Top of the page
A BA-HA-MA’S Élelmiszer nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 
BA-HA-MA’S KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA
 
BA-HA-MA’S KFT.
 
1.BEVEZETÉS
 
A BA-HA-MA’S Kft. (továbbiakban BA-HA-MA’S Kft., szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 
 
A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. a https://www.bahamas.hu/ weboldal üzemeltetője.
 
A BA-HA-MA’S Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 
•2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 
•2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 
•2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). 
 
•2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 
•Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 
 
 
2.DEFINICIÓK
 
•érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
 
•személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 
•hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
 
•adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 
•adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
•adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
•adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
•adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi. 
 
3.CÉGADATOK
 
Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
 
 
 
Név: BA-HA-MA’S Kft.
 
Levelezési cím:2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.
Cégjegyzékszám:13-09-178848
Adószám:12245442-2-13
Telefonszám: +36 27 548 150;
E-mail: kozpont@bahamas.hu
Adatkezelő képviselője: Péterszegi János – ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségedpo@qualityconsult.hu -   Quality Consult Kft
 
4.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 
 
Felhívjuk a BA-HA-MA’S Kft.
 
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk. 
 
4.1.Ajánlatkérés, érdeklődés közvetlen megkereséssel 
 
Az érdeklődőknek lehetősége van Társaságunk felé közvetlen megkeresést tenni a Társaság címére (rendeles@bahamas.hu) küldött elektronikus levélben, ill. telefonos megkereséssel.
 
Az adatkezelés célja:
 
Kapcsolattartás az érintett, valamint Társaságunk közötti kommunikáció előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.
 
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: Ajánlatkérő/Kapcsolattartó neve; e-mail címe, telefonszáma ill. az érintetett által megadott egyéb információk, 
 
Az adatkezelés időtartama: az ajánlat érvényességi idejéig ill. az érintett tiltakozásáig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
A jogos érdek megjelölése: Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak kezelése- közvetlen üzletszerzés
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság szolgáltatásaival kapcsolatosan közvetlenül (Pl: e-mailben, telefonon) érdeklődő partnerek, érintettek. 
 
4.2.Ajánlatkérés, érdeklődés a weboldalon keresztül (https://www.bahamas.hu/kapcsolat.html)
 
Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek, társaságunk termékeivel, szolgáltatásival kapcsolatosan érdeklődjenek az érintettek. 
 
Az adatkezelés célja:
 
Kapcsolattartás az érintett, valamint Társaságunk közötti kommunikáció előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A weboldalon lévő jelölőnégyzet bejelölésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez.
 
A kezelt személyes adatok köre: érdeklődő neve, e-mail címe, ill. az érintetett által megadott egyéb információk (üzenet alatt)
 
Az adatkezelés időtartama: az ajánlat érvényességi idejéig ill. a hozzájárulás visszavonásáig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatosan a weboldalon keresztül érdeklődő partnerek, érintettek.
 
4.3.Ajánlatkérés, utókövetésével összefüggő adatkezelés
 
Az adatkezelés célja: az adatkezelő jogos érdeke az ajánlati érvényességi időt meghaladóan az érinetet adatainak nyilvántartása közvetlen üzletszerzés céljából.
 
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont,
 
A kezelt személyes adatok köre: Kapcsolattartó vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezelés időtartama: az érintett tiltakozásáig 
 
A jogos érdek megjelölése: 
 
A partnerekkel, ajánlatkérőkkel üzleti kapcsolatok kialakítása, pontos információ, tájékoztatás az érintettek felé. Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak kezelése- közvetlen üzletszerzés
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság által korábban kiadott ajánlatok címezettjei ill. benne szereplő kapcsolattartó(k).
 
4.4.Termék rendelés
 
Az adatkezelés célja: a szerződés / megrendelés teljesítéséhez szüksége adatok kezelése, rögzítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•A megrendelő (számlafizető)
•neve,
•e-mail címe,
•címe, 
•telefonszáma.
•Szállítási címe (kiszállítás esetén)
•Számlázási adatok (név, cím)
Az adatkezelés időtartama: megrendelés teljesítését követő + 8 év
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés, termékrendelés nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft., Kft. részére (email-ben, telefonon) megrendelés leadó partnerek, érintettek. (megrendelés leadás csak előzetes regisztrációt követően lehetséges)
 
4.5.Ügyfél kapcsolattartói adatok kezelése ügyfél szerződésekben (jogi személy szerződő fél esetén)
 
Az adatkezelés célja: az ügyféllel kötött szerződésekben a kapcsolattartói kapcsolati adatainak kezelése; gyors, pontos és hatékony ügyféllel való kommunikáció elősegítése érdekében
 
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve, vállalti e-mail címe, telefonszáma
 
Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállását követő 8 évig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai, az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái és a szerződéses ügyfél ill. alkalmazottai ismerhetik meg.
 
A jogos érdek megjelölése: Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak ügyfél szerződésben (név, vállalati e-mail cím, telefonszám) történő kezelése. Az ügyfél a meghatározott kommunikációs csatornákon tud kommunikálni a kapcsolattartóval a szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikációt.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság és az ügyfél által kötött szerződésben szereplő érintettek. 
 
4.6.Ügyfél adatok kezelése ügyfél szerződésekben egyéni vállalkozó ügyfél/érintett esetén
 
Az adatkezelés célja: az ügyféllel kötött szerződésekben a kapcsolattartói kapcsolati adatainak kezelése, a társaság sikeres kintlévőség kezelési folyamatának biztosítása érdekében 
 
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: egyéni vállalkozó: -anyja neve, -Születési neve, -Születési helye, -Születési ideje
 
Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállását követő 8 évig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai, az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái és a szerződéses ügyfél ill. alkalmazottai ismerhetik meg.
 
A jogos érdek megjelölése: Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak ügyfél szerződésben (egyéni vállalkozó: -anyja neve, -Születési neve, -Születési helye, -Születési ideje) történő kezelése. Az esetleges fizetési meghagyások benyújtásához - egyéni vállalkozó ügyfél esetén- szükséges megadni a fent nevezett adatokat.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre: Társaság és az ügyfél által kötött szerződésben szereplő érintettek (csak egyéni vállalkozó).
 
 
 
4.7.Hírlevél regisztráció
 
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A weboldalon lévő jelölőnégyzet (chekbox) bejelölésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez, amennyiben weboldalon keresztül kerül rögzítésre a hírlevél feliratkozás. Papír alapú hozzájárulás esetén az érintett „Hozzájárulási nyilatkozat” jóváhagyásával adja az önkéntes hozzájárulását.
 
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, aláírás (csak papír alapú hozzájárulás esetén)
 
Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, hírlevélről való leiratkozásig
 
Társaságunk az érintett által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása alapján a kezelt adatokat a hírlevél adatbázisunkból legkésőbb 7 napon belül töröljük, és ezután nem küldünk Önnek hírlevelet.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
A hírlevélről bármikor leiratkozhat a Társaságunknak a marketing@bahamas.hu címére küldött levelével, rögzített telefonhívással vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással. 
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság elektronikus hírlevelére feliratkozó partnerek, érintettek.
 
4.8.Webshop regisztráció (https://webshop.bahamas.hu/regisztracio.html)
 
Az adatkezelés célja:
 
Az érdeklődőknek lehetősége van megrendelést eszközölni a Társaság által működtetett webshop felületen. A webshop használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az érintett saját fiókot hoz létre.
 
Az adatkezelés célja a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A weboldalon lévő jelölőnégyzet bejelölésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez.
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•A regisztrációt végző (érintett)
•neve,
•cégnév (amennyiben személyes adatot tartalmaz)
•e-mail címe,
•címe, 
•telefonszáma, (mobil, vonalas)
•fax száma
•adószáma
•belépési jelszava.
•Szállítási címe
•Számlázási címe
•Kapcsolattartó neve, telefonszáma
 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, az érintett fiókjának törléséig.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft., Kft. webshopjában saját fiókot létrehozó érintettek.
 
4.9.Webshop alkalmazás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés (https://webshop.bahamas.hu/)
 
Az adatkezelés célja:
 
Webshop szolgáltatás nyújtása az érintetettek ill. az általuk képviselt szervezetek részére. A szolgáltatással az megrendelő (érintett) közvetlenül menedzselheti vásárlásait.
 
Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: 
•Felhasználónév (email cím)
•Belépéshez szükséges jelszó (BA-HA-MA’S Kft. által megküldve)
 
Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásáig vagy a felhasználói profil érintetett általi törléséig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén a Felhasználó nem tudja használni a Webshop szolgáltatást. Az adatok megadása alapfelétele a szolgáltatás igénybevételének.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
Az E-Shop alkalmazást igénybe vevő érintettek.
 
4.10.Webshopon keresztül történő megrendelés- 
 
Az adatkezelés célja:
 
Az érdeklődőknek lehetősége van megrendelést eszközölni a Társaság által működtetett webshop felületen. 
 
Az adatkezelés célja az előfizetés v. megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.
 
Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•A megrendelő (számlafizető)
•neve,
•e-mail címe,
•címe, 
•telefonszáma.
•Szállítási címe (kiszállítás esetén)
•Számlázási adatok (név, cím)
 
Az adatkezelés időtartama: megrendelés teljesítését követő + 8 év
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés, termékrendelés nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft., Kft. részére, webshopon keresztül megrendelés leadó partnerek, érintettek
 
4.11.Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)
 
Az adatkezelés célja: számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése
 
Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint- 2000. évi C trv. 166. § (1) bekezdés
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•Számlafizető neve 
•Számlázási cím
•Számla összege
•Vásárolt termékek, számlázott szolgáltatások
 
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig - 2000. évi C trv. 169. § (2) bekezdés
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatok megadása kötelező. 
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
Azon érintettek, akik számára számlát állít ki az adatkezelő.
 
4.12.Webes „Ügyfélszolgálat” működtetése (https://www.bahamas.hu/kapcsolat.html)
 
Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton/felületen érdeklődjenek, kérdéseket tegyenek fel az ügyfelek/érintetettek, társaságunk termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatosan. Erre a kapcsolat menüpont űrlapjának kitöltésével van lehetősége.
 
Az adatkezelés célja:
 
Egységes nyilvános információs platform létrehozása, hogy segítse az érintettek, érdeklődők tájékozódását a társaság termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatosan.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: érdeklődő neve, e-mail címe, ill. az érintetett által megadott egyéb információk (üzenet alatt)
 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
 
Személyes adatok címzettjei: 
 
Az érinettek által megadott információkat (csak az üzenet részben írt szöveg) a társaság a weboldalán megjeleníti, minden érdeklődő részére nyilvánossá teszi.
 
A megismert adatokat (email cím) az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatosan a weboldalon keresztül érdeklődő partnerek, érintettek.
 
4.13.Telefonos ügyfélszolgálat
 
Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő telefonos kommunikáció lehetővé tétele a Felhasználó számára. Ügyfélszolgálaton lefolytatott beszélgetések rögzítése kommunikáció, megrendelés, hiba és panaszbejelentés esetén.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az adatkezelő a telefonvonal kapcsolását követően tájékoztatja az érintettet, hívó felet a beszélgetés rögzítéséről, az adatkezelési tájékoztatás elérhetőségéről (www.bahamas.hu) ill. a hívás adatvédelmi azonosítószámáról. Amennyiben a hívó fél nem szakítja meg a hívást, önkéntes hozzájárulását adja a hívásrögzítéshez.
 
A kezelt személyes adatok köre: 
•bejelentő neve
•panasz/bejelentés/beszélgetés során megadott személyes adatok
•hívás ideje
•hívó fél telefonszáma
 
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a híváskezdeményezés évét követő év végéig őrzi meg v. az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja fogadni az érinett telefonhívásait.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
Az adatkezelő felé telefonos megkeresést intéző érintettek.
 
4.14.Panaszkezelés, garanciális ügyintézés
 
Az adatkezelés célja: Panasz kivizsgálás, teljesítés, garanciális ügyintézés panaszbejelentés esetén.
 
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése. 
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•bejelentő neve, aláírása (papír alapú bejelentés esetén)
•panasz/bejelentés során megadott személyes adatok
 
Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panasz ügyintézést követő 5 évig köteles Adatkezelő megőrizni.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja kezelni az érinett panaszait, adatok megadása kötelező.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az adatkezelő felé panasszal élő érintettek.
 
 
4.15.Telephelyi látogatás
 
Az adatkezelés célja: Az élelmiszerbiztonság fenntartása a telephely területén. A telephely gyártó területein látogatást végző, munkát végző (nem munkavállaló) érintettek.
 
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Az érintett nyilatkozat kitöltésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez.
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•érintett neve, aláírása
•érinett nyilatkozata, hogy fertőző betegségben nem szenved
•látogatás dátuma
•érinett telefonszáma
 
Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, v.  a látogatást követő egy év múlva az adatok törlésre kerülnek
 
 
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az adatkezelő gyártó területén látogatást, munkát végző érintettek.
 
 
 
4.16.Kamerarendszer
 
Az adatkezelő által üzemeltetett telephely területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból.
 
Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.
 
A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek az érintett a telephely „Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztató” -jában kerültek meghatározásra, amely elérhető a telephelyen.
 
4.17.Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés
 
4.17.1.Technikai adatok, Weboldal látogatás adatai 
 
Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik. 
 
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználó számítógépe egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel az Érintettre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 
 
Kezelt adatok köre:dátum, időpont, Érintett számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat. 
 
Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. 
 
Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása. 
 
Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megtekintésétől számított 30 nap. 
 
4.17.2.Cookie-k kezelése 
 
Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie a biztonsági cookie-k. 
 
oÁtmeneti (session) cookie: 
 
Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. 
 
Adatkezelés ideje: Weboldalon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.
 
 
 
oÁllandó (persistent) cookie: 
 
Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. 
 
Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. 
 
•Bevásárlókosárhoz használt cookie, 
 
•Biztonsági cookiek 
 
•Jelszóval védett munkamenethez szükséges cookiek. 
 
Kezelt adatok köre: Személyes adatot nem gyűjt. 
 
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett. 
 
Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, Érintettek aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő navigáció biztosítása. 
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében Weboldal látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 2 évig tart. 
 
 
 
Sütik törlése 
 
Az érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomon követés megnevezéssel van lehetőség. 
 
A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 
5.EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 
 
6.SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
 
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
 
7.ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
 
A címzettek kategóriái: rendszergazdai szolgáltató, vagyonvédelmi szolgáltató (hanganyag és fénykép-, videofelvétel kezelés), szerver hosting, webtárhely szolgáltató, értékesítői szolgáltatók, marketing tanácsadó, ügyviteli rendszer fejlesztő szolgáltató, kiszállítást végző szolgáltató
 
Az adatfeldolgozók elérhetőségeit tartalmazó nyilvántartás a társaság központjában található.
 
8.GYERMEKEK
 
A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára. 
 
Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, -ez alól kivételt képeznek a jogszabályi előírások szerinti adatok kezelése- a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 
9.AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL
 
Társaságunk adatkezelési eljárásai, adatgyűjtése során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.
 
10.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
 
 
A Társaság informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
 
11.AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
 
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra. 
 
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad 
 
•az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
•az adatkezelés céljáról,
•az adatkezelés jogalapjáról,
•az adatkezelés időtartamáról,
 
•adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 
•adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 
•adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 
•adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 
•az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 
6. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján, 
 
a. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 
b. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 
 
Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.
 
 
 
A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettjogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
 
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
 
Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
 
•az adat kezelése jogellenes;
 
•az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 
•az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 
•azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
•a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
•az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 
•a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
•a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
 
a)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 
b)a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 
c)népegészségügy területét érintő közérdek;
 
d)az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 
e)jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 
Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 
Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 
Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
 
a)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
b)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 
c)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 
Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
 
Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy 
 
a)a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
 
b)ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
 
 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 
a)az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
 
b)az adatkezelés automatizált módon történik.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
Tekintettel az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre, az adathordozhatóság joggyakorlásának feltételei nem valósulnak meg (nincsen automatizált adatkezelés), ezért az érintett e jogával nem tud élni.
 
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha 
 
•a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 
•a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 
•a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 
Érintettnek joga van az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban tiltakozni.
 
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
 
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
 
 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 
www: http://www.naih.hu
 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
 
 
BA-HA-MA’S KFT. 
hírlevél regisztráció
1.BEVEZETÉS
 
A BA-HA-MA’S Kft. (továbbiakban BA-HA-MA’S Kft., szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 
 
A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. a https://www.bahamas.hu/ weboldal üzemeltetője.
 
A BA-HA-MA’S Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 
•2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 
•2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 
•2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). 
 
•2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 
•Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 
 
 
2.DEFINICIÓK
 
•érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
 
•személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 
•hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
 
•adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 
•adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
•adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
•adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
•adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi. 
 
3.CÉGADATOK
 
Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
 
 
 
Név:BA-HA-MA’S Kft.
 
Levelezési cím:2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.
 
Cégjegyzékszám:13-09-178848
 
Adószám:12245442-2-13
 
Telefonszám:+36 27 548 150;
 
E-mail:kozpont@bahamas.hu
 
Adatkezelő képviselője:Péterszegi János – ügyvezető
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségedpo@qualityconsult.hu -   Quality Consult Kft
 
 
 
4.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 
 
Felhívjuk a BA-HA-MA’S Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ezek meglétét az adatkezelő vizsgálni nem köteles. Az adatkezelő felhívja a partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett az adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a partnerre tovább háríthatja.
 
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk. 
 
4.1.Hírlevél adatok (a 2018.05.26. előtti ,  bahamas.hu weboldalon hírlevél küldésre regisztrált érintettek esetén-, ill. kapcsolattartásra megadott  email címek esetén)
 
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról
 
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont,
 
A személyes adatok forrása: a bahamas.hu weboldalon, hírlevél küldésre regisztrált érintettek adatai, és korábban kapcsolattartásra meghatározott email címek (2018.05.26 előtti)
 
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím,
 
Az adatkezelés időtartama: az érintett tiltakozásig
 
A jogos érdek megjelölése: 
 
A hírlevélre fel iratkozó érintettek részére gazdasági reklámot és üzleti ajánlatokat is tartalmazó tájékoztatás az érintettek felé. Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak kezelése- közvetlen üzletszerzés
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
A hírlevélről bármikor leiratkozhat a Társaságunknak a marketing@bahamas.hu címére küldött levelével, vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással. 
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A bahamas.hu weboldalon, hírlevél küldésre regisztrált érintettek, ill. kapcsolattartói regisztrációk.
 
5.EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 
 
6.SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
 
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
 
7.ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
 
A címzettek kategóriái: rendszergazdai szolgáltató, szerver hosting, webtárhely szolgáltató, ügyviteli rendszer fejlesztő szolgáltató, 
 
Az adatfeldolgozók elérhetőségeit tartalmazó nyilvántartás a társaság központjában található.
 
8.GYERMEKEK
 
A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára. 
 
Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, -ez alól kivételt képeznek a jogszabályi előírások szerinti adatok kezelése- a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 
9.AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL
 
Társaságunk adatkezelési eljárásai, adatgyűjtése során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.
 
10.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
 
 
A Társaság informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
 
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
 
 
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 
 
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
 
1.AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
 
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra. 
 
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad 
 
•az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 
•az adatkezelés céljáról,
 
•az adatkezelés jogalapjáról,
 
•az adatkezelés időtartamáról,
 
•adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 
•adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 
•adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 
•adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 
•az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 
6. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján, 
 
a. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 
b. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 
 
Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.
 
 
 
A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettjogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
 
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
 
Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
 
•az adat kezelése jogellenes;
 
•az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 
•az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 
•azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
•a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
•az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 
•a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
•a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
 
a)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 
b)a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 
c)népegészségügy területét érintő közérdek;
 
d)az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 
e)jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 
Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 
Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 
Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
 
a)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
b)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 
c)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 
Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
 
Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy 
 
a)a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
 
b)ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
 
 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 
a)az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
 
b)az adatkezelés automatizált módon történik.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
Tekintettel az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre, az adathordozhatóság joggyakorlásának feltételei nem valósulnak meg (nincsen automatizált adatkezelés), ezért az érintett e jogával nem tud élni.
 
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha 
 
•a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 
•a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 
•a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 
Érintettnek joga van az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban tiltakozni.
 
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
 
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
 
 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 
www: http://www.naih.hu
 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
 
 
Dunakeszi, 2020.04.03.
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ JELÖLTEK SZÁMÁRA
 
 
 
1.BEVEZETÉS
 
A BA-HA-MA’S Kft., (továbbiakban mint: szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 
 
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A BA-HA-MA’S Kft.  az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 
•2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 
•2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 
•Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 
 
 
2.DEFINICIÓK
 
•érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
 
•személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 
•hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
 
•adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 
•adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
•adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
•adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
•adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi. 
 
3.CÉGADATOK
 
Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
 
 
 
Név:BA-HA-MA’S Kft.
 
Levelezési cím:2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.
 
Cégjegyzékszám:13-09-178848
 
Adószám:12245442-2-13
 
Telefonszám:+36 27 548 150;
 
E-mail:kozpont@bahamas.hu
 
Adatkezelő képviselője:Péterszegi János – ügyvezető
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségedpo@qualityconsult.hu -   Quality Consult Kft
 
4.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 
 
Felhívjuk a BA-HA-MA’S Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ezek meglétét az adatkezelő vizsgálni nem köteles. Az adatkezelő felhívja a partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett az adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a partnerre tovább háríthatja.
 
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk. 
 
4.1.Álláshirdetésre jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés
 
Az adatkezelés célja:
 
Adatkezelő a külső hirdetési felületeken (nyomtatott sajtó), saját üzemeltetésű weboldalán meghirdetett állásajánlatokra érkező jelentkezések során megadott ill. külső társaságok számára megadott, a külső társaság adatbázisában tárolt személyes adatokat (önéletrajz, azonosító adatok, elérhetőségi adatok, végzettséggel, munkaviszonnyal, érdeklődéssel kapcsolatos adatok) kezeli az állásajánlatra jelentkezés feldolgozása során és céljából. 
 
A jelentkezés menete a következő: 
 
•az Érintett adatait elküldi Adatkezelő részére az álláshirdetésben megjelölt e-mail címre (hr@bahamas.hu), amelyet Adatkezelő e-mailben visszaigazol.
 
•az Adatkezelő külső adatbázisban önkéntesen megadott adatai alapján felveszi a kapcsolatot az Érintettel, vonatkozó munkaajánlattal kapcsolatosan. Az Érintett jóváhagyását követően kerül sor a munkaajánlattal kapcsolatos további egyeztetésre. 
 
Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, neme, állampolgársága
 
•állandó lakcím, ideiglenes lakcím, telefonszám, e-mail cím
 
•az érintett iskolai végzettségére, egyéb képesítésére, nyelvtudására vonatkozó adatok (oklevelek, bizonyítványok, elismerések, díjak egyéb dokumentumok)
 
•az érintett korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos adatok, szakmai pályára vonatkozó egyéb adatok
 
•az érintett jelenlegi munkaviszonyával, munkakörével (ide értve a lehetséges munkaviszonyokat, munkaköröket is) kapcsolatos, felkészültségre, alkalmasságra vonatkozó adatok 
 
•egyéb adatok: jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény, motivációs levél harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, fénykép.
 
 
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése egy évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulást az érintett az adatkezelők bármelyikének megküldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó (k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Társaságunk nem tud kapcsolatot tartani, megfelelő információt szolgáltatni, szolgáltatást nyújtani az érintetettek részére.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft. -vel, aktuális állásajánlatokkal kapcsolatosan érdeklődő partnerek, érintettek.
 
 
 
4.2.Weboldalon történő jelentkezés
 
Az adatkezelés célja:
 
Adatkezelő az általa üzemeltetett (www.bahamas.hu) weboldalon érkező jelentkezések során megadott személyes adatokat kezeli az állásajánlatra jelentkezések azonosítása céljából. 
 
A jelentkezés menete a következő: 
 
•az Érintett adatait felölti Adatkezelő által működtetett weboldalon (https://www.bahamas.hu/karrier).
 
Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A weboldalon lévő jelölőnégyzet bejelölésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez. ( Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót)
 
A weboldalon a jelölőnégyzet (checkbox) elfogadásával adja az önkéntes hozzájárulását az érintett.
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•Vezetéknév, keresztnév
 
•email cím
 
•telefonszám (nem kötelezően megadandó adat)
 
•az érintett által megadott egyéb szöveges információk („Üzenet” menüpontban)
 
•egyéb adatok: jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény, motivációs levél harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, fénykép.
 
•az érintett által weboldalon feltöltött dokumentumokban szereplő adatok
 
 
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése egy évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulást az érintett az adatkezelő bármelyikének megküldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft. weboldalán jelentkezés során személyes adatokat biztosító érintettek.
 
 
 
4.3.Interjúval kapcsolatos adatkezelés
 
Az adatkezelés célja:
 
A Társaság munkaerő foglalkoztatást megelőző felvételi eljárásrendjének adatkezelése, interjú lefolytatása.
 
Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•az érintetett által rendelkezésre bocsátott dokumentumokban (Pl: önéletrajz, motivációs levél, stb) megadott adatok
 
•Társaság által készített rövid jellemzés az interjúztatás eredményeként
 
•csökkentett munkaképesség mértéke, befolyásoló adatok (mint különleges adat)
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése a jelölt alkalmazásig, a meghirdetett munkakör betöltéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 
A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulást az érintett az adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai, és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Társaságunk nem tud megfelelő információt szolgáltatni, szolgáltatást nyújtani az érintetettek részére.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft. -vel interjú során kapcsolatba kerülő érintettek, jelöltek.
 
 
 
Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat gyűjt az Érintett írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek (például megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása), illetve amennyiben az Érintett maga adja meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges adatokat.
 
5.EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 
 
6.AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL
 
Társaságunk adatkezelési eljárásai, adatgyűjtése során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.
 
7.GYERMEKEK
 
A szolgáltatásaink nem 15 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 15 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 15 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 
8.ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
 
A címzettek kategóriái: szerver hosting, rendszergazdai szolgáltató
 
9.SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
 
Társaságunk az Érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba (nem EGT-tagállamba), sem nemzetközi szervezethez.
 
10.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
 
 
Cégünk informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
 
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
 
 
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 
 
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
 
11.AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
 
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra. 
 
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad 
 
•az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 
•az adatkezelés céljáról,
 
•az adatkezelés jogalapjáról,
 
•az adatkezelés időtartamáról,
 
•adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 
•adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 
•adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 
•adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 
•az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján, 
 
a)ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 
b)az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 
 
Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.
 
 
 
A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettjogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
 
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
 
Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
 
•az adat kezelése jogellenes;
 
•az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 
•az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 
•azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
•a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
•az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 
•a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
•a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
 
a)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 
b)a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 
c)népegészségügy területét érintő közérdek;
 
d)az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 
e)jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 
Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 
Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 
Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
 
a)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
b)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 
c)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 
Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
 
Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy 
 
a)a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
 
b)ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
 
 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 
a)az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
 
b)az adatkezelés automatizált módon történik.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
Tekintettel az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre, az adathordohatóság joggyakorlásának feltételei nem valósulnak meg (nincsen automatizált adatkezelés), ezért az érintett e jogával nem tud élni.
 
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha 
 
•a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 
•a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 
•a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 
Érintettnek joga van az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban tiltakozni.
 
 
 
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
 
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
 
 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 
www: http://www.naih.hu
 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
 
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
BA-HA-MA’S KFT. - Beszállító, alvállalkozó adatkezelési tájékoztató
 
 
 
1.BEVEZETÉS
 
A BA-HA-MA’S Kft. (továbbiakban BA-HA-MA’S Kft. szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 
 
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
 
A BA-HA-MA’S Kft.  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A BA-HA-MA’S Kft.  az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 
•2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 
•2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 
•2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 
•Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 
 
 
2.DEFINICIÓK
 
•érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
 
•személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 
•hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
 
•adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 
•adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
•adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
•adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
•adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi. 
 
3.CÉGADATOK
 
Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
 
 
 
Név:BA-HA-MA’S Kft.
 
Levelezési cím:2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.
 
Cégjegyzékszám:13-09-178848
 
Adószám:12245442-2-13
 
Telefonszám:+36 27 548 150;
 
E-mail:kozpont@bahamas.hu
 
Adatkezelő képviselője:Péterszegi János – ügyvezető
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségedpo@qualityconsult.hu -   Quality Consult Kft
 
 
 
4.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 
 
Felhívjuk a BA-HA-MA’S Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ezek meglétét az adatkezelő vizsgálni nem köteles. Az adatkezelő felhívja a partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett az adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a partnerre tovább háríthatja.
 
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk. 
 
4.1.Beszállítókkal, alvállalkozókkal kapcsolatos adatkezelés
 
Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Társaság az alvállalkozók/beszállítók vonatkozásában kifejtett adatkezelési tevékenységét.
 
Az adatkezelés célja: beszállító- és partnermenedzsment, szerződéses kapcsolattartás
 
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve; e-mail címe, telefonszáma
 
Az adatkezelés időtartama: a beszállítóval /alvállalkozóval megkötött szerződések ill. garanciális időszak (amennyiben értelmezhető) megszűnésétől számított 3 évig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
A jogos érdek megjelölése: Társaságunk jogos érdeke az adatok kezelése. – Beszállítóval/alvállalkozóval fennálló szerződéses kapcsolat létrejöttének, teljesítésének és megszüntetésének kezelése.
 
 
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság szerződött alvállalkozói/beszállítói érintettek.
 
 
 
5.EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 
 
6.SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
 
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait a szolgáltatásaival kapcsolatosan nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
 
Harmadik országbeli termékrendelés esetén előfordulhat, hogy a termék szállítmányozását végző szervezet kapcsolattartói adatait a Társaság továbbítja a termék gyártójának/forgalmazójának. Ebben az esetben az érintett önkéntes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával történik az érintett adatainak továbbítása.
 
7.ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
 
A címzettek kategóriái: informatikai szolgáltató, ügyviteli rendszer fejlesztő/support
 
8.GYERMEKEK
 
A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. 
 
Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, -ez alól kivételt képeznek a jogszabályi előírások szerinti adatok kezelése- a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 
9.AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL
 
Társaságunk adatkezelési eljárásai, adatgyűjtése során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.
 
10.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
 
 
Társaságunk informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
 
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
 
 
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 
 
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
 
11.AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
 
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra. 
 
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad 
 
•az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 
•az adatkezelés céljáról,
 
•az adatkezelés jogalapjáról,
 
•az adatkezelés időtartamáról,
 
•adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 
•adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 
•adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 
•adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 
•az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján, 
 
a. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 
b. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 
 
Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.
 
 
 
A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettjogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
 
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
 
Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
 
•az adat kezelése jogellenes;
 
•az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 
•az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 
•azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
•a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
•az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 
•a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
•a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
 
a)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 
b)a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 
c)népegészségügy területét érintő közérdek;
 
d)az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 
e)jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 
Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 
Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 
Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
 
a)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
b)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 
c)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 
Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
 
Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy 
 
a)a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
 
b)ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
 
 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 
a)az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
 
b)az adatkezelés automatizált módon történik.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
Tekintettel az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre, az adathordohatóság joggyakorlásának feltételei nem valósulnak meg (nincsen automatizált adatkezelés), ezért az érintett e jogával nem tud élni.
 
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha 
 
•a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 
•a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 
•a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 
Érintettnek joga van az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban tiltakozni.
 
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
 
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
 
 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 
www: http://www.naih.hu
 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Az adatkezelési tájékoztatót jogunkban áll megváltoztatni, ezért szíveskedjen rendszeresen visszatérni ide, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban történt esetleges változásokról tudomást szerezzen!
A BA-HA-MA’S Élelmiszer nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 
BA-HA-MA’S KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK SZÁMÁRA
 
BA-HA-MA’S KFT.
 
1.BEVEZETÉS
 
A BA-HA-MA’S Kft. (továbbiakban BA-HA-MA’S Kft., szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 
 
A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. a https://www.bahamas.hu/ weboldal üzemeltetője.
 
A BA-HA-MA’S Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 
•2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 
•2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 
•2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). 
 
•2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 
•Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 
 
 
2.DEFINICIÓK
 
•érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
 
•személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 
•hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
 
•adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 
•adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
•adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
•adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
•adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi. 
 
3.CÉGADATOK
 
Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
 
 
 
Név: BA-HA-MA’S Kft.
 
Levelezési cím:2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.
Cégjegyzékszám:13-09-178848
Adószám:12245442-2-13
Telefonszám: +36 27 548 150;
E-mail: kozpont@bahamas.hu
Adatkezelő képviselője: Péterszegi János – ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségedpo@qualityconsult.hu -   Quality Consult Kft
 
4.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 
 
Felhívjuk a BA-HA-MA’S Kft.
 
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk. 
 
4.1.Ajánlatkérés, érdeklődés közvetlen megkereséssel 
 
Az érdeklődőknek lehetősége van Társaságunk felé közvetlen megkeresést tenni a Társaság címére (rendeles@bahamas.hu) küldött elektronikus levélben, ill. telefonos megkereséssel.
 
Az adatkezelés célja:
 
Kapcsolattartás az érintett, valamint Társaságunk közötti kommunikáció előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.
 
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: Ajánlatkérő/Kapcsolattartó neve; e-mail címe, telefonszáma ill. az érintetett által megadott egyéb információk, 
 
Az adatkezelés időtartama: az ajánlat érvényességi idejéig ill. az érintett tiltakozásáig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
A jogos érdek megjelölése: Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak kezelése- közvetlen üzletszerzés
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság szolgáltatásaival kapcsolatosan közvetlenül (Pl: e-mailben, telefonon) érdeklődő partnerek, érintettek. 
 
4.2.Ajánlatkérés, érdeklődés a weboldalon keresztül (https://www.bahamas.hu/kapcsolat.html)
 
Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek, társaságunk termékeivel, szolgáltatásival kapcsolatosan érdeklődjenek az érintettek. 
 
Az adatkezelés célja:
 
Kapcsolattartás az érintett, valamint Társaságunk közötti kommunikáció előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés érdekében.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A weboldalon lévő jelölőnégyzet bejelölésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez.
 
A kezelt személyes adatok köre: érdeklődő neve, e-mail címe, ill. az érintetett által megadott egyéb információk (üzenet alatt)
 
Az adatkezelés időtartama: az ajánlat érvényességi idejéig ill. a hozzájárulás visszavonásáig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatosan a weboldalon keresztül érdeklődő partnerek, érintettek.
 
4.3.Ajánlatkérés, utókövetésével összefüggő adatkezelés
 
Az adatkezelés célja: az adatkezelő jogos érdeke az ajánlati érvényességi időt meghaladóan az érinetet adatainak nyilvántartása közvetlen üzletszerzés céljából.
 
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont,
 
A kezelt személyes adatok köre: Kapcsolattartó vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezelés időtartama: az érintett tiltakozásáig 
 
A jogos érdek megjelölése: 
 
A partnerekkel, ajánlatkérőkkel üzleti kapcsolatok kialakítása, pontos információ, tájékoztatás az érintettek felé. Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak kezelése- közvetlen üzletszerzés
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság által korábban kiadott ajánlatok címezettjei ill. benne szereplő kapcsolattartó(k).
 
4.4.Termék rendelés
 
Az adatkezelés célja: a szerződés / megrendelés teljesítéséhez szüksége adatok kezelése, rögzítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•A megrendelő (számlafizető)
•neve,
•e-mail címe,
•címe, 
•telefonszáma.
•Szállítási címe (kiszállítás esetén)
•Számlázási adatok (név, cím)
Az adatkezelés időtartama: megrendelés teljesítését követő + 8 év
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés, termékrendelés nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft., Kft. részére (email-ben, telefonon) megrendelés leadó partnerek, érintettek. (megrendelés leadás csak előzetes regisztrációt követően lehetséges)
 
4.5.Ügyfél kapcsolattartói adatok kezelése ügyfél szerződésekben (jogi személy szerződő fél esetén)
 
Az adatkezelés célja: az ügyféllel kötött szerződésekben a kapcsolattartói kapcsolati adatainak kezelése; gyors, pontos és hatékony ügyféllel való kommunikáció elősegítése érdekében
 
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve, vállalti e-mail címe, telefonszáma
 
Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállását követő 8 évig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai, az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái és a szerződéses ügyfél ill. alkalmazottai ismerhetik meg.
 
A jogos érdek megjelölése: Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak ügyfél szerződésben (név, vállalati e-mail cím, telefonszám) történő kezelése. Az ügyfél a meghatározott kommunikációs csatornákon tud kommunikálni a kapcsolattartóval a szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikációt.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság és az ügyfél által kötött szerződésben szereplő érintettek. 
 
4.6.Ügyfél adatok kezelése ügyfél szerződésekben egyéni vállalkozó ügyfél/érintett esetén
 
Az adatkezelés célja: az ügyféllel kötött szerződésekben a kapcsolattartói kapcsolati adatainak kezelése, a társaság sikeres kintlévőség kezelési folyamatának biztosítása érdekében 
 
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: egyéni vállalkozó: -anyja neve, -Születési neve, -Születési helye, -Születési ideje
 
Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállását követő 8 évig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai, az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái és a szerződéses ügyfél ill. alkalmazottai ismerhetik meg.
 
A jogos érdek megjelölése: Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak ügyfél szerződésben (egyéni vállalkozó: -anyja neve, -Születési neve, -Születési helye, -Születési ideje) történő kezelése. Az esetleges fizetési meghagyások benyújtásához - egyéni vállalkozó ügyfél esetén- szükséges megadni a fent nevezett adatokat.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre: Társaság és az ügyfél által kötött szerződésben szereplő érintettek (csak egyéni vállalkozó).
 
 
 
4.7.Hírlevél regisztráció
 
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A weboldalon lévő jelölőnégyzet (chekbox) bejelölésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez, amennyiben weboldalon keresztül kerül rögzítésre a hírlevél feliratkozás. Papír alapú hozzájárulás esetén az érintett „Hozzájárulási nyilatkozat” jóváhagyásával adja az önkéntes hozzájárulását.
 
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, aláírás (csak papír alapú hozzájárulás esetén)
 
Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, hírlevélről való leiratkozásig
 
Társaságunk az érintett által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása alapján a kezelt adatokat a hírlevél adatbázisunkból legkésőbb 7 napon belül töröljük, és ezután nem küldünk Önnek hírlevelet.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
A hírlevélről bármikor leiratkozhat a Társaságunknak a marketing@bahamas.hu címére küldött levelével, rögzített telefonhívással vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással. 
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság elektronikus hírlevelére feliratkozó partnerek, érintettek.
 
4.8.Webshop regisztráció (https://webshop.bahamas.hu/regisztracio.html)
 
Az adatkezelés célja:
 
Az érdeklődőknek lehetősége van megrendelést eszközölni a Társaság által működtetett webshop felületen. A webshop használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az érintett saját fiókot hoz létre.
 
Az adatkezelés célja a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A weboldalon lévő jelölőnégyzet bejelölésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez.
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•A regisztrációt végző (érintett)
•neve,
•cégnév (amennyiben személyes adatot tartalmaz)
•e-mail címe,
•címe, 
•telefonszáma, (mobil, vonalas)
•fax száma
•adószáma
•belépési jelszava.
•Szállítási címe
•Számlázási címe
•Kapcsolattartó neve, telefonszáma
 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, az érintett fiókjának törléséig.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft., Kft. webshopjában saját fiókot létrehozó érintettek.
 
4.9.Webshop alkalmazás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés (https://webshop.bahamas.hu/)
 
Az adatkezelés célja:
 
Webshop szolgáltatás nyújtása az érintetettek ill. az általuk képviselt szervezetek részére. A szolgáltatással az megrendelő (érintett) közvetlenül menedzselheti vásárlásait.
 
Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: 
•Felhasználónév (email cím)
•Belépéshez szükséges jelszó (BA-HA-MA’S Kft. által megküldve)
 
Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásáig vagy a felhasználói profil érintetett általi törléséig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén a Felhasználó nem tudja használni a Webshop szolgáltatást. Az adatok megadása alapfelétele a szolgáltatás igénybevételének.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
Az E-Shop alkalmazást igénybe vevő érintettek.
 
4.10.Webshopon keresztül történő megrendelés- 
 
Az adatkezelés célja:
 
Az érdeklődőknek lehetősége van megrendelést eszközölni a Társaság által működtetett webshop felületen. 
 
Az adatkezelés célja az előfizetés v. megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.
 
Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•A megrendelő (számlafizető)
•neve,
•e-mail címe,
•címe, 
•telefonszáma.
•Szállítási címe (kiszállítás esetén)
•Számlázási adatok (név, cím)
 
Az adatkezelés időtartama: megrendelés teljesítését követő + 8 év
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és Társaságunk között a szerződéskötés, termékrendelés nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele a szerződés létrejöttének.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft., Kft. részére, webshopon keresztül megrendelés leadó partnerek, érintettek
 
4.11.Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)
 
Az adatkezelés célja: számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése
 
Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint- 2000. évi C trv. 166. § (1) bekezdés
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•Számlafizető neve 
•Számlázási cím
•Számla összege
•Vásárolt termékek, számlázott szolgáltatások
 
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig - 2000. évi C trv. 169. § (2) bekezdés
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatok megadása kötelező. 
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
Azon érintettek, akik számára számlát állít ki az adatkezelő.
 
4.12.Webes „Ügyfélszolgálat” működtetése (https://www.bahamas.hu/kapcsolat.html)
 
Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton/felületen érdeklődjenek, kérdéseket tegyenek fel az ügyfelek/érintetettek, társaságunk termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatosan. Erre a kapcsolat menüpont űrlapjának kitöltésével van lehetősége.
 
Az adatkezelés célja:
 
Egységes nyilvános információs platform létrehozása, hogy segítse az érintettek, érdeklődők tájékozódását a társaság termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatosan.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: érdeklődő neve, e-mail címe, ill. az érintetett által megadott egyéb információk (üzenet alatt)
 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
 
Személyes adatok címzettjei: 
 
Az érinettek által megadott információkat (csak az üzenet részben írt szöveg) a társaság a weboldalán megjeleníti, minden érdeklődő részére nyilvánossá teszi.
 
A megismert adatokat (email cím) az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatosan a weboldalon keresztül érdeklődő partnerek, érintettek.
 
4.13.Telefonos ügyfélszolgálat
 
Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő telefonos kommunikáció lehetővé tétele a Felhasználó számára. Ügyfélszolgálaton lefolytatott beszélgetések rögzítése kommunikáció, megrendelés, hiba és panaszbejelentés esetén.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az adatkezelő a telefonvonal kapcsolását követően tájékoztatja az érintettet, hívó felet a beszélgetés rögzítéséről, az adatkezelési tájékoztatás elérhetőségéről (www.bahamas.hu) ill. a hívás adatvédelmi azonosítószámáról. Amennyiben a hívó fél nem szakítja meg a hívást, önkéntes hozzájárulását adja a hívásrögzítéshez.
 
A kezelt személyes adatok köre: 
•bejelentő neve
•panasz/bejelentés/beszélgetés során megadott személyes adatok
•hívás ideje
•hívó fél telefonszáma
 
Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a híváskezdeményezés évét követő év végéig őrzi meg v. az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja fogadni az érinett telefonhívásait.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
Az adatkezelő felé telefonos megkeresést intéző érintettek.
 
4.14.Panaszkezelés, garanciális ügyintézés
 
Az adatkezelés célja: Panasz kivizsgálás, teljesítés, garanciális ügyintézés panaszbejelentés esetén.
 
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése. 
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•bejelentő neve, aláírása (papír alapú bejelentés esetén)
•panasz/bejelentés során megadott személyes adatok
 
Az adatkezelés időtartama: A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat, illetve a hozzá tartozó panaszleveleket a panasz ügyintézést követő 5 évig köteles Adatkezelő megőrizni.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja kezelni az érinett panaszait, adatok megadása kötelező.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az adatkezelő felé panasszal élő érintettek.
 
 
4.15.Telephelyi látogatás
 
Az adatkezelés célja: Az élelmiszerbiztonság fenntartása a telephely területén. A telephely gyártó területein látogatást végző, munkát végző (nem munkavállaló) érintettek.
 
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Az érintett nyilatkozat kitöltésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez.
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•érintett neve, aláírása
•érinett nyilatkozata, hogy fertőző betegségben nem szenved
•látogatás dátuma
•érinett telefonszáma
 
Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, v.  a látogatást követő egy év múlva az adatok törlésre kerülnek
 
 
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre: Az adatkezelő gyártó területén látogatást, munkát végző érintettek.
 
 
 
4.16.Kamerarendszer
 
Az adatkezelő által üzemeltetett telephely területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból.
 
Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.
 
A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek az érintett a telephely „Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztató” -jában kerültek meghatározásra, amely elérhető a telephelyen.
 
4.17.Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés
 
4.17.1.Technikai adatok, Weboldal látogatás adatai 
 
Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik. 
 
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználó számítógépe egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel az Érintettre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 
 
Kezelt adatok köre:dátum, időpont, Érintett számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat. 
 
Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. 
 
Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása. 
 
Az adatkezelés időtartama: a Weboldal megtekintésétől számított 30 nap. 
 
4.17.2.Cookie-k kezelése 
 
Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie a biztonsági cookie-k. 
 
oÁtmeneti (session) cookie: 
 
Adatkezelés célja: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. 
 
Adatkezelés ideje: Weboldalon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.
 
 
 
oÁllandó (persistent) cookie: 
 
Adatkezelés célja: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. 
 
Adatkezelés ideje: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. 
 
•Bevásárlókosárhoz használt cookie, 
 
•Biztonsági cookiek 
 
•Jelszóval védett munkamenethez szükséges cookiek. 
 
Kezelt adatok köre: Személyes adatot nem gyűjt. 
 
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett. 
 
Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, Érintettek aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart), megfelelő navigáció biztosítása. 
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében Weboldal látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 2 évig tart. 
 
 
 
Sütik törlése 
 
Az érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomon követés megnevezéssel van lehetőség. 
 
A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a az Érintett számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 
5.EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 
 
6.SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
 
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
 
7.ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
 
A címzettek kategóriái: rendszergazdai szolgáltató, vagyonvédelmi szolgáltató (hanganyag és fénykép-, videofelvétel kezelés), szerver hosting, webtárhely szolgáltató, értékesítői szolgáltatók, marketing tanácsadó, ügyviteli rendszer fejlesztő szolgáltató, kiszállítást végző szolgáltató
 
Az adatfeldolgozók elérhetőségeit tartalmazó nyilvántartás a társaság központjában található.
 
8.GYERMEKEK
 
A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára. 
 
Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, -ez alól kivételt képeznek a jogszabályi előírások szerinti adatok kezelése- a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 
9.AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL
 
Társaságunk adatkezelési eljárásai, adatgyűjtése során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.
 
10.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
 
 
A Társaság informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
 
11.AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
 
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra. 
 
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad 
 
•az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
•az adatkezelés céljáról,
•az adatkezelés jogalapjáról,
•az adatkezelés időtartamáról,
 
•adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 
•adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 
•adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 
•adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 
•az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 
6. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján, 
 
a. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 
b. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 
 
Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.
 
 
 
A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettjogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
 
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
 
Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
 
•az adat kezelése jogellenes;
 
•az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 
•az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 
•azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
•a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
•az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 
•a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
•a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
 
a)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 
b)a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 
c)népegészségügy területét érintő közérdek;
 
d)az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 
e)jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 
Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 
Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 
Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
 
a)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
b)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 
c)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 
Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
 
Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy 
 
a)a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
 
b)ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
 
 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 
a)az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
 
b)az adatkezelés automatizált módon történik.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
Tekintettel az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre, az adathordozhatóság joggyakorlásának feltételei nem valósulnak meg (nincsen automatizált adatkezelés), ezért az érintett e jogával nem tud élni.
 
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha 
 
•a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 
•a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 
•a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 
Érintettnek joga van az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban tiltakozni.
 
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
 
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
 
 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 
www: http://www.naih.hu
 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
 
 
BA-HA-MA’S KFT. 
hírlevél regisztráció
1.BEVEZETÉS
 
A BA-HA-MA’S Kft. (továbbiakban BA-HA-MA’S Kft., szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 
 
A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. a https://www.bahamas.hu/ weboldal üzemeltetője.
 
A BA-HA-MA’S Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 
•2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 
•2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 
•2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). 
 
•2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 
•Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 
 
 
2.DEFINICIÓK
 
•érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
 
•személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 
•hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
 
•adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 
•adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
•adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
•adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
•adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi. 
 
3.CÉGADATOK
 
Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
 
 
 
Név:BA-HA-MA’S Kft.
 
Levelezési cím:2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.
 
Cégjegyzékszám:13-09-178848
 
Adószám:12245442-2-13
 
Telefonszám:+36 27 548 150;
 
E-mail:kozpont@bahamas.hu
 
Adatkezelő képviselője:Péterszegi János – ügyvezető
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségedpo@qualityconsult.hu -   Quality Consult Kft
 
 
 
4.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 
 
Felhívjuk a BA-HA-MA’S Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ezek meglétét az adatkezelő vizsgálni nem köteles. Az adatkezelő felhívja a partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett az adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a partnerre tovább háríthatja.
 
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk. 
 
4.1.Hírlevél adatok (a 2018.05.26. előtti ,  bahamas.hu weboldalon hírlevél küldésre regisztrált érintettek esetén-, ill. kapcsolattartásra megadott  email címek esetén)
 
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról
 
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont,
 
A személyes adatok forrása: a bahamas.hu weboldalon, hírlevél küldésre regisztrált érintettek adatai, és korábban kapcsolattartásra meghatározott email címek (2018.05.26 előtti)
 
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím,
 
Az adatkezelés időtartama: az érintett tiltakozásig
 
A jogos érdek megjelölése: 
 
A hírlevélre fel iratkozó érintettek részére gazdasági reklámot és üzleti ajánlatokat is tartalmazó tájékoztatás az érintettek felé. Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak kezelése- közvetlen üzletszerzés
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
A hírlevélről bármikor leiratkozhat a Társaságunknak a marketing@bahamas.hu címére küldött levelével, vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással. 
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A bahamas.hu weboldalon, hírlevél küldésre regisztrált érintettek, ill. kapcsolattartói regisztrációk.
 
5.EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 
 
6.SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
 
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
 
7.ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
 
A címzettek kategóriái: rendszergazdai szolgáltató, szerver hosting, webtárhely szolgáltató, ügyviteli rendszer fejlesztő szolgáltató, 
 
Az adatfeldolgozók elérhetőségeit tartalmazó nyilvántartás a társaság központjában található.
 
8.GYERMEKEK
 
A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára. 
 
Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, -ez alól kivételt képeznek a jogszabályi előírások szerinti adatok kezelése- a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 
9.AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL
 
Társaságunk adatkezelési eljárásai, adatgyűjtése során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.
 
10.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
 
 
A Társaság informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
 
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
 
 
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 
 
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
 
1.AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
 
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra. 
 
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad 
 
•az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 
•az adatkezelés céljáról,
 
•az adatkezelés jogalapjáról,
 
•az adatkezelés időtartamáról,
 
•adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 
•adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 
•adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 
•adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 
•az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 
6. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján, 
 
a. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 
b. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 
 
Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.
 
 
 
A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettjogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
 
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
 
Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
 
•az adat kezelése jogellenes;
 
•az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 
•az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 
•azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
•a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
•az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 
•a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
•a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
 
a)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 
b)a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 
c)népegészségügy területét érintő közérdek;
 
d)az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 
e)jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 
Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 
Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 
Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
 
a)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
b)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 
c)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 
Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
 
Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy 
 
a)a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
 
b)ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
 
 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 
a)az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
 
b)az adatkezelés automatizált módon történik.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
Tekintettel az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre, az adathordozhatóság joggyakorlásának feltételei nem valósulnak meg (nincsen automatizált adatkezelés), ezért az érintett e jogával nem tud élni.
 
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha 
 
•a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 
•a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 
•a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 
Érintettnek joga van az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban tiltakozni.
 
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
 
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
 
 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 
www: http://www.naih.hu
 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
 
 
Dunakeszi, 2020.04.03.
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ JELÖLTEK SZÁMÁRA
 
 
 
1.BEVEZETÉS
 
A BA-HA-MA’S Kft., (továbbiakban mint: szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 
 
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A BA-HA-MA’S Kft.  az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 
•2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 
•2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 
•Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 
 
 
2.DEFINICIÓK
 
•érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
 
•személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 
•hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
 
•adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 
•adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
•adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
•adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
•adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi. 
 
3.CÉGADATOK
 
Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
 
 
 
Név:BA-HA-MA’S Kft.
 
Levelezési cím:2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.
 
Cégjegyzékszám:13-09-178848
 
Adószám:12245442-2-13
 
Telefonszám:+36 27 548 150;
 
E-mail:kozpont@bahamas.hu
 
Adatkezelő képviselője:Péterszegi János – ügyvezető
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségedpo@qualityconsult.hu -   Quality Consult Kft
 
4.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 
 
Felhívjuk a BA-HA-MA’S Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ezek meglétét az adatkezelő vizsgálni nem köteles. Az adatkezelő felhívja a partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett az adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a partnerre tovább háríthatja.
 
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk. 
 
4.1.Álláshirdetésre jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés
 
Az adatkezelés célja:
 
Adatkezelő a külső hirdetési felületeken (nyomtatott sajtó), saját üzemeltetésű weboldalán meghirdetett állásajánlatokra érkező jelentkezések során megadott ill. külső társaságok számára megadott, a külső társaság adatbázisában tárolt személyes adatokat (önéletrajz, azonosító adatok, elérhetőségi adatok, végzettséggel, munkaviszonnyal, érdeklődéssel kapcsolatos adatok) kezeli az állásajánlatra jelentkezés feldolgozása során és céljából. 
 
A jelentkezés menete a következő: 
 
•az Érintett adatait elküldi Adatkezelő részére az álláshirdetésben megjelölt e-mail címre (hr@bahamas.hu), amelyet Adatkezelő e-mailben visszaigazol.
 
•az Adatkezelő külső adatbázisban önkéntesen megadott adatai alapján felveszi a kapcsolatot az Érintettel, vonatkozó munkaajánlattal kapcsolatosan. Az Érintett jóváhagyását követően kerül sor a munkaajánlattal kapcsolatos további egyeztetésre. 
 
Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, neme, állampolgársága
 
•állandó lakcím, ideiglenes lakcím, telefonszám, e-mail cím
 
•az érintett iskolai végzettségére, egyéb képesítésére, nyelvtudására vonatkozó adatok (oklevelek, bizonyítványok, elismerések, díjak egyéb dokumentumok)
 
•az érintett korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos adatok, szakmai pályára vonatkozó egyéb adatok
 
•az érintett jelenlegi munkaviszonyával, munkakörével (ide értve a lehetséges munkaviszonyokat, munkaköröket is) kapcsolatos, felkészültségre, alkalmasságra vonatkozó adatok 
 
•egyéb adatok: jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény, motivációs levél harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, fénykép.
 
 
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése egy évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulást az érintett az adatkezelők bármelyikének megküldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó (k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Társaságunk nem tud kapcsolatot tartani, megfelelő információt szolgáltatni, szolgáltatást nyújtani az érintetettek részére.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft. -vel, aktuális állásajánlatokkal kapcsolatosan érdeklődő partnerek, érintettek.
 
 
 
4.2.Weboldalon történő jelentkezés
 
Az adatkezelés célja:
 
Adatkezelő az általa üzemeltetett (www.bahamas.hu) weboldalon érkező jelentkezések során megadott személyes adatokat kezeli az állásajánlatra jelentkezések azonosítása céljából. 
 
A jelentkezés menete a következő: 
 
•az Érintett adatait felölti Adatkezelő által működtetett weboldalon (https://www.bahamas.hu/karrier).
 
Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A weboldalon lévő jelölőnégyzet bejelölésével önkéntes hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez. ( Megismertem és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót)
 
A weboldalon a jelölőnégyzet (checkbox) elfogadásával adja az önkéntes hozzájárulását az érintett.
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•Vezetéknév, keresztnév
 
•email cím
 
•telefonszám (nem kötelezően megadandó adat)
 
•az érintett által megadott egyéb szöveges információk („Üzenet” menüpontban)
 
•egyéb adatok: jellemzően önéletrajzba foglalt információk, így például referencia/vélemény, motivációs levél harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, fénykép.
 
•az érintett által weboldalon feltöltött dokumentumokban szereplő adatok
 
 
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése egy évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulást az érintett az adatkezelő bármelyikének megküldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft. weboldalán jelentkezés során személyes adatokat biztosító érintettek.
 
 
 
4.3.Interjúval kapcsolatos adatkezelés
 
Az adatkezelés célja:
 
A Társaság munkaerő foglalkoztatást megelőző felvételi eljárásrendjének adatkezelése, interjú lefolytatása.
 
Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása, – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
 
A kezelt személyes adatok köre: 
 
•az érintetett által rendelkezésre bocsátott dokumentumokban (Pl: önéletrajz, motivációs levél, stb) megadott adatok
 
•Társaság által készített rövid jellemzés az interjúztatás eredményeként
 
•csökkentett munkaképesség mértéke, befolyásoló adatok (mint különleges adat)
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatok kezelése a jelölt alkalmazásig, a meghirdetett munkakör betöltéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
 
A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulást az érintett az adatkezelőnek megküldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai, és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Társaságunk nem tud megfelelő információt szolgáltatni, szolgáltatást nyújtani az érintetettek részére.
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A BA-HA-MA’S Kft. -vel interjú során kapcsolatba kerülő érintettek, jelöltek.
 
 
 
Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat gyűjt az Érintett írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek (például megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása), illetve amennyiben az Érintett maga adja meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges adatokat.
 
5.EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 
 
6.AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL
 
Társaságunk adatkezelési eljárásai, adatgyűjtése során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.
 
7.GYERMEKEK
 
A szolgáltatásaink nem 15 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 15 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 15 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 
8.ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
 
A címzettek kategóriái: szerver hosting, rendszergazdai szolgáltató
 
9.SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
 
Társaságunk az Érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba (nem EGT-tagállamba), sem nemzetközi szervezethez.
 
10.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
 
 
Cégünk informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
 
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
 
 
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 
 
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
 
11.AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
 
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra. 
 
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad 
 
•az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 
•az adatkezelés céljáról,
 
•az adatkezelés jogalapjáról,
 
•az adatkezelés időtartamáról,
 
•adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 
•adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 
•adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 
•adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 
•az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján, 
 
a)ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 
b)az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 
 
Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.
 
 
 
A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettjogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
 
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
 
Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
 
•az adat kezelése jogellenes;
 
•az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 
•az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 
•azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
•a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
•az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 
•a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
•a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
 
a)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 
b)a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 
c)népegészségügy területét érintő közérdek;
 
d)az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 
e)jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 
Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 
Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 
Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
 
a)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
b)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 
c)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 
Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
 
Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy 
 
a)a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
 
b)ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
 
 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 
a)az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
 
b)az adatkezelés automatizált módon történik.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
Tekintettel az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre, az adathordohatóság joggyakorlásának feltételei nem valósulnak meg (nincsen automatizált adatkezelés), ezért az érintett e jogával nem tud élni.
 
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha 
 
•a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 
•a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 
•a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 
Érintettnek joga van az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban tiltakozni.
 
 
 
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
 
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
 
 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 
www: http://www.naih.hu
 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
 
 
________________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________________
 
 
 
BA-HA-MA’S KFT. - Beszállító, alvállalkozó adatkezelési tájékoztató
 
 
 
1.BEVEZETÉS
 
A BA-HA-MA’S Kft. (továbbiakban BA-HA-MA’S Kft. szolgáltató, adatkezelő, Társaság), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 
 
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
 
A BA-HA-MA’S Kft.  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit. 
 
A BA-HA-MA’S Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A BA-HA-MA’S Kft.  az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 
•2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 
•2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 
•2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 
•Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 
 
 
2.DEFINICIÓK
 
•érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
 
•személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
 
•hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
 
•adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 
•adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
 
•adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
•adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
•adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 
 
•adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi. 
 
3.CÉGADATOK
 
Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
 
 
 
Név:BA-HA-MA’S Kft.
 
Levelezési cím:2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.
 
Cégjegyzékszám:13-09-178848
 
Adószám:12245442-2-13
 
Telefonszám:+36 27 548 150;
 
E-mail:kozpont@bahamas.hu
 
Adatkezelő képviselője:Péterszegi János – ügyvezető
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségedpo@qualityconsult.hu -   Quality Consult Kft
 
 
 
4.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 
 
Felhívjuk a BA-HA-MA’S Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ezek meglétét az adatkezelő vizsgálni nem köteles. Az adatkezelő felhívja a partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett az adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a partnerre tovább háríthatja.
 
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk. 
 
4.1.Beszállítókkal, alvállalkozókkal kapcsolatos adatkezelés
 
Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Társaság az alvállalkozók/beszállítók vonatkozásában kifejtett adatkezelési tevékenységét.
 
Az adatkezelés célja: beszállító- és partnermenedzsment, szerződéses kapcsolattartás
 
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 
A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve; e-mail címe, telefonszáma
 
Az adatkezelés időtartama: a beszállítóval /alvállalkozóval megkötött szerződések ill. garanciális időszak (amennyiben értelmezhető) megszűnésétől számított 3 évig
 
Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.
 
A jogos érdek megjelölése: Társaságunk jogos érdeke az adatok kezelése. – Beszállítóval/alvállalkozóval fennálló szerződéses kapcsolat létrejöttének, teljesítésének és megszüntetésének kezelése.
 
 
 
Az adatkezeléssel érintettek köre:
 
A Társaság szerződött alvállalkozói/beszállítói érintettek.
 
 
 
5.EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 
 
6.SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ
 
Társaságunk az Ön fenti személyes adatait a szolgáltatásaival kapcsolatosan nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
 
Harmadik országbeli termékrendelés esetén előfordulhat, hogy a termék szállítmányozását végző szervezet kapcsolattartói adatait a Társaság továbbítja a termék gyártójának/forgalmazójának. Ebben az esetben az érintett önkéntes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával történik az érintett adatainak továbbítása.
 
7.ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
 
A címzettek kategóriái: informatikai szolgáltató, ügyviteli rendszer fejlesztő/support
 
8.GYERMEKEK
 
A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. 
 
Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, -ez alól kivételt képeznek a jogszabályi előírások szerinti adatok kezelése- a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 
9.AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL
 
Társaságunk adatkezelési eljárásai, adatgyűjtése során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.
 
10.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
 
 
Társaságunk informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
 
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
 
 
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
 
 
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
 
11.AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
 
 
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra. 
 
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad 
 
•az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 
•az adatkezelés céljáról,
 
•az adatkezelés jogalapjáról,
 
•az adatkezelés időtartamáról,
 
•adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 
•adott esetben ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról,
 
•adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 
•adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, i. az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 
•az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján, 
 
a. ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 
b. az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 
 
Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.
 
 
 
A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettjogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.
 
A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.
 
Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha
 
•az adat kezelése jogellenes;
 
•az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 
•az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 
•azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
•a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 
•az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 
•a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 
•a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:
 
a)a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 
b)a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 
c)népegészségügy területét érintő közérdek;
 
d)az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 
e)jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 
Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
 
Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 
Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha
 
a)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
b)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 
c)az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.
 
Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.
 
Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy 
 
a)a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
 
b)ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
 
 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 
a)az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
 
b)az adatkezelés automatizált módon történik.
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
Tekintettel az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre, az adathordohatóság joggyakorlásának feltételei nem valósulnak meg (nincsen automatizált adatkezelés), ezért az érintett e jogával nem tud élni.
 
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha 
 
•a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 
•a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 
•a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 
Érintettnek joga van az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban tiltakozni.
 
Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 
 
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
 
 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 
www: http://www.naih.hu
 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Az adatkezelési tájékoztatót jogunkban áll megváltoztatni, ezért szíveskedjen rendszeresen visszatérni ide, hogy az adatvédelmi tájékoztatóban történt esetleges változásokról tudomást szerezzen!