Vajhal steak

1

Vajhal steak vac. (180-200g) 10% gl. 10x900g.

Item No.C000980
TENGERI HALAK
Fagyos
1 product(s) found

Vajhal steak

1

Vajhal steak vac. (180-200g) 10% gl. 10x900g.

Item No.C000980
TENGERI HALAK
Fagyos