a terméke(ke)t a Szolgáltató üzlethelyiségében kívánja személyesen vagy képviselője útján átvenni vagy, ha arra van a Szolgáltató által felajánlott lehetőség úgy a termék(ek) kiszállítását kéri. Kiszállítás esetén a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a kiszállítás alkalmas számára. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.
 
Szolgáltató jelen ÁSZF-ben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a termék(ek) kiszállítását Budapest, illetve Pest Vármegye közigazgatási területén végzi.
 
A Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja (futár) a termékeket fő szabályként minden esetben a Felhasználó által megadott cím főbejáratáig szállítja. A szállítást végző Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja (futár) köteles tőle észszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell:
 
a) a futárnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint;
b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu).

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le vagy adja át, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály, munkaerőhiány).
 
Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a Szolgáltató alkalmazottjának vagy a megbízott futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően és az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízott futárja a termék(ek) átadását megtagadhatja. Ugyanígy jár el a Szolgáltató alkalmazottja vagy a megbízott futárja akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.
 
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa, a megrendelésben megjelölt átvételi helyszínen, a kiszállítás időpontjában, a megrendelt termékek átvételre jogosult, a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelő képviselője jelen legyen és az átvételhez szükséges feltételeket (így különösen, de nem kivételesen: lerakodáshoz szükséges parkoló, helyiség, személyzet) biztosítsa. A Szolgáltató képviseletében eljáró, a termékek szállítását végző személynek (munkavállaló, megbízott) az átvétel helyszínén és időpontjában megjelenő, önmagát a Felhasználó képviseletére jogosultként feltüntető személyt a termékek átvételére jogosultnak kell tekintenie. A termékek szállítását végző személy nem köteles az átvételre megjelent személy képviseleti jogosultságáról külön meggyőződni, ugyanakkor a Felhasználó által a megrendelés átvételére jogosult személy a termékek szállítását végző felszólításra köteles a képviseleti jogának megfelelő igazolására.
 
Szolgáltató a termékeket tételesen adja át. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a leszállított termékeket átvenni és a termék minőségi és mennyiségi ellenőrzését az átvétel során késedelem nélkül – nyomban azok átvételét követően - elvégezni. A Felhasználó a termékekkel kapcsolatos mennyiségi vagy minőségi kifogását a felek, illetve képviselőik helyszínen jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a Szolgáltató teljesítése nem a megrendelt terméke(ke)t, nem a megrendelt mennyiséget, nem a megrendelt minőségű terméke(ke)t tartalmazza vagy sérült csomagolású, hiányos címképzésű vagy összeborult/összekeveredett terméket tartalmaz, nem a vételi ajánlatban meghatározott áron kerül kiszállításra, úgy a Felhasználó jogosult a termékek átvételét megtagadni. A jegyzőkönyv akkor érvényes, ha azt mind a Szolgáltató, illetve annak képviselője, mind a Felhasználó, illetve annak képviselője aláírja.
 
A Szolgáltató a Felhasználó jegyzőkönyvben rögzített kifogását 3, azaz három munkanapon belül kivizsgálja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó jegyzőkönyvben foglalt kifogását megalapozottnak tartja, a hibás teljesítéssel érintett terméket kicseréli vagy a vételárat a visszaküldött termék árával leszállítja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó jegyzőkönyvbe foglalt kifogását nem tartja megalapozottnak, a Felhasználó igényét elutasítja. A termékek átvételét követően a Felhasználó a Szolgáltató felé kifogásolásra vagy hibás teljesítésből eredő bármilyen igény érvényesítésére csak akkor jogosult, ha a minőségi és mennyiségi ellenőrzést elvégezte.
 
A termék(ek) kézbesítése és átadása hétfőtől-szombatig történik 8-17 óra közötti időszakban.
 
6.4.    Számlázás:
 
A Szolgáltató a teljesített megrendelés vételáráról és – amennyiben a Szolgáltató szállítási díjat, expressz szállítási díjat, csomagolási díjat is felszámol – a szállítási-, expressz szállítási- és csomagolási díjról a számlát a teljesítés, illetve szerződés létrejöttének (ide értve: a termék(ek) átvételének jogosulatlan megtagadását is) napját követően 8, azaz nyolc napon belül kiállítja, és megküldi a Felhasználó részére. A Felhasználó vállalja, hogy a kiállított számlán szereplő összeget a számlán meghatározott fizetési határidőben az ott szereplő bankszámlaszámra történő átutalással kiegyenlíti. A Ptk. 6:42. §-a értelmében a pénztartozás abban az időpontban válik teljesítetté, amikor a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta. A jelen bekezdésben foglaltak értelemszerűen irányadóak a jelen ÁSZF alapján a Felhasználó által fizetendő egyéb összegek (késedelmi kamat, költségátalány) megfizetésére is.
 
A termékek vételárát (nettó összeg + ÁFA) a mindenkor hatályos terméklista tartalmazza. A vételár a Szolgáltató által előre meghatározott értékhatár feletti megrendelés esetében tartalmazza a Felhasználó által a megrendelésben megjelölt címre történő szállítás költségét is. A meghatározott értékhatár alatti, illetve expressz kiszállítással történő, továbbá díszcsomagolást tartalmazó megrendelés esetében a Szolgáltató szállítási, expressz szállítási, illetve csomagolási költséget számít fel.
 
A teljesítést a Felhasználó jelen ÁSZF 6.3. pontja szerinti képviselője által aláírt fuvardokumentum és/vagy szállítólevél, egyéb átvételi elismervény, jegyzőkönyv aláírása igazolja, a számla kiállításához egyéb teljesítésigazolásra nincs szükség.
 
A számla végösszegét a Felhasználó mindennemű levonás vagy ellenkövetelés érvényesítése nélkül köteles teljesíteni. A Felhasználó a kiszámlázott összeg visszatartására, beszámítására vagy a fizetések késleltetésére nem jogosult az erre irányuló külön írásbeli megállapodás hiányában. Így különösen a Felhasználó nem jogosult a számla teljesítését megtagadni a számla olyan hibája, illetve hiányossága miatt, amely a számla visszavonását a vonatkozó számviteli szabályok szerint nem teszi szükségessé, hanem helyesbítő számla kiállításával orvosolható. Amennyiben a Felhasználó a számlán feltüntetett összeget részben vitatja, a nem vitatott összeget attól függetlenül köteles határidőben megfizetni, hogy a vitatott összeg vonatkozásában a számla esetleg módosításra vagy visszavonásra és újra kiállításra kerül.
 
A Felek külön megállapodásban a Felhasználó fizetési kötelezettségeinek teljesítésére hitelkeret alkalmazásában állapodhatnak meg. A Felek hitelkeret összegét külön megállapodásban rögzítik. A hitelkeret akkor képezi a jelen ÁSZF tartalmát, ha abban a felek külön okiratban megállapodtak. Ilyen megállapodás esetében a Felhasználó a hitelkeret összeghatáráig anélkül adhat le újabb megrendelést, hogy korábbi számláit kiegyenlítette volna. Amennyiben a Felhasználó kiegyenlítetlen számlái a hitelkeret összegét elérték, a Felhasználó mindaddig nem adhat le újabb megrendelést, amíg a korábbi kiegyenlítetlen számláit egészben vagy részben nem egyenlíti ki. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgálató egyoldalú döntése alapján jogosult a hitelkeret kedvezményt a Felhasználótól megvonni, vagy hitelkeret összeghatárát módosítani.
 
A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a felhasználói megrendelések teljesítését egészben vagy részben egyoldalúan megtagadni, amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltató felé az újabb megrendelés időpontjában tartozása áll fenn. A Szolgáltató a teljesítés jelen bekezdésben foglaltak szerinti elmaradásáért akkor sem felelős, ha a Felhasználó megrendelését egyebekben visszaigazolta. Ha a Felhasználónak a Szolgáltató felé az újabb megrendeléskor kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, a Szolgáltató jogosult, de nem köteles az újabb megrendelés teljesítésére a felhasználói teljesítés biztosítása érdekében egyoldalúan további feltételeket megállapítani. A Szolgáltató a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja [Ptk. 6:216. § (1) bek.].
 
Az elektronikus úton megküldött számla a Felhasználó megrendelés során meghatározott elektronikus értesítési címére történő megküldését követő első munkanapon kézbesítettnek tekintendő. A Felhasználó felelős azért, hogy amennyiben elektronikus elérhetősége megváltozik, úgy arról a Szolgáltatót értesítse. Ezen értesítés hiányában az elérhetőség változása esetén is kézbesítettnek minősül az elektronikus úton megküldött számla, amennyiben a fenti címekre az eljuttatásra került. Felek kizárják a Szolgáltató minden abból eredő felelősségét, hogy a Felhasználó e bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett hiánytalanul eleget vagy tárhelyének telítettsége miatt nem tud a megadott elektronikus kézbesítési címen levelet fogadni.
 
Amennyiben a Szolgáltató a számlát postai úton küldi meg a Felhasználó részére, úgy az akkor minősül jelen ÁSZF vonatkozásában közöltnek, ha azt személyesen (átvételi elismervény ellenében) adta át, vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként a Felhasználó megrendelésben vagy jogi személy esetén a cégjegyzékben székhelyként megjelölt címekre küldte el függetlenül attól, hogy az átvételre került-e vagy nem. Amennyiben a küldemény nem került átvételre, úgy az átvétel napja a postára adástól számított 5. munkanap.
 
6.5.    Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltatódolog tulajdonjogának átruházására,a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A fogyasztónak minősülő felhasználó a rendelését a termék(ek) üzlethelyiségben vagy a Szolgáltató által megadott más helyen történő személyes átvétele esetén a Szolgáltató visszaigazolásában az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott napot megelőző nap 12 órájáig szabadon módosíthatja, vagy lemondhatja. Kiszállítás esetén a fogyasztónak minősülő felhasználónak addig van lehetősége rendelését módosítani vagy lemondani, amíg a Szolgáltató a terméke(ke)t a szállítást végző alkalmazottjának vagy az általa megbízott szállítmányozó cégnek át nem adja. A fogyasztónak nem minősülő Felhasználót a jelen pontban meghatározott időpontokig csak a módosítás joga illeti meg. A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a módosítás jogát a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával gyakorolhatja. Ezen időpontokat követően tehát csak a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a megrendelés lemondásával vételi ajánlatát visszavonni.
 
6.6.    Ha a Felhasználó fogyasztó, és a Szolgáltató vállalja a dolog Felhasználóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Felhasználóra, ha a fuvarozót a Felhasználó bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.
 
6.7.    Ajánlati kötöttség:
 
Ha Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát a visszaigazolásban foglalt időpontig a termék(ek) átadásának felajánlásával nem fogadja el, úgy a Felhasználó vételi ajánlata megszűnik.
 
A Felhasználó ajánlati kötöttsége megszűnik továbbá akkor is, ha annak elfogadását a Szolgáltató a visszaigazoló,a Felhasználónak küldötte-mailjében vagy telefonos úton elutasítja.
 
A Szolgáltató vételi ajánlata megszűnik abban az esetben is, amikor a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni.
 
Ha a visszaigazoló e-mail kiküldését követően válik nyilvánvalóvá, hogy a Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát a visszaigazoló e-mailben foglalt időpontig, a Felhasználó vételi ajánlatának megfelelően a termék(ek) átadásának felajánlásával nem tudja elfogadni, úgy a Felhasználónak a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően a termék(ek) átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – eladási ajánlatot tesz azok átvételére. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a termékek átvételének visszautasításával megszűnik.
 
6.8.    Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó jogszerűtlenül tagadja meg az általa megrendelt termékek átvételét, úgy ezzel a Szolgáltatónak okozott károk megtérítéséért a szerződés létrejötte esetén (a megrendelés szerinti termék Szolgáltató által történő átvételre történő felkínálása) szerződésszegéssel okozott károk megtérítésének szabályai, míg a szerződés létre nem jötte esetén (a Felhasználó vételi ajánlatának Szolgáltató általi visszautasítása) a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
 
Amennyiben a Felhasználó vagy ő megbízásából eljáró harmadik személy a Szolgáltató által küldött visszaigazolásban szereplő időpontban a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által kijelölt egyéb helyen nem jelenik meg, vagy a kiszállítás helyén nem elérhető – anélkül, hogy megrendelését módosította vagy lemondta volna - a Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján –a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben. Ebben az esetben a Szolgáltató választása szerint, jogosult a Felhasználó vételi ajánlatát visszautasítani.
 
A Szolgáltató jogosult az átvétel jogosulatlan megtagadása esetén - amennyiben a Felhasználó vételi ajánlatát erre tekintettel nem utasította vissza - a megrendelt termék ellenértékét kiszámlázni és ezt a Felhasználó köteles azt a számlában megjelölt határidőn belül megfizetni és a termékek a Szolgáltató üzlethelyiségében átvenni.
 
6.9.    Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényei érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.
 
6.10. Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértésének a következményei:
 
A Felhasználó fizetési késedelme esetében a Szolgáltató a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott összegű késedelmi kamatra jogosult.
 
Amennyiben a Felhasználó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, vagy a bíróság megállapítja a nem fogyasztó Felhasználó fizetésképtelenségét, vagy csődeljárás alá kerül, úgy az előző bekezdésben meghatározott kamatmérték megkétszereződik, de legalább a mindenkori jegybanki alapkamat +16 % ponttal növelt értékére változik.
 
Amennyiben a Felhasználó a szerződésszerűen felajánlott teljesítés elfogadását jogosulatlanul megtagadja, és a leszállított termékeket egészben vagy részben nem veszi át, a Felhasználó a Szolgáltató felszólítására az alábbi költségátalányok megtérítésére köteles: szállítási költségátalány: 10.000,- Ft; tárolási költségátalány: 15.000,- Ft.
 
A Szolgáltató rögzíti, hogy a behajtási költségáltalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama     alapján    meghatározott     forintösszegre     (a továbbiakban: „behajtási költségátalány”) tarthat igényt. Ez csak a jogi személyek között létrejött jogügyletre vonatkozik.
 
Felhasználó jelen ÁSZF alapján létrejövő fizetési kötelezettségeinek biztosítására az Szolgáltató és a Felhasználó tartozásaiért kezességet vállaló személy készfizető kezességet alapító szerződést köthetnek egymással.
 
7.     ELÁLLÁS JOGA
7.1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a jogszabályok alapján fogyasztónak minősülő Felhasználót (e tekintetben a továbbiakban: ”Fogyasztó”) indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A vonatkozó jogszabályok értelmében fogyasztónak nem minősülő Felhasználót – a hibás teljesítés esetét kivéve – semmilyen tekintetben nem illeti meg az elállás joga.
 
Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.2.    A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén:
 
a)    a terméknek,
b)    több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c)    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d)    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 
7.3.    Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 
7.4.    A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.
 
7.5.    Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi (amikor a Szolgáltató és Fogyasztó közötti adásvételi szerződés létrejön).
 
7.6.    Fogyasztó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indokolás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet a jelen ÁSZF 3.6. pontjában foglaltakkal összefüggésben. Ebben az esetben a Fogyasztó köteles a termék(ek) kiszállításával és minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeket a Szolgáltató részére megtéríteni.
 
7.7.    A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.
 
7.8.    Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 
7.9.    Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
 
7.10. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 
a)    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b)    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiaci vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c)    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d)    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e)    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f)     olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g)    olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h)    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i)     hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k)    lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l)     a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 
Felhívjuk a kedves vásárlóink figyelmét, hogy a termékek vonatkozásában azok átvételét követően - a fenti szabályok alapján - nem illeti meg a Fogyasztókat az elállási jog, tekintettel a fentiekkel összefüggésben arra, hogy a termékek tárolására előírt szigorú követelmények a termékek Fogyasztó által történő átvételét követően nem garantálható!
 
7.11. Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.
 
7.12. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 
7.13. Fogyasztó köteles a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 
7.14. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 
7.15. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 
7.16. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
 
7.17. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 
7.18. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméke(ke)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 
7.19. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.
 
7.20. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 
7.21. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 
7.22. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 
7.23. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.
 
7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:
 
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 
Fogyasztóhatáridőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
 
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 
A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 
8. SZAVATOSSÁG 
8.1.    Hibás teljesítés
 
A termékek átvételét követően a Felhasználó a Szolgáltató felé kifogásolásra vagy hibás teljesítésből eredő bármilyen igény érvényesítésére csak akkor jogosult, ha a minőségi és mennyiségi ellenőrzést elvégezte.
 
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Így tehát amennyiben a Felhasználó az átadás-átvétel során a terméke(ke)t a jegyzőkönyvben rögzített hibákkal, illetve hiányosságokkal veszi át, úgy erre alapítva hibás teljesítésre nem hivatkozhat a Szolgáltatóval szemben.
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.
 
Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a termékek vonatkozásában HACCP és ISO 22000 élelmiszerbiztonsági rendszert alkalmaz, a hűtőlánc a szállítás során nem szakad meg. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa leszállított termékek a hatályos magyar és európai uniós jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségűek.
 
8.2.    Kellékszavatosság
 
a)         Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
 
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
 
b)         Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
 
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja (vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.Afogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató költségére a hibát nem javíthatja, illetve mással nem javíttathatja ki. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 
A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
 
-        a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagyegészben nemvégezte elaleszerelést és azújbóliüzembe helyezést, vagy megtagadta a termék szerződésszerűvé tételét;
-        ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét;
-        a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
-        a Szolgáltató nem vállalta a termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a terméket szerződésszerűvé tenni.
 
Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
 
A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva -részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
 
A termék kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.
 
A Fogyasztónak a terméket a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.
 
A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt termék visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan termék eltávolítását teszi szükségessé, amelyet a termék jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő termék eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított termék üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott termék értékének különbözetével.
 
A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
 
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott terméknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás termék tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb termék vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő termékeket tartsa meg.
 
Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott termék egy része tekintetében szünteti meg, úgy
 
-        a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett terméket; és
-        a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett termék vonatkozásában teljesített vételárat, amint a terméket vagy a termék visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
 
c)         Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
 
Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (fogyasztónak nem minősülő Felhasználó vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).
 
Ha a digitális elemeket tartalmazó termék esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a termék teljesítésétől számított két éven belül; vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén afolyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.
 
d)         Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
e)         Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)?
 
A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
8.3.    Termékszavatosság
 
f)         Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
g)         Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?
 
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
h)         Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
i)          Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?
 
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
j)          Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 
Termékszavatossági igényét kizárólag azingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.
 
k)         Agyártó(forgalmazó)milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettségealól?
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 
-         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
-         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
-         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
8.4.    Szolgáltató nem tartozik szavatossággalazolyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 
8.5.    A Felhasználó a termék(ek) minőségével kapcsolatos bármely észrevételét vagy kérdését a minoseg@bahamas.hu e-mail címre megküldött levelében jelezheti, illetve teheti fel.
 
9.     A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉNTÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
 
9.1.    Fogyasztó és Szolgáltató (vállalkozás) közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 
9.2.    A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, jegyzőkönyvvel vagy akár csak nyugtával).
 
9.3.    A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 
9.4.    A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 
9.5.    Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
 
9.6.    A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 
9.7.    A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 
10.      HATÓSÁGI ÁRÁS TERMÉKEK
10.1.    A 6/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben (az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról) található hatósági áras termékekre az előírt, legalább a hét adott napjára vonatkozó, 2021. évi átlagos napi mennyiség elérhetőségét biztosítjuk. Hogy minél több vásárló számára elérhetőek legyenek a megnevezett termékek, 2022. február 1-től maximum vásárolható mennyiséget állítunk be rendelésenként, melyet jól láthatóan kommunikálunk a kategória oldalakon és az adott termék oldalán.
 
11.     VEGYES RENDELKEZÉSEK
11.1.     A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez jogosult közreműködőt igénybe venni. Ennek jogellenesmagatartásáért teljes felelősséggel tartozik,úgy, minthaa jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 
11.2.     Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
11.3.     Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúanaz ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 
11.4.     A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 
11.5.     Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1)bekezdésealapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.
 
11.6.     A Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
 
11.7.     A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletekre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
 
11.8.     A Szolgáltató megfelela belső piaconbelüla vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EKésaz (EU)2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.
 
11.9.     A jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak.
 
11.10. A Szolgáltató – a jelen ÁSZF 14.1. pontjában foglalt kivétellel - az e-mailes kommunikációt tekintik a hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartásnak. A kapcsolattartói adatok elnevezésű dokumentumokban meghatározott e-mail címekről érkező jognyilatkozatok a Felektől származó, írásbeli jognyilatkozatnak minősülnek. Az elektronikus úton megküldött levelek és jognyilatkozatok a Felek a kapcsolattartói adatok dokumentumban meghatározott elektronikus értesítési címére történő megküldését követő első munkanapon kézbesítettnek tekintendők.
 
A telefonos úton történő megrendelés esetén a Szolgáltató jelen ÁSZF vonatkozásában – kizárólag annak, hozzájáruláson alapuló kölcsönös rögzítése esetén – a szóbeli nyilatkozatot is érvényes jognyilatkozatnak fogadja el.
 
12.     PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
 
12.1.    A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 
12.2.    A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 
12.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 
12.4.    Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
 
A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
 
a) Baranya Vármegyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: 06 (72) 507-154; 06 (20) 283-3422 Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Gőbölös Réka
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
Illetékesség: Baranya, Somogy és Tolna vármegye)
 
b) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: 06 (46) 501-090/105 mellék; 06 (46) 501-871 Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Illetékesség: Borsod- Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves vármegye)
 
c) Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 111. Telefonszáma: 06 (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Illetékesség: Budapest
 
d) Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: 06 (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu E-mail cím: bekelteto.testulet@cskik.hu
Illetékesség: Csongrád-Csanád, Békés, Bács-Kiskun vármegye
 
e) Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: 06 (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Csapó Csilla
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
Illetékesség: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém vármegye
 
f) Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: 06 (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu Illetékesség: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala vármegye
 
g) Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület Székhelye: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15. Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: 06 (52) 500-710; 06 (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Illetékesség: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
 
h) Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4. emelet 2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: 06 (1) 792-7881 Fax száma: (1) 269-0703 Elnök: Dr. Koncz Pál
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Illetékesség: Pest vármegye
 
12.5.    A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 
12.6.    Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - a Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.
 
12.7.    A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 
12.8.    A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 
12.9.    Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
 
-           az eljáró bíróságot;
-           a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
-           az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
-           azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
-           a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
 
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljeskörű, csupán útmutató jellegű. További információért kérjük látogassanak el a www.birosag.hu weboldalra.
 
13.     SZERZŐI JOGOK
 
13.1.    Miután a https://fagyasztottaruk.hu/https://www.bahamas.hu/mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.
 
13.2.    A https://fagyasztottaruk.hu/ és a https://www.bahamas.hu/ weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 
13.3.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 
13.4.    Tilos a https://fagyasztottaruk.hu/https://www.bahamas.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://fagyasztottaruk.hu/https://www.bahamas.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 
13.5.    A https://fagyasztottaruk.hu/https://www.bahamas.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 
13.6.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,-Ft, illetve szavanként bruttó 20.000,-Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 
14.     KAPCSOLATTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM
 
14.1.    A Szolgáltató és Felhasználó köteles a kapcsolattartói adatokat tartalmazó, a felek által aláírt külön dokumentumban rögzített adatokban bekövetkező változásokról a másik felet haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül tájékoztatni. Az értesítés elmaradásából esetlegesen keletkező valamennyi kár vagy egyéb joghátrány az értesítést elmulasztó Felet terheli. A jelen ÁSZF hatályával, megszüntetésével, illetve a másik Fél szerződésszegésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. Az írásbeli jognyilatkozat akkor minősül jelen ÁSZF vonatkozásában közöltnek, ha azt személyesen (átvételi elismervény ellenében) adták át, vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként a fent jelölt székhely címekre küldték el függetlenül attól, hogy az átvételre került-e vagy nem. Amennyiben a küldemény nem került átvételre, úgy az átvétel napja a postára adástól számított 5. munkanap. Az e-mailen keresztül megküldött nyilatkozat az elküldés napját követő munkanapon minősül közöltnek akkor, ha azt a külön okiratba foglalt kapcsolattartói e-mail címre küldték el. A jelen ÁSZF 11.10. pontjának megfelelő szóbeli nyilatkozat pedig akkor, ha annak címzettje arról, igazolható módon tudomást szerezett.
 
14.2.    A       weboldal       adatkezelési       tájékoztatója       elérhető       a         következő     oldalon: https://www.bahamas.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html
 
15.     TITOKTATÁSI RENDELKEZÉSEK
 
15.1.    A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jelen ÁSZF-ben rögzített ügylet kapcsán tudomásukra jutó és nem nyilvános üzleti titok, bizalmas pénzügyi, gazdasági vagy egyéb információ, adat vagy tény üzleti titkot (a továbbiakban: ”Üzleti titok”) képez, melyek vonatkozásában az Üzleti titkot megismerő Felet időkorlátozás nélkül, szigorú titoktartási kötelezettség és az ezt megszegő Felet teljes kártérítési felelősség terheli.
 
15.2.    Üzleti titoknak minősül minden olyan, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. A Felhasználó jelen ÁSZF hatálya alá tartozó kötelezettségeik teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Szolgáltatót illető minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került birtokukba. A Felhasználó az üzleti titkokat saját vagy harmadik személy érdekében nem használhatja fel. Az írásban és elektronikus úton átadott bizalmas információk attól függetlenül üzleti titoknak minősülnek, hogy azokon a ”Bizalmas”, “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a Szolgáltató szerepelteti-e. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzleti titok védelmében a hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. A titoktartási kötelezettség a Felhasználót – amennyiben a Felek írásban másképpen nem rendelkeznek – a megrendelések teljesítését követően is határidő nélkül terheli.
 
Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett (név, postai m, e-mail cím, fax szám, telefonszám): BA-HA-MA'S Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55., webshop@bahamas.hu, rendeles@bahamas.hu (kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás), 06-27-548-150
 
 
Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől: 
 
Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:
 
Fogyasztó(k) címe:
 
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):
 
Dátum:

A BA-HA-MA’S Korlátolt Felelősségű Társaság 
Általános Szerződési Feltételei érvényes: 2024. május 15. 
napjától


 
A jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ”ÁSZF”) rögzíti a BA-HA-MA’S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-178848; adószám: 12245442-2-13; statisztikai számjel: 12245442-4632-113-13.; képviseli: Péterszegi János önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető; a továbbiakban: ”Szolgáltató”) a www.bahamas.hu weboldalon elérhető online,              valamint    Felhasználó    telefonos,    illetve    közvetlenül    e-mailen              keresztül    történő megrendeléseivel kapcsolatos szolgáltatásának (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”) leírását és igénybevételeinek feltételeit.
 
Definíciók:
 
Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy vagy szervezet, aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, a Szolgáltatóval keretszerződés keretében vagy annak hiányában szerződést köt.
 
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
 
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.
 
Szolgáltatás:www.bahamas.hu weboldalon elérhető, valamint a Felhasználó telefonos, illetve közvetlenül e-mailen keresztül történő rendelése alapján a Szolgáltató által teljesített valamennyi online és offline szolgáltatások összessége.
 
1.     SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
1.1.    A szolgáltató neve: BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55. A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címei: webshop@bahamas.hu, rendeles@bahamas.hu (kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás)
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Cg.13-09-178848 A szolgáltató adószáma: 12245442-2-13
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága A szolgáltató telefonszáma: 06-27-548-150
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
 
Cégnév: ICON MÉDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka utca 26.
Telefonszám: 06 (70) 518-1943 E-mail: info@webdigital.hu
Webcím: www.webdigital.huwww.web-digital.hu
 
2.     ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. („Elker. tv.”) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
2.2.    A jelen ÁSZF 2024. május 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF-et, illetve annak módosításait a Szolgáltató a www.bahamas.hu weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.
 
2.3.    A www.bahamas.hu tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett Weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.
 
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
2.4.    Annak ellenére, hogy a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a www.bahamas.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható –, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.
 
A Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:
 
-     harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.bahamas.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni;
-     a www.bahamas.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
-     a hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
-     a www.bahamas.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
-     műszaki nehézségek, beleértve a www.bahamas.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.
 
A jelen pont rendelkezései nem érintik a Szolgáltató tájékoztatással kapcsolatos felelősségét és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
 
2.5.    A regisztrációsorán a Felhasználónaklétre kell hozniaegy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából, valamint korábban megadott telefonszámán, illetve elektronikus levelezésicímén keresztül történtügyletekért. AFelhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával, telefonszámával vagy elektronikus levelezési fiókjával (e-mail) harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Elektronikus levelezési cím (e-mail), valamint telefonszámmal való visszaélés esetében jogosult az így kapott ajánlatot, indokolás nélkül visszautasítani. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát, elektronikus levelezési fiókjának (e-mail) adatait felfedte, telefonszámát harmadik személy rendelkezésére bocsátotta vagy azt harmadik személy bármilyen módon megszerzete, illetve azokkal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.
 
2.6.    A Szolgáltató a Webshopon kívül elektronikus levél (e-mail) vagy telefon útján történő megrendelés esetén is lehetőséget biztosít – az ÁSZF elérhetőségének megadásával, illetve annak elektronikus levelezési címre történő megküldésével - a Felhasználók részére arra, hogy jelen ÁSZF rendelkezését megismerjék. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy rendelés bármely módon történő leadása - a Ptk. 6:4. § (2) és (3) bekezdései alapján – a jelen ÁSZF rendelkezéseinek ráutaló magatartással történő elfogadásának minősül.
 
3.     REGISZTRÁCIÓ, ANNAK MÓDOSÍTÁSA, FELFÜGGESZTÉSE, TÖRLÉSE / VÁSÁRLÁS / SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI AUTOMATIKUS VISSZAIGAZOLÁS
3.1.    A Felhasználó a regisztráció/megrendelés/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azt azonnal módosítani/vagy erről értesítést küldeni a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül vagy e-mailen. A regisztráció/vásárlás/megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben nem a fentieknek megfelelően kerül sor az adatok megadására, továbbá abban az esetben, ha a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe Szolgáltatásait.
 
3.2.    A regisztráció és a felhasználói fiók törlését a Felhasználó a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán vagy e-mailjén keresztül kérheti. A Felhasználó regisztrációja és ezzel együtt felhasználói fiókja automatikusan törlésre kerül, amennyiben felhasználói fiókja 5 évet meghaladóan inaktív marad. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját és ezzel együtt felhasználói fiókját azonnal törölni, ha feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF rendelkezéseit. A regisztráció és a felhasználói fiók törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.
 
3.3.    A Felhasználó egy telefonszámhoz és egy e-mail címhez egy felhasználói fiókot jogosult regisztrálni.
 
3.4.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, a Szolgáltató teljesítésének elmaradásáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás, a kiszállítás és a teljesítés ne ütközzön akadályba.
 
3.5.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon). A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá abban az esetben sem, ha a Szolgáltatónak fel nem róható okból elektronikus levelezési (e-mail) fiókja, illetve telefonszáma harmadik személyek részére hozzáférhetővé válik.
 
3.6.    A Felhasználó az aktuális termékkínálat alapján állíthatja össze a terméklistáját. A terméklista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Szolgáltató – amennyiben a termékek elérhetőek – a kiválasztott termékeket összeállítja és - a Felhasználó választása szerint - vagy Szolgáltató 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55. címen található üzlethelyiségébe vagy a Felhasználó által megadott címre szállítja, ahol a termékek átvételre történő felkínálásával elfogadja a Felhasználó vételi ajánlatát. Amennyiben a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni, úgy a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően, a termékek átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – ajánlatot tesz azok átvételére.
 
A Felhasználó csak és kizárólag abban az esetben tagadhatja meg a termék(ek) részben vagy egészben történő átvételét, ha az átvételt megelőző vizsgálat során nyilvánvaló, hogy a termék(ek) valamely hibában szenved, illetve amikor a Szolgáltató nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (ár, minőség, illetve mennyiség) ajánlja fel a termékek átvételét. Amennyiben a Felhasználó az általa leadott és visszaigazolt termékek átvételét indokolatlanul és jogszerűtlenül megtagadja és a terméklista teljes egészében nem kerül átvételre, úgy a Szolgáltató a szállítási díjon (5.000,-Ft+ÁFA) – abban az esetben is, ha a termékek összege a nettó 20.000,-Ft-os rendelési költséget meghaladja – felül jogosult a termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeket is felszámolni. A termékek részbeni átvételének megtagadása esetén a Szolgáltató a termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeken felül csak abban az esetben jogosult szállítási költséget (5.000,-Ft+ÁFA) felszámolni, ha az átvett termékek nettó összege – a megtagadásra tekintettel – nem érné el a nettó 20.000,-Ft-os összeghatárt.
 
A Szolgáltató nem jogosult a szállítási díj, valamint a termékek megőrzésével kapcsolatos költségeket felszámolni abban az esetben, ha a Felhasználó a termék(ek) hibájára hivatkozva tagadja meg a termék(ek) egészben vagy részben történő átvételét és annak jogszerűségét a Szolgáltató elismeri, továbbá, ha a Felhasználó azért tagadja meg a termékek részben vagy egészben történő átvételét, mert azok Szolgáltató által történő átadására nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (ár, minőség, mennyiség) kerül sor.
 
A jelen pontban foglalt rendelkezéseket az ÁSZF 6. fejezetében foglaltakkal összhangban kell alkalmazni, illetve értelmezni.
 
3.7.    A Szolgáltató a terméklista összeállítását követően 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, mennyiségét, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint kiszállítás – nettó 20.000,-Ft összeget meg nem haladó rendelés - esetén a szállítási díj, díszcsomagolás esetén a csomagolási díj, expressz szállítás esetén az expressz szállítási díj összegét. Ez a visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Szolgáltató részéről a Felhasználó vételi ajánlatának elfogadásának, ugyanis a Szolgáltató azt kiszállításkor vagy az üzlethelyiségben a termékek átvételre történő felkínálásával, mint ráutaló magatartásával fogadja el.
 
4.     MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK
4.1.    A     megjelenített     termékek     a     Weboldalon      található     webáruházból     online, a webshop@bahamas.hu és a rendeles@bahamas.hu e-mail címekre küldött elektronikus levél-, valamint telefonos úton a 06-27-548-150, illetve a Szolgáltatónak a termékek értékesítésére feljogosított munkavállalóitól/megbízottjaitól kapott telefonszámokon keresztül rendelhetők meg. A Felhasználó szükség esetén az elérhető terméklistáról telefonos, valamint e-mailes úton is kérhet tájékoztatást. A Weboldalon szereplő termékek, valamint a telefonon, illetve e-mailen keresztül bemutatott termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes termékek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a kiválasztáskor, illetve megrendelés leadásakor a www.bahamas.hu honlapon meghatározott, valamint telefonosos és e-mailesúton a Felhasználótudomásra hozott érvényesirányáraktól. Atermékekre vonatkozóan megjelenített tájékoztató jellegű irányárak forintban értendők, fogyasztónak minősülő Felhasználók esetén bruttóárak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót), míg vállalkozásnak minősülő Felhasználok vonatkozásában nettó árak (nem tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót) azonban sem a bruttó, sem a nettó árak nem tartalmazzák a szállítással, csomagolással, illetve fizetéssel kapcsolatos díjakat. A fogyasztónak minősülő Felhasználókra irányadó bruttó és a vállalkozásnak minősülő Felhasználókra vonatkozó nettó árak az adott termék vonatkozásában egyidejűleg, az érintettek körét egyértelműen beazonosítható módon kerülnek feltüntetésre. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, kivéve, ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér. A Felhasználó a kiszállítás és a csomagolás költségeit a termékek vételárával vagy az átvétel megtagadásával együtt köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
 
4.2.    A webshopban, illetve az elektronikus levelezési címre elküldött termék katalógusban a Szolgáltató – tájékoztató jelleggel - részletesen feltünteti a termék nevét, leírását és a termékekrőlfotótjelenítmeg (halehetséges).Atelefonos úton történő megrendelésesetén pedig a Szolgáltató a Felhasználó ezirányú kérdéseire ad, lehetőségeihez képest teljeskörű, kizárólag tájékoztató jellegű felvilágosítást, illetve a Felhasználó ezirányú kérdésére továbbítja számára a terméklistát.
 
4.3.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet szabályainak.
 
4.4.    Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, valamint az elektronikus levélben, illetve telefonon keresztül hibás ár kerül közlésre, akkor a Felhasználó a Szolgáltató visszaigazolása által sem jogosult a termékeket a hibás áron követelni, ugyanis az ÁSZF 3. és 4. fejezeteiben foglaltakkal összhangban a Szolgáltató és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor, illetve azok üzlethelyiségben történő átvételekor a Szolgáltató a megrendelés szerinti és visszaigazolt termékeket a Felhasználónak átvételre felkínálja, illetve a Szolgáltatótól a megrendeléstől és a visszaigazolástól eltérő termékeket a Felhasználó – azok ellenőrzését követően – részben vagy egészben átveszi, azaz a Szolgáltató által tett új ajánlatot elfogadja. Eddig az időpontig a Szolgáltató egyetlen egy nyilatkozata sem értelmezhető – kivéve a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 6.2. pontjában foglalt eladási ajánlatát, arra az esetre, ha a Felhasználó megrendelését az abban foglaltaknak megfelelően nem tudja teljesíteni - ajánlatként vagy annak elfogadásaként.
 
4.5.    Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a Szolgáltatónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére.A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratánakkölcsönös ésegybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.
 
5.     RENDELÉS MENETE
5.1.    A Webshopon keresztül történő megrendelés esetén:
 
Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Szolgáltató webshopjába vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
 
Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméke(ke)t és beállítja a termék(ek) darabszámát.
 
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméke(ke)t. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
 
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, akkor a Felhasználó ellenőrzi, hogy valóban az általa megvásárolni kívánt termék(ek) szerepel-e a kosárban az általa meghatározott darabszámban. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiséget a Felhasználó a „+, -” ikonra kattintva vagy „+” és „-” ikonok között elhelyezkedő mennyiségi oszlopban található adatbeviteli mezőbe megadva véglegesítheti.
 
A terméklista a www.bahamas.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A terméklista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a vételi ajánlat megtételére és a termékek megvásárlására.
 
Felhasználó az ellenőrzést követően rendelését a „tovább a pénztárba” ikonra kattintva rögzítheti, amelyet követően első körben a Felhasználónak meg kell adnia magányszemély felhasználó esetén – az ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően – e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, valamint telefonszámát, jogi személy felhasználó esetén pedig e-mail címét, elnevezését, adószámát, a kapcsolattartásra jogosult természetes személy vezeték-és keresztnevét, valamint telefonos elérhetőségét. A Felhasználó választása szerint – a négyzetalakú rubrika kipipálásával – feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére, amelyben információt kaphat a Szolgáltatónál érvényben lévő akciókról és újdonságokról.
 
Felhasználó eztkövetően megadja–ha ez lehetséges -aszállításicímet, majd aszállítási/fizetési módot, melynek típusai a jelen ÁSZF 5.3. pontja tartalmazza. A fizetési mód kiválasztásánál a Felhasználónak meg kell adnia a számlázási címét.
 
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt terméket, mennyiséget tartalmazza, úgy a „törlés” gombra kattintva törölni tudja az adott terméket a kosárból és a „vásárlás folytatása” gombra kattintva kiválaszthatja a megvásárolni kívánt terméke(ke)t, mennyiségi problémaesetén a mennyisséget a „+” és „-” ikonokra kattintva módosíthatja, illetve a mennyiségi oszlopban található adatbeviteli mezőbe kattintva a Felhasználó billentyűzete segítségével be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.
 
A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.
 
Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, illetve jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát (pl. Expressz kiszállítás, dísz-, speciáliscsomagolás).
 
Amennyiben a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról.
 
5.2.    Elektronikus levél (e-mail), valamint telefon útján történő megrendelés:
 
A Felhasználó a www.bahamas.hu honlapon, illetve elektronikus levél (e-mail) vagy telefonon keresztül kapott tájékoztatás alapján meghatározza, hogy mely termékeket kívánja a Szolgáltatótól megrendelni. A Felhasználó által elektronikus levél (e-mail) vagy telefonon leadott megrendelés akkor minősül érvényes vételi ajánlatnak, ha – jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezésének megfelelően – tartalmazza:
 
-        a Felhasználó beazonosításához (fogyasztó esetén: neve, anyja neve, születési helye ésideje, illetve lakcíme éstartózkodási helye; vállalkozás esetén: elnevezése, cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai számjele, vezető tisztségviselőjének; kapcsolattartójának neve, elérhetősége) szükséges adatokat;
-        megrendelni kívánt termék(ek)nek a www.bahamas.hu honlapon elérhető vagy az elektronikus levél formájában továbbított terméklista, vagy telefonon keresztül adott tájékoztatás szerinti megnevezését, szükség esetén egyéb jellemzőinek feltüntetését;
-        a megrendelni kívánt termékek mennyiségét/kiszerelését/darabszámát; -   a választott fizetési módot;
-        számlázási címet (e-mail vagy postai cím), illetve;
-        a Felhasználó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a megrendelt termék(ek)et a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy az általa megadott szállítási címen (Budapest és Pest vármegye közigazgatási területe) kívánja átvenni – ebben az esetben a szállítási cím megadása is kötelező.
 
Ezen információkat elektronikus levél útján történő megrendelés esetén a Felhasználó által elküldött e-mail, telefonon keresztül történő megrendelés esetén a Szolgáltató által rögíztett hangfelvétel tartalmazza.
 
A Szolgáltató elektronikus levél, valamint telefon útján történő megrendelés esetén, a megrendelés leadását megelőzően lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerje és azzal kapcsolatos észrevételeit a Szolgáltatónak jelezze. A Felhasználók a jelen ÁSZF 2.6. pontja alapján tudomásul veszik, hogy rendelés bármely módon történő leadása - a Ptk. 6:4. § (2) és (3) bekezdései alapján – a jelen ÁSZF rendelkezéseinek ráutaló magatartással történő elfogadásának minősül.
 
5.3.    A különböző rendelési módokra vonatkozó közös szabályok:
 
Fizetési módok:
 
A Felhasználó a Szolgáltató által, a szerződés létrejöttét vagy teljesítését követően kiállított számla alapján vagy készpénzben (készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség), vagy banki átutalás útján tudja teljesíteni az általa átvett, illetve átvenni vállalt termékek vételárát.
 
Szállítási költség:
 
Személyes átvételnél nincs szállítási költség, rendelési minimum ebben az esetben nettó 20.000,-Ft. Kiszállítás esetén nettó 20.000,-Ft alatti megrendelés esetén a szállítási költség 5.000,-Ft+Áfa. Nettó 20.000,-Ft vásárlás felett a kiszállítás ingyenes.
 
Expressz szállítási mód:
 
Amennyiben a Felhasználó rendelését délelőtt 10 óráig leadja, úgy lehetősége van arra, hogy az általa megrendelt termékek kiszállítását a rendelés napjával azonos napra kérje. Az erre vonatkozó igény esetén a Felhasználónak a rendelés során a megjegyzés rovatban vagy telefonos úton külön jeleznie kell, hogy a termékeket még a rendelés napján át kívánja venni (Expressz kiszállítás). Ennek hiányában a Szolgáltató a termékeket normál módon fogja kiszállítani.
 
Az Expressz kiszállítás esetén a Felhasználónak a szállítási költségen – amennyiben rendelésének összértéke a nettó 20.000,-Ft-ot nem haladja meg - felül minden ilyen esetben további 5.000,-Ft+ÁFA extra szolgáltatási díjat kell a Szolgáltatónak fizetni.
 
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése alapján minden költséget tartalmaz. Az erről szóló számla utólag, a rendelés Szolgáltató általi teljesítésétől, bizonyos esetekben a szerződés létrejöttétől (pl. a termékek átvételét a Felhasználó jogosulatlanul tagadja meg) számított 8,azaz nyolc naptári napon belül kerül a Felhasználónak elektronikusan vagy postai úton megküldésre.
 
Felhasználó a megrendelés elküldésével, illetve leadásával tudomásul veszi, hogy a termékek megvételére ajánlati kötöttsége, míg azok átvételével fizetési kötelezettsége keletkezik. A Felhasználó ajánlati kötöttsége a megrendelés elküldésével hatályosul.
 
Felhasználó e-mailben,a megrendelésWebshopon, illetve elektronikus levélformájában történő elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó a jelen ÁSZF 6.7. pontjában rögzítetteken túl ajánlati kötöttsége alól mentesül (Ebben az esetben tehát nem a jelen ÁSZF 6.7. pontjában foglalt határidőig áll fenn az ajánlati kötöttsége). A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Ebben az esetben tehát a Felhasználó ajánlati kötöttsége nem szűnik meg.
 
Telefonos megrendelésesetén a Szolgáltató szóban igazolja vissza a Felhasználó megrendelését, illetve kérése erről e-mailen is visszaigazolást küld.
 
Amennyiben a Felhasználó által leadott megrendelés hiányos vagy nem egyértelműtartalommal kerül megküldésre, vagy a megrendelt termék a kívánt mennyiségben nem áll rendelkezésre, úgy a Szolgáltató – a visszaigazoló e-mail ellenére - legkésőbb a szállítást/átvételt megelőző munkanapon rövid úton telefonon vagy e-mailben felhívja a Felhasználót a megrendelés módosítására. Ezesetben a Felhasználó vételi ajánlata módosul és az ezzel kapcsolatos ajánlati kötöttsége a Felhasználótól kapott információk alapján a módosított megrendelés alapján áll fenn. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató felhívására megrendelését nem módosítja, úgy a Szolgáltató az eredeti megrendeléssel kapcsolatos vételi ajánlatát telefonon, e-mailes úton, illetve a megrendeléstől eltérő (mennyiségi, minőségi, típus) termékek átvételre történő felkínálásával (eladási ajánlat) visszautasítja.
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás szerződést nem keletkeztet.
 
6.     A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
6.1.    A megrendelések feldolgozása munkaidőben (hétköznap 8 órától - 17 óra 30 percig) történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség – a telefonos úton történő rendelésleadás kivételével - a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben – kivéve a telefonos úton történő megrendelés esetén, ha azt a Felhasználó kifejezetten nem kéri - elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. A telefonos úton történő megrendelés esetén – a Felhasználó kifejezett kérésének hiányában – a Szolgáltató szóban igazolja vissza a Felhasználó megrendelését, illetve a várható teljesítés időpontját. A telefonos beszélgetésről a Felhasználó beleegyezésével folyamatos hangfelvétel készül, melyet a Szolgáltató 3 évig megőriz. Amennyiben a Felhasználó a hangfelvétel készítéséhez nem járul hozzá, úgy nincs mód arra, hogy rendelését telefonon adja le, illetve ilyen esetben a Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát visszautasítja, amennyiben azt a Felhasználó elektronikus levél útján, a Webshopon keresztül történő rendelés útján vagy egyéb igazolható módon meg nem küldi a Szolgáltató részére. Azonban összefüggésben a jelen ÁSZF 3.7. pontjával a jelen bekezdésben foglalt visszaigazolások ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősülnek a felhasználói vételi ajánlat elfogadásának, ugyanis a Szolgáltató azt a termék(ek) kiszállításkor/az üzlethelyiségben történő megrendelés szerinti átadásának felajánlásával – mint ráutaló magatartással - fogadja el.
 
6.2.    A Szolgáltató és a Felhasználó közötti adásvételi szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:
 
a) Felhasználó jelen ÁSZF 5. fejezetében foglaltak szerint összeállítja a terméklistát és elküldi megrendelését;
b) Szolgáltató – kivéve a telefonos megrendelés esetét - visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre a megrendelés beérkezéséről (Telefonos megrendelés esetén a Szolgáltató a megrendelés beérkezését szóban visszaigazolja és ezt írásban csak abban az esetben erősíti meg, ha ezt a Felhasználó kifejezetten kéri.);
c) Szolgáltató a terméklista alapján kiszállításra vagy a Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvételre összeállítja a termékeket;
d) Szolgáltató a kiszállítás során vagy üzlethelyiségében felajánlja a termékek átvételét (a Szolgáltatónak a felek közötti szerződést létrehozó ráutaló magatartása);
 
–    A Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított vagy átadni kívánt termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásokról (adóval növelt, az adott esetben a kiszállítás, az expressz kiszállítás és a csomagolás díját is tartalmazó összegekről) és a termék(ek) átvételre történő kínálásával a Felhasználónak a megrendelés leadásával tett vételi ajánlata elfogadásra kerül;
–    amennyiben a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni, úgy a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően a termékek átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – ajánlatot tesz azok átvételére (eladási ajánlat); ebben az esetben a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy a Szolgáltató eladási ajánlatának elfogadásával az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Erre kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Szolgáltató az ÁSZF 5.3. pontja alapján a Felhasználó vételi ajánlatát előzetesen nem utasította vissza.
 
e) Az így létrejövő szerződést a Felhasználó megrendelése, valamint a Szolgáltató által kibocsátott nyugta, számla, jegyzőkönyv kizárólag a Szolgáltató által aláírt szállítólevél vagy menetlevél igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján kiszállítás vagy a Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő más helyen történő személyes átvétel esetén az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.
 
A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést az átadott szállítólevélen, jegyzőkönyvön vagy számlán igazolja vissza.
 
6.3.    Átadás-átvétel:

A termékek www.bahamas.hu honlapon vagy egyéb módon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja, hogy a terméke(ke)t a Szolgáltató üzlethelyiségében kívánja személyesen vagy képviselője útján átvenni vagy, ha arra van a Szolgáltató által felajánlott lehetőség úgy a termék(ek) kiszállítását kéri. Kiszállítás esetén a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet, valamint megjelöli azt az időpontot, amikor a kiszállítás alkalmas számára. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.
 
Szolgáltató jelen ÁSZF-ben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a termék(ek) kiszállítását Budapest, illetve Pest Vármegye közigazgatási területén végzi.
 
A Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja (futár) a termékeket fő szabályként minden esetben a Felhasználó által megadott cím főbejáratáig szállítja. A szállítást végző Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja (futár) köteles tőle észszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell:
 
a) a futárnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint;
b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu).

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le vagy adja át, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Szolgáltató nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály, munkaerőhiány).
 
Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a Szolgáltató alkalmazottjának vagy a megbízott futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően és az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a Szolgáltató alkalmazottja vagy megbízott futárja a termék(ek) átadását megtagadhatja. Ugyanígy jár el a Szolgáltató alkalmazottja vagy a megbízott futárja akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.
 
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa, a megrendelésben megjelölt átvételi helyszínen, a kiszállítás időpontjában, a megrendelt termékek átvételre jogosult, a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelő képviselője jelen legyen és az átvételhez szükséges feltételeket (így különösen, de nem kivételesen: lerakodáshoz szükséges parkoló, helyiség, személyzet) biztosítsa. A Szolgáltató képviseletében eljáró, a termékek szállítását végző személynek (munkavállaló, megbízott) az átvétel helyszínén és időpontjában megjelenő, önmagát a Felhasználó képviseletére jogosultként feltüntető személyt a termékek átvételére jogosultnak kell tekintenie. A termékek szállítását végző személy nem köteles az átvételre megjelent személy képviseleti jogosultságáról külön meggyőződni, ugyanakkor a Felhasználó által a megrendelés átvételére jogosult személy a termékek szállítását végző felszólításra köteles a képviseleti jogának megfelelő igazolására.
 
Szolgáltató a termékeket tételesen adja át. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a leszállított termékeket átvenni és a termék minőségi és mennyiségi ellenőrzését az átvétel során késedelem nélkül – nyomban azok átvételét követően - elvégezni. A Felhasználó a termékekkel kapcsolatos mennyiségi vagy minőségi kifogását a felek, illetve képviselőik helyszínen jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a Szolgáltató teljesítése nem a megrendelt terméke(ke)t, nem a megrendelt mennyiséget, nem a megrendelt minőségű terméke(ke)t tartalmazza vagy sérült csomagolású, hiányos címképzésű vagy összeborult/összekeveredett terméket tartalmaz, nem a vételi ajánlatban meghatározott áron kerül kiszállításra, úgy a Felhasználó jogosult a termékek átvételét megtagadni. A jegyzőkönyv akkor érvényes, ha azt mind a Szolgáltató, illetve annak képviselője, mind a Felhasználó, illetve annak képviselője aláírja.
 
A Szolgáltató a Felhasználó jegyzőkönyvben rögzített kifogását 3, azaz három munkanapon belül kivizsgálja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó jegyzőkönyvben foglalt kifogását megalapozottnak tartja, a hibás teljesítéssel érintett terméket kicseréli vagy a vételárat a visszaküldött termék árával leszállítja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó jegyzőkönyvbe foglalt kifogását nem tartja megalapozottnak, a Felhasználó igényét elutasítja. A termékek átvételét követően a Felhasználó a Szolgáltató felé kifogásolásra vagy hibás teljesítésből eredő bármilyen igény érvényesítésére csak akkor jogosult, ha a minőségi és mennyiségi ellenőrzést elvégezte.
 
A termék(ek) kézbesítése és átadása hétfőtől-szombatig történik 8-17 óra közötti időszakban.
 
6.4.    Számlázás:
 
A Szolgáltató a teljesített megrendelés vételáráról és – amennyiben a Szolgáltató szállítási díjat, expressz szállítási díjat, csomagolási díjat is felszámol – a szállítási-, expressz szállítási- és csomagolási díjról a számlát a teljesítés, illetve szerződés létrejöttének (ide értve: a termék(ek) átvételének jogosulatlan megtagadását is) napját követően 8, azaz nyolc napon belül kiállítja, és megküldi a Felhasználó részére. A Felhasználó vállalja, hogy a kiállított számlán szereplő összeget a számlán meghatározott fizetési határidőben az ott szereplő bankszámlaszámra történő átutalással kiegyenlíti. A Ptk. 6:42. §-a értelmében a pénztartozás abban az időpontban válik teljesítetté, amikor a pénzt a jogosult fizetési számláján a jogosult számlavezető bankja jóváírta. A jelen bekezdésben foglaltak értelemszerűen irányadóak a jelen ÁSZF alapján a Felhasználó által fizetendő egyéb összegek (késedelmi kamat, költségátalány) megfizetésére is.
 
A termékek vételárát (nettó összeg + ÁFA) a mindenkor hatályos terméklista tartalmazza. A vételár a Szolgáltató által előre meghatározott értékhatár feletti megrendelés esetében tartalmazza a Felhasználó által a megrendelésben megjelölt címre történő szállítás költségét is. A meghatározott értékhatár alatti, illetve expressz kiszállítással történő, továbbá díszcsomagolást tartalmazó megrendelés esetében a Szolgáltató szállítási, expressz szállítási, illetve csomagolási költséget számít fel.
 
A teljesítést a Felhasználó jelen ÁSZF 6.3. pontja szerinti képviselője által aláírt fuvardokumentum és/vagy szállítólevél, egyéb átvételi elismervény, jegyzőkönyv aláírása igazolja, a számla kiállításához egyéb teljesítésigazolásra nincs szükség.
 
A számla végösszegét a Felhasználó mindennemű levonás vagy ellenkövetelés érvényesítése nélkül köteles teljesíteni. A Felhasználó a kiszámlázott összeg visszatartására, beszámítására vagy a fizetések késleltetésére nem jogosult az erre irányuló külön írásbeli megállapodás hiányában. Így különösen a Felhasználó nem jogosult a számla teljesítését megtagadni a számla olyan hibája, illetve hiányossága miatt, amely a számla visszavonását a vonatkozó számviteli szabályok szerint nem teszi szükségessé, hanem helyesbítő számla kiállításával orvosolható. Amennyiben a Felhasználó a számlán feltüntetett összeget részben vitatja, a nem vitatott összeget attól függetlenül köteles határidőben megfizetni, hogy a vitatott összeg vonatkozásában a számla esetleg módosításra vagy visszavonásra és újra kiállításra kerül.
 
A Felek külön megállapodásban a Felhasználó fizetési kötelezettségeinek teljesítésére hitelkeret alkalmazásában állapodhatnak meg. A Felek hitelkeret összegét külön megállapodásban rögzítik. A hitelkeret akkor képezi a jelen ÁSZF tartalmát, ha abban a felek külön okiratban megállapodtak. Ilyen megállapodás esetében a Felhasználó a hitelkeret összeghatáráig anélkül adhat le újabb megrendelést, hogy korábbi számláit kiegyenlítette volna. Amennyiben a Felhasználó kiegyenlítetlen számlái a hitelkeret összegét elérték, a Felhasználó mindaddig nem adhat le újabb megrendelést, amíg a korábbi kiegyenlítetlen számláit egészben vagy részben nem egyenlíti ki. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgálató egyoldalú döntése alapján jogosult a hitelkeret kedvezményt a Felhasználótól megvonni, vagy hitelkeret összeghatárát módosítani.
 
A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a felhasználói megrendelések teljesítését egészben vagy részben egyoldalúan megtagadni, amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltató felé az újabb megrendelés időpontjában tartozása áll fenn. A Szolgáltató a teljesítés jelen bekezdésben foglaltak szerinti elmaradásáért akkor sem felelős, ha a Felhasználó megrendelését egyebekben visszaigazolta. Ha a Felhasználónak a Szolgáltató felé az újabb megrendeléskor kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, a Szolgáltató jogosult, de nem köteles az újabb megrendelés teljesítésére a felhasználói teljesítés biztosítása érdekében egyoldalúan további feltételeket megállapítani. A Szolgáltató a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja [Ptk. 6:216. § (1) bek.].
 
Az elektronikus úton megküldött számla a Felhasználó megrendelés során meghatározott elektronikus értesítési címére történő megküldését követő első munkanapon kézbesítettnek tekintendő. A Felhasználó felelős azért, hogy amennyiben elektronikus elérhetősége megváltozik, úgy arról a Szolgáltatót értesítse. Ezen értesítés hiányában az elérhetőség változása esetén is kézbesítettnek minősül az elektronikus úton megküldött számla, amennyiben a fenti címekre az eljuttatásra került. Felek kizárják a Szolgáltató minden abból eredő felelősségét, hogy a Felhasználó e bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett hiánytalanul eleget vagy tárhelyének telítettsége miatt nem tud a megadott elektronikus kézbesítési címen levelet fogadni.
 
Amennyiben a Szolgáltató a számlát postai úton küldi meg a Felhasználó részére, úgy az akkor minősül jelen ÁSZF vonatkozásában közöltnek, ha azt személyesen (átvételi elismervény ellenében) adta át, vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként a Felhasználó megrendelésben vagy jogi személy esetén a cégjegyzékben székhelyként megjelölt címekre küldte el függetlenül attól, hogy az átvételre került-e vagy nem. Amennyiben a küldemény nem került átvételre, úgy az átvétel napja a postára adástól számított 5. munkanap.
 
6.5.    Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltatódolog tulajdonjogának átruházására,a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A fogyasztónak minősülő felhasználó a rendelését a termék(ek) üzlethelyiségben vagy a Szolgáltató által megadott más helyen történő személyes átvétele esetén a Szolgáltató visszaigazolásában az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott napot megelőző nap 12 órájáig szabadon módosíthatja, vagy lemondhatja. Kiszállítás esetén a fogyasztónak minősülő felhasználónak addig van lehetősége rendelését módosítani vagy lemondani, amíg a Szolgáltató a terméke(ke)t a szállítást végző alkalmazottjának vagy az általa megbízott szállítmányozó cégnek át nem adja. A fogyasztónak nem minősülő Felhasználót a jelen pontban meghatározott időpontokig csak a módosítás joga illeti meg. A fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a módosítás jogát a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával gyakorolhatja. Ezen időpontokat követően tehát csak a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a megrendelés lemondásával vételi ajánlatát visszavonni.
 
6.6.    Ha a Felhasználó fogyasztó, és a Szolgáltató vállalja a dolog Felhasználóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Felhasználóra, ha a fuvarozót a Felhasználó bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.
 
6.7.    Ajánlati kötöttség:
 
Ha Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát a visszaigazolásban foglalt időpontig a termék(ek) átadásának felajánlásával nem fogadja el, úgy a Felhasználó vételi ajánlata megszűnik.
 
A Felhasználó ajánlati kötöttsége megszűnik továbbá akkor is, ha annak elfogadását a Szolgáltató a visszaigazoló,a Felhasználónak küldötte-mailjében vagy telefonos úton elutasítja.
 
A Szolgáltató vételi ajánlata megszűnik abban az esetben is, amikor a Szolgáltató a kiszállítás vagy a személyes átvétel során nem a Felhasználó által leadott és visszaigazolt tartalommal (eltérő ár, mennyiség, típus) kívánja a terméke(ke)t átadni.
 
Ha a visszaigazoló e-mail kiküldését követően válik nyilvánvalóvá, hogy a Szolgáltató a Felhasználó vételi ajánlatát a visszaigazoló e-mailben foglalt időpontig, a Felhasználó vételi ajánlatának megfelelően a termék(ek) átadásának felajánlásával nem tudja elfogadni, úgy a Felhasználónak a Szolgáltató a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről) történő tájékoztatást követően a termék(ek) átvételre történő kínálásával - a Felhasználó megrendelés során tett vételi ajánlatának elutasítása mellett – eladási ajánlatot tesz azok átvételére. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a termékek átvételének visszautasításával megszűnik.
 
6.8.    Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó jogszerűtlenül tagadja meg az általa megrendelt termékek átvételét, úgy ezzel a Szolgáltatónak okozott károk megtérítéséért a szerződés létrejötte esetén (a megrendelés szerinti termék Szolgáltató által történő átvételre történő felkínálása) szerződésszegéssel okozott károk megtérítésének szabályai, míg a szerződés létre nem jötte esetén (a Felhasználó vételi ajánlatának Szolgáltató általi visszautasítása) a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.
 
Amennyiben a Felhasználó vagy ő megbízásából eljáró harmadik személy a Szolgáltató által küldött visszaigazolásban szereplő időpontban a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által kijelölt egyéb helyen nem jelenik meg, vagy a kiszállítás helyén nem elérhető – anélkül, hogy megrendelését módosította vagy lemondta volna - a Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján –a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben. Ebben az esetben a Szolgáltató választása szerint, jogosult a Felhasználó vételi ajánlatát visszautasítani.
 
A Szolgáltató jogosult az átvétel jogosulatlan megtagadása esetén - amennyiben a Felhasználó vételi ajánlatát erre tekintettel nem utasította vissza - a megrendelt termék ellenértékét kiszámlázni és ezt a Felhasználó köteles azt a számlában megjelölt határidőn belül megfizetni és a termékek a Szolgáltató üzlethelyiségében átvenni.
 
6.9.    Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényei érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.
 
6.10. Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértésének a következményei:
 
A Felhasználó fizetési késedelme esetében a Szolgáltató a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott összegű késedelmi kamatra jogosult.
 
Amennyiben a Felhasználó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, vagy a bíróság megállapítja a nem fogyasztó Felhasználó fizetésképtelenségét, vagy csődeljárás alá kerül, úgy az előző bekezdésben meghatározott kamatmérték megkétszereződik, de legalább a mindenkori jegybanki alapkamat +16 % ponttal növelt értékére változik.
 
Amennyiben a Felhasználó a szerződésszerűen felajánlott teljesítés elfogadását jogosulatlanul megtagadja, és a leszállított termékeket egészben vagy részben nem veszi át, a Felhasználó a Szolgáltató felszólítására az alábbi költségátalányok megtérítésére köteles: szállítási költségátalány: 10.000,- Ft; tárolási költségátalány: 15.000,- Ft.
 
A Szolgáltató rögzíti, hogy a behajtási költségáltalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama     alapján    meghatározott     forintösszegre     (a továbbiakban: „behajtási költségátalány”) tarthat igényt. Ez csak a jogi személyek között létrejött jogügyletre vonatkozik.
 
Felhasználó jelen ÁSZF alapján létrejövő fizetési kötelezettségeinek biztosítására az Szolgáltató és a Felhasználó tartozásaiért kezességet vállaló személy készfizető kezességet alapító szerződést köthetnek egymással.
 
7.     ELÁLLÁS JOGA
7.1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a jogszabályok alapján fogyasztónak minősülő Felhasználót (e tekintetben a továbbiakban: ”Fogyasztó”) indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A vonatkozó jogszabályok értelmében fogyasztónak nem minősülő Felhasználót – a hibás teljesítés esetét kivéve – semmilyen tekintetben nem illeti meg az elállás joga.
 
Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.2.    A Fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén:
 
a)    a terméknek,
b)    több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c)    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d)    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 
7.3.    Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 
7.4.    A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.
 
7.5.    Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi (amikor a Szolgáltató és Fogyasztó közötti adásvételi szerződés létrejön).
 
7.6.    Fogyasztó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indokolás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet a jelen ÁSZF 3.6. pontjában foglaltakkal összefüggésben. Ebben az esetben a Fogyasztó köteles a termék(ek) kiszállításával és minőségének megőrzésével kapcsolatos költségeket a Szolgáltató részére megtéríteni.
 
7.7.    A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.
 
7.8.    Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 
7.9.    Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
 
7.10. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 
a)    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b)    olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiaci vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c)    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d)    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e)    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f)     olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
g)    olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h)    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i)     hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k)    lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
l)     a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 
Felhívjuk a kedves vásárlóink figyelmét, hogy a termékek vonatkozásában azok átvételét követően - a fenti szabályok alapján - nem illeti meg a Fogyasztókat az elállási jog, tekintettel a fentiekkel összefüggésben arra, hogy a termékek tárolására előírt szigorú követelmények a termékek Fogyasztó által történő átvételét követően nem garantálható!
 
7.11. Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.
 
7.12. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 
7.13. Fogyasztó köteles a termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 
7.14. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 
7.15. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 
7.16. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
 
7.17. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 
7.18. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméke(ke)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 
7.19. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.
 
7.20. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 
7.21. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 
7.22. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 
7.23. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.
 
7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:
 
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 
Fogyasztóhatáridőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
 
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 
A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
 
8. SZAVATOSSÁG 
8.1.    Hibás teljesítés
 
A termékek átvételét követően a Felhasználó a Szolgáltató felé kifogásolásra vagy hibás teljesítésből eredő bármilyen igény érvényesítésére csak akkor jogosult, ha a minőségi és mennyiségi ellenőrzést elvégezte.
 
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Így tehát amennyiben a Felhasználó az átadás-átvétel során a terméke(ke)t a jegyzőkönyvben rögzített hibákkal, illetve hiányosságokkal veszi át, úgy erre alapítva hibás teljesítésre nem hivatkozhat a Szolgáltatóval szemben.
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.
 
Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a termékek vonatkozásában HACCP és ISO 22000 élelmiszerbiztonsági rendszert alkalmaz, a hűtőlánc a szállítás során nem szakad meg. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa leszállított termékek a hatályos magyar és európai uniós jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségűek.
 
8.2.    Kellékszavatosság
 
a)         Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
 
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
 
b)         Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
 
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja (vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.Afogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató költségére a hibát nem javíthatja, illetve mással nem javíttathatja ki. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 
A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
 
-        a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagyegészben nemvégezte elaleszerelést és azújbóliüzembe helyezést, vagy megtagadta a termék szerződésszerűvé tételét;
-        ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét;
-        a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
-        a Szolgáltató nem vállalta a termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a terméket szerződésszerűvé tenni.
 
Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
 
A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva -részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
 
A termék kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.
 
A Fogyasztónak a terméket a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.
 
A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt termék visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan termék eltávolítását teszi szükségessé, amelyet a termék jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő termék eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított termék üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott termék értékének különbözetével.
 
A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
 
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott terméknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás termék tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb termék vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő termékeket tartsa meg.
 
Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott termék egy része tekintetében szünteti meg, úgy
 
-        a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett terméket; és
-        a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett termék vonatkozásában teljesített vételárat, amint a terméket vagy a termék visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
 
c)         Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
 
Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (fogyasztónak nem minősülő Felhasználó vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).
 
Ha a digitális elemeket tartalmazó termék esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a termék teljesítésétől számított két éven belül; vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén afolyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.
 
d)         Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
e)         Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)?
 
A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
8.3.    Termékszavatosság
 
f)         Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?
 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
g)         Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?
 
Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
h)         Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
i)          Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?
 
Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
j)          Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 
Termékszavatossági igényét kizárólag azingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.
 
k)         Agyártó(forgalmazó)milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettségealól?
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 
-         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
-         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
-         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
8.4.    Szolgáltató nem tartozik szavatossággalazolyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 
8.5.    A Felhasználó a termék(ek) minőségével kapcsolatos bármely észrevételét vagy kérdését a minoseg@bahamas.hu e-mail címre megküldött levelében jelezheti, illetve teheti fel.
 
9.     A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉNTÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
 
9.1.    Fogyasztó és Szolgáltató (vállalkozás) közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 
9.2.    A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, jegyzőkönyvvel vagy akár csak nyugtával).
 
9.3.    A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 
9.4.    A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 
9.5.    Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
 
9.6.    A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 
9.7.    A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 
10.      HATÓSÁGI ÁRÁS TERMÉKEK
10.1.    A 6/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben (az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról) található hatósági áras termékekre az előírt, legalább a hét adott napjára vonatkozó, 2021. évi átlagos napi mennyiség elérhetőségét biztosítjuk. Hogy minél több vásárló számára elérhetőek legyenek a megnevezett termékek, 2022. február 1-től maximum vásárolható mennyiséget állítunk be rendelésenként, melyet jól láthatóan kommunikálunk a kategória oldalakon és az adott termék oldalán.
 
11.     VEGYES RENDELKEZÉSEK
11.1.     A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez jogosult közreműködőt igénybe venni. Ennek jogellenesmagatartásáért teljes felelősséggel tartozik,úgy, minthaa jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 
11.2.     Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
11.3.     Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúanaz ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 
11.4.     A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 
11.5.     Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1)bekezdésealapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.
 
11.6.     A Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
 
11.7.     A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletekre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
 
11.8.     A Szolgáltató megfelela belső piaconbelüla vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EKésaz (EU)2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.
 
11.9.     A jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak.
 
11.10. A Szolgáltató – a jelen ÁSZF 14.1. pontjában foglalt kivétellel - az e-mailes kommunikációt tekintik a hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartásnak. A kapcsolattartói adatok elnevezésű dokumentumokban meghatározott e-mail címekről érkező jognyilatkozatok a Felektől származó, írásbeli jognyilatkozatnak minősülnek. Az elektronikus úton megküldött levelek és jognyilatkozatok a Felek a kapcsolattartói adatok dokumentumban meghatározott elektronikus értesítési címére történő megküldését követő első munkanapon kézbesítettnek tekintendők.
 
A telefonos úton történő megrendelés esetén a Szolgáltató jelen ÁSZF vonatkozásában – kizárólag annak, hozzájáruláson alapuló kölcsönös rögzítése esetén – a szóbeli nyilatkozatot is érvényes jognyilatkozatnak fogadja el.
 
12.     PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
 
12.1.    A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 
12.2.    A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 
12.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 
12.4.    Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
 
A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
 
a) Baranya Vármegyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: 06 (72) 507-154; 06 (20) 283-3422 Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Gőbölös Réka
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
Illetékesség: Baranya, Somogy és Tolna vármegye)
 
b) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: 06 (46) 501-090/105 mellék; 06 (46) 501-871 Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Illetékesség: Borsod- Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves vármegye)
 
c) Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. emelet 111. Telefonszáma: 06 (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Illetékesség: Budapest
 
d) Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: 06 (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu E-mail cím: bekelteto.testulet@cskik.hu
Illetékesség: Csongrád-Csanád, Békés, Bács-Kiskun vármegye
 
e) Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: 06 (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Csapó Csilla
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
Illetékesség: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém vármegye
 
f) Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: 06 (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu Illetékesség: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala vármegye
 
g) Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület Székhelye: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15. Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: 06 (52) 500-710; 06 (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Illetékesség: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
 
h) Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4. emelet 2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: 06 (1) 792-7881 Fax száma: (1) 269-0703 Elnök: Dr. Koncz Pál
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Illetékesség: Pest vármegye
 
12.5.    A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 
12.6.    Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - a Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.
 
12.7.    A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 
12.8.    A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 
12.9.    Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
 
-           az eljáró bíróságot;
-           a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
-           az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
-           azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
-           a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
 
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy jelen tájékoztatás nem teljeskörű, csupán útmutató jellegű. További információért kérjük látogassanak el a www.birosag.hu weboldalra.
 
13.     SZERZŐI JOGOK
 
13.1.    Miután a https://fagyasztottaruk.hu/https://www.bahamas.hu/mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://fagyasztottaruk.hu/, https://www.bahamas.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.
 
13.2.    A https://fagyasztottaruk.hu/ és a https://www.bahamas.hu/ weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 
13.3.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 
13.4.    Tilos a https://fagyasztottaruk.hu/https://www.bahamas.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://fagyasztottaruk.hu/https://www.bahamas.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 
13.5.    A https://fagyasztottaruk.hu/https://www.bahamas.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 
13.6.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000,-Ft, illetve szavanként bruttó 20.000,-Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 
14.     KAPCSOLATTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM
 
14.1.    A Szolgáltató és Felhasználó köteles a kapcsolattartói adatokat tartalmazó, a felek által aláírt külön dokumentumban rögzített adatokban bekövetkező változásokról a másik felet haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül tájékoztatni. Az értesítés elmaradásából esetlegesen keletkező valamennyi kár vagy egyéb joghátrány az értesítést elmulasztó Felet terheli. A jelen ÁSZF hatályával, megszüntetésével, illetve a másik Fél szerződésszegésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. Az írásbeli jognyilatkozat akkor minősül jelen ÁSZF vonatkozásában közöltnek, ha azt személyesen (átvételi elismervény ellenében) adták át, vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként a fent jelölt székhely címekre küldték el függetlenül attól, hogy az átvételre került-e vagy nem. Amennyiben a küldemény nem került átvételre, úgy az átvétel napja a postára adástól számított 5. munkanap. Az e-mailen keresztül megküldött nyilatkozat az elküldés napját követő munkanapon minősül közöltnek akkor, ha azt a külön okiratba foglalt kapcsolattartói e-mail címre küldték el. A jelen ÁSZF 11.10. pontjának megfelelő szóbeli nyilatkozat pedig akkor, ha annak címzettje arról, igazolható módon tudomást szerezett.
 
14.2.    A       weboldal       adatkezelési       tájékoztatója       elérhető       a         következő     oldalon: https://www.bahamas.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html
 
15.     TITOKTATÁSI RENDELKEZÉSEK
 
15.1.    A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jelen ÁSZF-ben rögzített ügylet kapcsán tudomásukra jutó és nem nyilvános üzleti titok, bizalmas pénzügyi, gazdasági vagy egyéb információ, adat vagy tény üzleti titkot (a továbbiakban: ”Üzleti titok”) képez, melyek vonatkozásában az Üzleti titkot megismerő Felet időkorlátozás nélkül, szigorú titoktartási kötelezettség és az ezt megszegő Felet teljes kártérítési felelősség terheli.
 
15.2.    Üzleti titoknak minősül minden olyan, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. A Felhasználó jelen ÁSZF hatálya alá tartozó kötelezettségeik teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Szolgáltatót illető minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került birtokukba. A Felhasználó az üzleti titkokat saját vagy harmadik személy érdekében nem használhatja fel. Az írásban és elektronikus úton átadott bizalmas információk attól függetlenül üzleti titoknak minősülnek, hogy azokon a ”Bizalmas”, “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a Szolgáltató szerepelteti-e. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzleti titok védelmében a hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. A titoktartási kötelezettség a Felhasználót – amennyiben a Felek írásban másképpen nem rendelkeznek – a megrendelések teljesítését követően is határidő nélkül terheli.
 
Elállási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett (név, postai m, e-mail cím, fax szám, telefonszám): BA-HA-MA'S Kft., 2120 Dunakeszi, Pallag utca 55., webshop@bahamas.hu, rendeles@bahamas.hu (kapcsolatfelvétel, segítségnyújtás), 06-27-548-150
 
 
Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől: 
 
Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:
 
Fogyasztó(k) címe:
 
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):
 
Dátum: